Νόμος 3518/06 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Ρυθμίσεις Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3050/2002 και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για τον Ειδικό Γραμματέα, τους Ειδικούς Επιθεωρητές και τους λοιπούς επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε δίκες που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί μπορεί να παρίσταται για την υπεράσπιση τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας χωρίς τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σύνταξη πορίσματος.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3260/2004 ισχύουν αναλογικά και για τον Ειδικό Γραμματέα, τους Ειδικούς Επιθεωρητές και τους λοιπούς επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{4. Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας μπορούν να ασκήσουν υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (εκτός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών - Οδηγών), εφόσον έχουν τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία διαπιστώνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που καταρτίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας. Οι εν λόγω υπάλληλοι καταλαμβάνουν θέσεις Επιθεωρητή Εργασίας σε προσωρινό κλάδο, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι δημιουργούμενες θέσεις αφαιρούνται από τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέχρις οριστικής και δι' οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσεως των εν λόγω υπαλλήλων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Οι ανωτέρω υπάλληλοι εντάσσονται στον προσωρινό κλάδο με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατόπιν αίτησης τους, που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.}

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2639/1998 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών ειδικότητας Φυσικών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ναυπηγών και Μηχανολόγων δύνανται με αίτηση τους να μεταταγούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και να ενταχθούν σε αντίστοιχες θέσεις.

 

Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.}

 

Η αίτηση για μετάταξη κατά το προηγούμενο εδάφιο υποβάλλεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του νόμου 2874/2000 - όπως τροποποιηθείσα από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α/2005) ισχύει - τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{5. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, β) για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια μέρα ή το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και γ) για την αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 μερών. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.