Νόμος 3518/06 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ειδικά θέματα διοικητικής οργάνωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' του εδαφίου Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν διοικητικό υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με βαθμό Α', με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.}

 

2. Η περίπτωση α' του εδαφίου Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων ή έναν διοικητικό υπάλληλο με βαθμό Α', του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 266/1989 (ΦΕΚ 127/Α/1989), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 302/2002 (ΦΕΚ 268/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στα τοπικά υποκαταστήματα, παραρτήματα και ταμεία είσπραξης εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού - οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αναλογιστών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διοικητικού - λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικών γραμματέων.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 266/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 302/2002 (ΦΕΚ 268/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στις λοιπές οργανικές μονάδες (υποδιευθύνσεις, τμήματα και αυτοτελή γραφεία) των υπηρεσιών ασφάλισης, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού - οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αναλογιστών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διοικητικού - λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικών γραμματέων.}

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για όλες τις υπάρχουσες κενές θέσεις.

 

6. Στο άρθρο 24 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

 

α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών προσλαμβάνονται ιατροί και οδοντίατροι μόνιμοι θεραπευτές ή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σχέση δημοσίου δικαίου, αναλόγως με τις ανάγκες του Ιδρύματος.

 

Εκτός από τους παραπάνω ιατρούς και οδοντιάτρους μόνιμους θεραπευτές ή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στην περιοχή αρμοδιότητας των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, παρέχουν υπηρεσίες προσωπικοί ιατροί.}

 

β) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Οι πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που συστήθηκαν με την Φ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/866/2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και κρίσης μετατρέπονται αυτοδικαίως σε θέσεις μόνιμων θεραπευτών.

 

4. Η μετατροπή κενών οργανικών θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, που κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη των υπηρεσιών υγείας σε θέσεις μόνιμων ιατρών και οδοντιάτρων, γίνεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

5. Οι θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών του παρόντος άρθρου διαβαθμίζονται σε θέσεις:

 

α) διευθυντών,

 

β) επιμελητών Α' και

 

γ) επιμελητών Β' και κατανέμονται ανά υπηρεσία και ειδικότητα με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

γ) Η παράγραφος 2 καταργείται και οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5 αντιστοίχως.

 

7. Στο άρθρο 25 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία λήψης αποφάσεων των συμβουλίων επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

β) Οι παράγραφοι 1, 4 εδάφιο πρώτο, 5, 7 και 8 του άρθρου 25 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) έχουν εφαρμογή και για τους μόνιμους θεραπευτές ιατρούς και οδοντιάτρους. Όταν η επιλογή αφορά πλήρωση θέσεων μόνιμων ιατρών ή οδοντιάτρων αντί του ιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ορίζεται μέλος του Συμβούλιο Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών μόνιμος ιατρός ή οδοντίατρος.

 

8. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3144/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών μετέχει άνευ ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναπληρούμενος από τον Ειδικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου ή τον γενικό διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου Υπουργείου, διοριζόμενος με τριετή θητεία από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι ιατροί και οδοντίατροι αυτοί δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 10% του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων των ιατρών και οδοντιάτρων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

10. Καθιερώνεται επιστημονικό βαθμολόγιο - προσοντολόγιο για τους μόνιμους και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρούς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, καθορίζεται η διαβάθμιση κατά κατηγορία ιατρών, ο τρόπος, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα αρμόδια όργανα κρίσης, η διαδικασία επιλογής των μόνιμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

11. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου των ιατρών του ειδικού σώματος, καθώς και τα κριτήρια εξαίρεσης τους από το ειδικό σώμα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

β) Στην παράγραφο 12 του άρθρου 27 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), απαλείφεται η λέξη ηλεκτρονική.

 

γ) Η παράγραφος 10 του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 27 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Στους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και στους εισηγητές των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, ποσού ίσου με το μισό της αμοιβής που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο και, προκειμένου για κατ' οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, ποσού ίσου με το μισό της αμοιβής που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την κατ' οίκον εξέταση.}

 

δ) Το εδάφιο που προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 27 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους ιατρούς μέλη της παραπάνω επιτροπής δειγματοληπτικού ελέγχου καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου.}

 

12. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου που ρυθμίζουν οργανωτικά θέματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Οργανισμού του (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 266/1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τροποποιούνται με τη διαδικασία που ισχύει για την τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.