Νόμος 3518/06 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών - Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών των ιατρών και οδοντιάτρων, όπως ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004), παρατείνεται μέχρι την 31-12-2007.

 

2. Το άρθρο 8 του νόμου 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Αναγνώριση χρόνου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

 

Κατ' εξαίρεση, θεωρείται ως Χρόνος ασφάλισης, διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 62 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) εισφορών, ο χρόνος απασχόλησης στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος πριν την 01-10-1984, με την προϋπόθεση υπαγωγής κατά το χρονικό διάστημα πριν το ανωτέρω έτος στη μικτή ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, για δε το μεταγενέστερο στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Ο κατά τα ανωτέρω αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τον απαιτούμενο για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος χρόνο, με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού.}

 

Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόμου 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α/2005).

 

3. Σε αυτούς που απασχολήθηκαν στις διπλωματικές αντιπροσωπείες ξένων κρατών ή τις διεθνείς επιτροπές ή στις ξένες αποστολές που βρίσκονται στην Ελλάδα, παρέχεται προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, για την αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου απασχόλησης τους από 01-08-1951 μέχρι 23-08-1980 και εφόσον για την εργασία τους στους παραπάνω εργοδότες υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. Η αναγνώριση του χρόνου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1027/1980 (ΦΕΚ 49/Α/1980), καθώς και του κανονισμού που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης επιβάλλονται τα ποσοστά πρόσθετων τελών που κάθε φορά ισχύουν για τις καθυστερούμενες εισφορές.

 

4. Οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, που προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 4504/1966, όπως αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 14 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4577/1966, τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 825/1978 και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 1469/1984, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{στ) οι απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα στη συλλογή ρητίνης, εφόσον:

 

1) εργάζονται για λογαριασμό των βιομηχάνων ρητίνης,

 

2) είναι:

 

α) μέλη συνεταιρισμών που έχουν ως σκοπό τη συλλογή και διάθεση της ρητίνης,

β) μικροϊδιοκτήτες πευκώνων,

γ) ελεύθεροι ρητινοσυλλέκτες.

 

Ο αριθμός των ημερών εργασίας του ρητινοσυλλέκτη που αναγνωρίζεται κατ' έτος στην ασφάλιση ανέρχεται σε 35 ημέρες ανά χίλια κιλά ρητίνης που παραδίδεται σε εμπόρους, ιδιωτικές ή συνεταιριστικές βιομηχανίες ρητίνης. Ο υπολογισμός των παροχών που χορηγούνται στα ανωτέρω πρόσωπα γίνεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης του άρθρου 37 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει, στην οποία αντιστοιχεί κατά την περίοδο υπολογισμού το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου εισοδήματος του ρητινοσυλλέκτη από την πώληση της ρητίνης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των εμπόρων και βιομηχανιών ρητίνης, δια του κατά τα παραπάνω αναγνωριζόμενου αριθμού ημερών εργασίας κατά την περίοδο αυτή.

 

Οι ημέρες εργασίας ανάγονται στο ημερολογιακό έτος παράδοσης της ρητίνης. Σε περίπτωση παράδοσης ρητίνης μέσα στους πρώτους πέντε μήνες κάθε ημερολογιακού έτους, οι αναλογούσες, κατά τα ανωτέρω, ημέρες εργασίας θεωρούνται ότι ανάγονται στο προηγούμενο της παράδοσης της ρητίνης ημερολογιακό έτος.

 

Εργοδότες των ανωτέρω ασφαλισμένων θεωρούνται οι βιομήχανοι και έμποροι στους οποίους παραδίδουν τη ρητίνη.

 

Με Κανονισμό καθορίζεται η έννοια του κύριου επαγγέλματος του ρητινοσυλλέκτη, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 

5. Βουλευτές παντελώς τυφλοί οι οποίοι τελούν σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος τους, για το οποίο έχουν ασφαλισθεί σε φορείς της αλλοδαπής ύστερα από αίτηση τους για εξαίρεση από το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, υπάγονται κατά τη διάρκεια της βουλευτικής τους θητείας για κύρια σύνταξη στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μια και για επικουρική στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Η παράλληλη ασφάλιση με εκείνη ως βουλευτών παρέχει και αντίστοιχο συντάξιμο ή ασφαλιστέο χρόνο στους παραπάνω ασφαλιστικούς φορείς. Οι αναλογούσες εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Βουλής. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου είναι αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις των οικείων φορέων, όπως ισχύουν κάθε φορά και υπολογίζονται επί μηνιαίων αποδοχών ίσων με τον ανώτατο ασφαλιστέο μισθό τους.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταλαμβάνουν τους βουλευτές που κατέχουν το βουλευτικό αξίωμα από 01-01-2003 και εφεξής και εφαρμόζονται από το χρόνο κατά τον οποίο καθένας διέκοψε το επάγγελμα του λόγω του ασυμβιβάστου.

 

Τυχόν ποσά πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε οφειλόμενες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εισφορές ή σε καθυστέρηση υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), δεν αναζητούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2)δ του άρθρου 3 του νόμου 3670/2008 (ΦΕΚ 117/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.