Νόμος 3518/06 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α) Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του προϊσταμένου της κατά περίπτωση καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και με τη συμμετοχή νομικών και πολιτικών επιστημόνων και λοιπών εμπειρογνωμόνων και να ορίζονται αξιολογητές - μέλη μητρώων αξιολογητών για την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών, που υλοποιούν δράσεις, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000 - 2006), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000).

 

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται τα τυχόν έξοδα μετακίνησης, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή αξιολογητών - μελών μητρώων αξιολογητών του εδαφίου α', το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τις μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

 

γ) Οι περιορισμοί των διατάξεων του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 και της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) και του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύουν κάθε φορά, δεν εφαρμόζονται για τους συμμετέχοντες στις ομάδες, επιτροπές ή αξιολογητές - μέλη μητρώων αξιολογητών της παραγράφου αυτής.

 

2. Στο άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος 8, η οποία έχει ως ακολούθως:

 

{8. Στις υφιστάμενες υπηρεσίες Εργατικού Συμβούλου και Εργατικών Ακολούθων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνιστώνται δώδεκα θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα τυπικά ειδικά προσόντα, οι όροι εργασίας, η αμοιβή, ο τρόπος πρόσληψης του ως άνω προσωπικού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η κατανομή των θέσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 101/Α/1979).

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να συνιστώνται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

 

α) Ειδικές επιτροπές για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για ειδικά θέματα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίες συγκροτούνται από μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από νομικούς και πολιτικούς επιστήμονες, από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή και άλλων υπηρεσιών, καθώς και από πρόσωπα που διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία.

 

β) Ειδικές επιτροπές, για τη νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, οι οποίες συγκροτούνται από μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από νομικούς, καθώς και από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Με την απόφαση της συγκρότησης ένα από τα μέλη ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής και σε έναν υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ανατίθενται καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής.

 

Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Στις ανωτέρω ειδικές επιτροπές μπορεί να προεδρεύει ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναπληρούμενος από τον Υφυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

 

Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των ανωτέρω επιτροπών, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καταβάλλεται αποζημίωση η οποία δεν υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2042/1992 (ΦΕΚ 75/Α/1992), του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύουν κάθε φορά, δεν επιτρέπεται κατά μέλος όμως να ξεπερνά τις μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

 

Οι δαπάνες λειτουργίας των επιτροπών της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης και τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους.

 

4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καταρτίζεται πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, προερχομένων από την εταιρεία ΝΑΥΣΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), όπως ισχύει, ή προγράμματα επιδότησης ανεργίας, με αμοιβές που αντιστοιχούν στο 75% των αποδοχών με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα διατηρούν την ασφάλιση τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές. Για όσους ως εργαζόμενοι υπάγονταν στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, ο χρόνος αυτός θεωρείται ως διανυθείς στην ασφάλιση του εν λόγω κανονισμού.

 

β) Η συνολική δαπάνη του προγράμματος βαρύνει το Λογαριασμό Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη αυτή καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές των εν λόγω ανέργων για τη χρονική περίοδο έτους 2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3408/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10

 

1. Μισθωτοί της εταιρείας ΕΛΛΕΝΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, των οποίων η σύμβαση καταγγέλλεται ύστερα από αίτηση τους ή μονομερώς από τον εργοδότη ή λύεται λόγω διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου ή πτώχευσης της εταιρίας, υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 7 του νόμου 2941/2001, με εξαίρεση τις παραγράφους 1, 2, 3, 11 και 12 περίπτωση α' αυτού.

 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 90 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.