Νόμος 3518/06 - Άρθρο 70

Άρθρο 70


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών α)α) που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους σε περισσότερα του ενός από τα καταργούμενα Ταμεία Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών ή α)β) έχουν οφειλές σε ένα τουλάχιστον εξ αυτών και ρύθμιση οφειλών σε άλλο, καταβάλλουν το σύνολο των οφειλών τους κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων είτε εφάπαξ με έκπτωση σε ποσοστό 70% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων είτε σε 70 μηνιαίες δόσεις με έκπτωση σε ποσοστό 50% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

 

Το ποσό έκπτωσης θα αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις.

 

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ.

 

Το ποσό που ρυθμίστηκε ήδη δεν θα επιβαρυνθεί με επιπλέον πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

 

Η προκαταβολή θα είναι 5% επί της συνολικής οφειλής μη υπολογιζόμενου του ποσού που προέρχεται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

 

β. Αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί εντός διμήνου από την ενημέρωση του ασφαλισμένου από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ότι στο πρόσωπο του συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης α)β' της παραγράφου 1)α του παρόντος, για δε τους ασφαλισμένους της υποπερίπτωσης α)α', η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου αυτού θα γίνει αυτοδίκαια. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της πιο πάνω αίτησης, η υπάρχουσα ρύθμιση διακόπτεται.

 

γ. Η εξόφληση της οφειλής εφάπαξ ή της προκαταβολής θα πρέπει να γίνει έως το τέλος του επόμενου μήνα από τη γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής και την υπαγωγή στη ρύθμιση.

 

Οι δόσεις καταβάλλονται ανά δίμηνο, η δε πρώτη διμηνιαία δόση καταβάλλεται μετά την εμπρόθεσμη καταβολή της προκαταβολής μαζί με τις τρέχουσες εισφορές του επόμενου διμήνου, με δυνατότητα εκπρόθεσμης καταβολής τριών (3) διμηνιαίων δόσεων και των αντίστοιχων τρεχουσών εισφορών συνολικά.

 

δ. Απώλεια του παρεχόμενου με το άρθρο αυτό δικαιώματος ρύθμισης επέρχεται από α)α) τη μη καταβολή της οφειλής εφάπαξ ή της προκαταβολής μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, α)β) τη μη εμπρόθεσμη καταβολή περισσοτέρων των τριών (3) διμηνιαίων δόσεων και των αντίστοιχων τρεχουσών εισφορών, α)γ) τη μη καταβολή τυχόν καθυστερούμενων δόσεων μέχρι την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας δόσης.

 

Για την καταβολή της κάθε δόσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των τρεχουσών εισφορών.

 

ε. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το συνολικό ποσό αυτής, όπως έχει διαμορφωθεί, μετά την κεφαλαιοποίηση, προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη.

 

Η διάταξη ισχύει από 01-01-2007 μέχρι 31-12-2007.

 

2. Γενικές ή ειδικές διατάξεις που αφορούν τα καταργούμενα από 01-01-2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) Ταμεία Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ρητά ή το θέμα στο οποίο αναφέρονται δεν έχει ρυθμιστεί διαφορετικά με νεότερη διάταξη της νομοθεσίας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993), κατά το μέρος που αφορούν τους ασφαλισμένους του Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας και της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2217/1994 (ΦΕΚ 83/Α/1994), εξακολουθούν να ισχύουν για τους ασφαλισμένους του καταργούμενου Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, οι οποίοι είχαν ασφαλιστεί σε αυτό πριν από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, καθώς και για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες, που θα υπαχθούν στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών μετά την έναρξη λειτουργίας του, οι οποίοι υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 01-01-1993. Για τους τελευταίους η μείωση της εισφοράς ελαττώνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες κατ' έτος από 01-01-2008, μέχρι μηδενισμού της.

 

4. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΦΕΚ 316/Α/1997) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του καταστατικού του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, οι δε ασφαλισμένοι που είχαν ενταχθεί στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία του Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005.

 

β. Πα το χρόνο που διανύθηκε στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία οι παροχές υπολογίζονται στο ήμισυ της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

 

5. Οι δικηγόροι που υπηρετούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών με έμμισθη εντολή έχουν, ως εκ της θέσεως τους, ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή ή κατάθεση δικογράφων,εγκλήσεων, καθώς και για την εκπροσώπηση, παράσταση και υπεράσπιση των υποθέσεων του Οργανισμού ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών, αρκεί δε γι' αυτό η βεβαίωση της ιδιότητας τους από τον Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 2676/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης ασκεί και τις αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων των καταργούμενων Ταμείων Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών.}

 

8. Η οριζόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1027/1980 Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται σε αμφισβητήσεις κατάταξης ασφάλισης στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας ή Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων, εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά την ενοποίηση των ως άνω φορέων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, μέχρι της πλήρους περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στους ανωτέρω φορείς μέχρι και 31-12-2006.

 

Μετά την ενοποίηση οι τυχόν αμφισβητήσεις που θα προκύπτουν θα επιλύονται από τον προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

 

9. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του από [ΒΔ] 17-02-1956 βασιλικού διατάγματος Περί υπηρεσιακής καταστάσεως των μονίμων ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 67/Α/1956), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 345/1974 (ΦΕΚ 130/Α/1974) και με το άρθρο 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 453/1962 (ΦΕΚ 109/Α/1962) αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι μόνιμοι και οι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατροί και οδοντίατροι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών δύνανται να μετακινούνται ή να μετατίθενται, για υπηρεσιακούς λόγους, με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, από μία υπηρεσία υγείας του Ιδρύματος σε άλλη, εντός των ορίων του οικείου ιατρικού συλλόγου. Οι μετακινήσεις των ως άνω ιατρών και οδοντιάτρων για λόγους υπηρεσιακής ανάγκης και για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μήνες για κάθε ημερολογιακό έτος γίνονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος. Η μετάθεση εκτός των ορίων του οικείου ιατρικού συλλόγου επιτρέπεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και ύστερα από αίτηση των ως άνω ιατρών και οδοντιάτρων.

 

2. Οι μετακινούμενοι ιατροί και οδοντίατροι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται, κατά το διάστημα της μετακινήσεως τους, τα έξοδα μετακίνησης που καταβάλλονται στους διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος.}

 

10. Στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών υπάγονται υποχρεωτικά από 01-01-2007 τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών - Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.