Νόμος 2601/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Καθορισμός παρεχομένων ενισχύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 πιο κάτω, της παραγράφου 2 του άρθρου 6, καθώς και της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 10 του άρθρου 6, οι ενισχύσεις που παρέχονται στους νέους φορείς, εναλλακτικά, είναι:

 

α. Επιχορήγηση των ενισχυμένων δαπανών και επιδότηση των τόκων των μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων, καθώς και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά περίπτωση, ως εξής:

 

Περιοχή

Ποσοστό επιχορήγησης επί της ενισχυόμενης δαπάνης

Ποσοστό επιδότησης των τόκων των επενδυτικών δανείων της ενισχυόμενης επένδυσης

Ποσοστό επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης υπολογιζόμενο επί της αξίας κτήσης από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ενισχυόμενου εξοπλισμού

Δ'

40%

40%

40%

Γ'

30%

30%

30%

Β'

15%

15%

15%

 

Για την περιοχή Α' και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν παρέχεται στους νέους φορείς επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

β. Επιδότηση των τόκων των μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων και φορολογική απαλλαγή επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση με χρηματοδοτική μίσθωσης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως εξής:

 

Περιοχή

Ποσοστό επιδότησης των τόκων των επενδυτικών δανείων της ενισχυόμενης επένδυσης

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής (αφορολόγητο αποθεματικό) επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού

Δ'

40%

100%

Γ'

30%

70%

Β'

15%

40%

 

Για την περιοχή Α' και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν παρέχεται στους νέους φορείς επιδότηση τόκων και φορολογική απαλλαγή.

 

2. Ενισχύσεις που, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 πιο κάτω, παρέχονται στους παλαιούς φορείς:

 

Στους παλαιούς φορείς παρέχονται οι ενισχύσεις της επιδότησης των τόκων των μεσοπρόθεσμων και μακροπροθέσμων τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας επενδυτικών δανείων και φορολογική απαλλαγή επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, του οποίου η χρήση αποκτάται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως εξής:

 

Περιοχή

Ποσοστό επιδότησης των τόκων των επενδυτικών δανείων της ενισχυόμενης επένδυσης

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής (αφορολόγητο αποθεματικό) επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού

Δ'

40%

100%

Γ'

30%

70%

Β'

15%

40%

 

Για την περιοχή Α' και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν παρέχεται στους παλαιούς φορείς επιδότηση τόκων και φορολογική απαλλαγή.

 

3. Εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες παροχής των ενισχύσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.

 

Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2:

 

α. Για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων παρέχονται σε όλες τις περιοχές, πλην της περιοχής Α', τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων:

 

Περιοχή

Ποσοστά επιχορήγησης

Ποσοστά επιδότησης τόκων

Ποσοστά επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Δ'

25%

25%

25%

Γ'

15%

15%

15%

Β'

-

-

-

 

ή εναλλακτικά:

 

Περιοχή

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής (αφορολόγητο αποθεματικό)

Ποσοστά επιδότησης τόκων

Δ'

60%

25%

Γ'

40%

15%

Β'

-

-

 

Ειδικά προκειμένου για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων ΑΑ ή Α' τάξης, τα παρεχόμενα ποσοστά ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης τόκων και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης της πρώτης ομάδας ενισχύσεων ορίζονται σε 20% για τη Γ' περιοχή και σε 30% για τη Δ' Περιοχή.

 

β. Για εκσυχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) παρέχονται, σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

(i) Επιχορήγηση 25%

(ii) Επιδότηση τόκων 25%

(iii)Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 25%

 

ή εναλλακτικά:

 

(i)Φορολογική απαλλαγή 60%

(ii)Επιδότηση τόκων 25%

 

Τα παραπάνω ενιαία ποσοστά ενισχύσεων παρέχονται και για δημιουργία νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών μονάδων, σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α'.

 

γ. Για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες παρέχονται, σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

(i) Επιχορήγηση 45%

(ii) Επιδότηση τόκων 45%

(iii) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 45%

 

ή εναλλακτικά:

 

(i) Φορολογική απαλλαγή 100%

(ii) Επιδότηση τόκων 45%.

 

δ) 1) Για συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, (αξιοποίηση ιαματικών πηγών), λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες), κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισμού υγείας και κέντρα προπονητικού - αθλητικού τουρισμού, παρέχονται σε όλες τις περιοχές, περιλαμβανομένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

(i)Επιχορήγηση 35%

(ii)Επιδότηση τόκων 35%

(iii) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 35%

 

ή εναλλακτικά:

 

(i) Φορολογική απαλλαγή 70%

(ii)Επιδότηση τόκων 35%.

 

2) Ειδικά, προκειμένου για αυτοτελή συνεδριακά κέντρα τα οποία δημιουργούνται εκτός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και για γήπεδα γκολφ, και για αξιοποίηση ιαματικών πηγών παρέχονται, σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

(i)Επιχορήγηση 40%

(ii)Επιδότηση τόκων 40%

(iii)Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 40%

 

ή εναλλακτικά:

 

(i) Φορολογική απαλλαγή 100%

(ii)Επιδότηση τόκων 40%.

 

ε. 1) Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού:

 

(i)Μεταποιητικών επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή νέων προϊόντων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

(ii) Επιχειρήσεων (εργαστηρίων) εφαρμοσμένης βιομηχανικής ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικής, ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας και επιχειρήσεων τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων, της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

(iii) Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

(iv) Επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

Επίσης για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού:

 

(γ) Στην προστασία του περιβάλλοντος, στον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανακύκλωση του ύδατος, εφόσον οι επενδύσεις ή τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρισμού, τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών και τις επιχειρήσεις λατόμευσης μαρμάρων από τις γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις, από τις επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από τις επιχειρήσεις υγρών καυσίμων και υγραερίων και από τις τουριστικές επιχειρήσεις, των περιπτώσεων (α), (β), (ζ), (η), (θ), (λ), (ν), και (τ) αντίστοιχα της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

(vi) Στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην αποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, στην ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας και στην εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον οι επενδύσεις ή και τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα, τις γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας, τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών, τις επιχειρήσεις που για τον ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων τυποποιούν, συσκευάζουν ή και συντηρούν προϊόντα του πρωτογενή τομέα, τις εταιρείες διεθνούς εμπορίου και τις τουριστικές επιχειρήσεις, των περιπτώσεων (α), (β), (ζ), (η), (θ), (κ), (π) και (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και τις επιχειρήσεις του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμού της περίπτωσης (λ) της ίδιας ως άνω παραγράφου.

 

(vii) Στην ίδρυση, επέκταση και εκσυχρονισμό εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή ενεργειακής ή μεταλλευτικής ή γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας, εφόσον οι επενδύσεις ή και τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, από τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρισμού, από τις επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών και επιχειρήσεις λατόμευσης, από τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις και από τις γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας, των περιπτώσεων (α), (β), (ζ), (η), και (θ), αντίστοιχα, της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

Παρέχονται τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων:

 

Περιοχή

Ποσοστά επιχορήγησης

Ποσοστά επιδότησης τόκων

Ποσοστά επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Δ'

40%

40%

40%

Γ'

40%

40%

40%

Β'

30%

30%

30%

Α'

25%

25%

25%

 

Περιοχή

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής (αφορολόγητο αποθεματικό)

Ποσοστά επιδότησης τόκων

Δ'

100%

40%

Γ'

100%

40%

Β'

70%

30%

Α'

60%

25%

 

2) Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα από την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική και τη γεωθερμική, που πραγματοποιούνται είτε από τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από τις ως άνω ήπιες μορφές ενέργειας της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 είτε από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τις γεωργικές και αλιευτικές επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας, τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών, τις επιχειρήσεις που για ίδιο λογαριασμό τρίτων τυποποιούν, συσκευάζουν ή και συντηρούν προϊόντα του πρωτογενή τομέα, τις εταιρείες διεθνούς εμπορίου και τις τουριστικές επιχειρήσεις, των περιπτώσεων (α), (ζ), (η), (θ), (κ), (π) και (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και τις επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμούς της περίπτωσης (λ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, καθώς επίσης και για επενδύσεις ή και προγράμματα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας που πραγματοποιούνται από τις πιο πάνω επιχειρήσεις, παρέχονται σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α', ενιαία ποσοστά ως εξής:

 

(i)Επιχορήγηση 40%

(ii)Επιδότηση τόκων 40%

(iii)Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 40%

 

ή εναλλακτικά:

 

(i) Φορολογική απαλλαγή 100%

(ii)Επιδότηση τόκων 40%.

 

στ. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες τα των υπαγόμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτές αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (xvii), (xviii), (xx) και (xxi) της εν λόγω περίπτωσης, καθώς και για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας της περίπτωσης (στ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ποσοστό 25% για την περιοχή Α', 30% για τις περιοχές Β' και Γ' και 35% για την περιοχή Δ', ανεξάρτητα εάν οι επενδύσεις και οι λοιπές αυτές δαπάνες γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς.

 

ζ. Για τις επενδύσεις των υπαγόμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτές αναφέρονται στην υποπερίπτωση (xix) της εν λόγω περίπτωσης, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ενιαίο ποσοστό 35% για όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α', ανεξάρτητα εάν οι επενδύσεις αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς.

 

η. Για τις επενδύσεις των δημόσιας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων της περίπτωσης μ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχονται για όλες τις περιοχές της χώρας τα παρακάτω κίνητρα:

 

(i) Επιχορήγηση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών ανά θέση στάθμευσης, στην περίπτωση που δημιουργούνται υπέργειες θέσεις στάθμευσης, και ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές ανά θέση στάθμευσης, στην περίπτωση που δημιουργούνται υπόγειες θέσεις στάθμευσης.

 

(ii) Επιδότηση τόκων μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου κατά 40%.

 

(iii) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κατά 40%.

 

Το ποσό της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που προκύπτει με βάση τις δημιουργούμενες θέσεις στάθμευσης. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του κόστους ολοκλήρωσης της επένδυσης. Τα παραπάνω κίνητρα παρέχονται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τις επενδύσεις των δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων της περιπτώσεως μ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τις οποίες πραγματοποιούν, είτε με δικούς τους πόρους είτε μέσω συμβάσεων προσωρινής παραχώρησης της χρήσης των οικοπέδων τους και εκμετάλλευσης του σταθμού αυτοκινήτων, που έχουν ήδη υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν.

 

θ. Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των κέντρων κοινής επιχειρηματικής δράσης και των εταιρειών διεθνούς εμπορίου της υποπερίπτωσης Ι της περίπτωσης (ο) και της περίπτωσης (π), της παραγράφου 1 του άρθρου 3,παρέχονται τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων:

 

Περιοχή

Ποσοστά επιχορήγησης

Ποσοστά επιδότησης τόκων

Ποσοστά επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Όλες οι περιοχές της χώρας

30%

30%

30%

Αλλοδαπή

25%

25%

25%

 

Ειδικά για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των Κέντρων Κοινής Επιχειρηματικής Δράσης της περίπτωσης (ο) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τα οποία ιδρύονται από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς του κλάδου γουνοποιίας, παρέχονται τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων:

 

Περιοχή

Ποσοστά επιχορήγησης

Ποσοστά επιδότησης τόκων

Ποσοστά επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Το σύνολο του Νομού Καστοριάς

40%

40%

40%

Αλλοδαπή

25%

25%

25%

 

Για επενδύσεις των ειδικών κέντρων κοινής επιχειρηματικής δράσης της υποπερίπτωσης ΙΙ της περίπτωσης (ο) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχεται μόνο ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής σε ποσοστό 40%.

 

ι. Για επενδύσεις των εμπορικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (ρ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής ως εξής:

 

Περιοχή

Ποσοστά φορολογικής απαλλαγής (αφορολόγητο αποθεματικό)

Όλες οι περιοχές της χώρας

50%

 

κ. Για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές της περίπτωσης (ξ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς, παρέχονται μόνο οι ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων σε ενιαίο ποσοστό 25%.

 

λ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών, των επιχειρήσεων λατόμευσης μαρμάρων,της περίπτωσης (η) και των μεταλλευτικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, παρέχονται σε όλες τις περιοχές, πλην της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

(i) Επιχορήγηση 30%

(ii) Επιδότηση τόκων 30%

(iii)Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 30%

 

ή εναλλακτικά:

 

(i) Φορολογική απαλλαγή 70%

(ii)Επιδότηση τόκων 30%.

 

μ. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες υλοποίησης των ολοκληρωμένων πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων: των μεταποιητικών βιομηχανικών και των μεταλλευτικών επιχειρήσεων των περιπτώσεων (α) και (ζ) αντίστοιχα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που γίνονται από παλαιούς μόνο φορείς, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης, σε ενιαίο ποσοστό 35% για όλες τις περιοχές, περιλαμβανομένης και της Α', καθώς και 25% στην αλλοδαπή.

 

ν. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες υλοποίησης των ολοκληρωμένων πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης των βιομηχανικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή πορεία και γίνονται από παλαιούς μόνο φορείς, παρέχονται οι ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής πίστωσης για όλες τις περιοχές, περιλαμβανομένης και της περιοχής Α', σε ποσοστά που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 10, καθώς και άλλες ενισχύσεις, πλην ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, των οποίων το είδος και η έκταση καθορίζονται με την ίδια επίσης κοινή απόφαση, το δε συγκεκριμένο ύψος τους καθορίζεται με την κατά περίπτωση απόφαση υπαγωγής του επιχειρηματικού σχεδίου διάσωσης και αναδιάρθρωσης.

 

ξ. Για τις ιδιαζόντως σημαντικές για την εθνική οικονομία επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού μεταποιητικών βιομηχανικών και τουριστικών επιχειρήσεων, ύψους άνω των 75 εκατομμυρίων ευρών του άρθρου 10, που γίνονται είτε από νέους από παλαιούς φορείς, τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης, επιδότησης τόκων, φορολογικών απαλλαγών και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζονται για κάθε επένδυση ή πρόγραμμα με την εκάστοτε εκδιδόμενη κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 10.

 

ο. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10, το είδος και τα ποσοστά των παρεχόμενων ενισχύσεων καθορίζονται με το εκάστοτε εκδιδόμενο προεδρικό διάταγμα θέσπισης του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης.

 

π. Για τις επενδύσεις ίδρυσης των μεταποιητικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών μονάδων των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, που γίνονται στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ποσοστό 30%.

 

ρ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, που πραγματοποιούνται είτε από παλαιούς είτε από νέους φορείς στη Βιομηχανική Περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην επαρχία Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής ή και επιδότησης τόκων σε ποσοστό 40% και 15% αντίστοιχα. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων ή επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις οποίες, βάσει των λοιπών διατάξεων της παρούσας παραγράφου παρέχονται διαφορετικού είδους ή ύψους ενισχύσεις.

 

σ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ιερών μονών και της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους της περίπτωσης (υ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, παρέχονται μόνο οι ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή /και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, για όλες τις περιοχές της Επικράτειας, πλην της Α', σε ενιαίο ποσοστό 30%.

 

τ. Για τις επενδύσεις τεχνικών εταιρειών της υποπερίπτωσης (I) της περίπτωσης (φ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που πραγματοποιούνται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς, παρέχεται μόνον η ενίσχυση της επιχορήγησης, για όλες τις περιοχές της Επικράτειας, περιλαμβανομένης και της Α', σε ενιαίο ποσοστό 10%.

 

Για τις επενδύσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης (ΙΙ) της περίπτωσης (φ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που πραγματοποιούνται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς σε όλες τις περιοχές της επικράτειας περιλαμβανομένης και τής Α', παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή εναλλακτικά της φορολογικής απαλλαγής σε ποσοστό 15% και 40% αντίστοιχα, πλην εκείνων που καθορίζονται στα εδάφια (ii) και (iii) της εν λόγω υποπερίπτωσης, για τις οποίες παρέχεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής σε ποσοστό 40%.

 

Προκειμένου για την εφαρμογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης η παρούσα ρύθμιση ισχύει υπό τον όρο ότι οι σχετικές αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους από εκείνο εντός του οποίου έγινε η ανακοίνωση της κατάταξης της Εργοληπτικής Επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ενώ προκειμένου για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής η παρούσα ρύθμιση ισχύει υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρώνονται σε τέσσερα χρόνια μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου έγινε η ανακοίνωση της κατάταξής της στις τάξεις της νέας διαβάθμισης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

υ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που πραγματοποιούνται στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου παρέχονται πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες επιχορήγησης ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.

 

Η ρύθμιση της περίπτωσης αυτής ισχύει για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που θα υποβληθούν για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου από 01-01-2004 μέχρι την 31-12-2005.

 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα επιχειρηματικά σχέδια, τις επενδύσεις ή προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των υποπεριπτώσεων (xv), (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) και της υποπερίπτωσης (v) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

φ. Για τις επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που είναι εγκατεστημένος στο Νομό Αττικής και μετεγκαθίσταται σε Βιοτεχνικό Πάρκο του ίδιου νομού και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραπάνω υποπεριπτώσεων 1)i, 1)v, 1)vi, 1)vii της περίπτωσης (ε), της περίπτωσης (στ) και της περίπτωσης (μ), παρέχεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής ή / και επιδότησης τόκων σε ποσοστό 40% και 15% αντίστοιχα. Τα ίδια ποσοστά παρέχονται επίσης για συμπληρωματικές επενδύσεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με τη μετεγκατάσταση στη νέα θέση.

 

χ. Για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (χ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχονται σε όλες τις περιοχές, πλην της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

(i) Επιχορήγηση 40%

(ii) Επιδότηση τόκων 40%

 

ή εναλλακτικά:

 

(i) Φορολογική απαλλαγή 100%

(ii)Επιδότηση τόκων 40%.

 

Ψ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων της περίπτωσης Ψ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

Περιοχή

Ποσοστό επιδότησης

Ποσοστά επιδότησης τόκων

Ποσοστό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Δ'

40%

40%

40%

Γ'

35%

35%

35%

Β'

35%

35%

35%

Α'

35%

35%

35%

 

ή εναλλακτικά

 

Περιοχή

Ποσοστό Φορολογικής Απαλλαγής

Ποσοστά επιδότησης τόκων (Αφορολόγητο Αποθεματικό)

Δ'

100%

40%

Γ'

70%

35%

Β'

70%

35%

Α'

70%

35%

 

ω. Για τις επενδύσεις ή / και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς, παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

Περιοχή

Ποσοστό επιδότησης

Ποσοστά επιδότησης τόκων

Ποσοστό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Δ'

40%

40%

40%

Γ'

30%

30%

30%

Β'

30%

30%

30%

Α'

30%

30%

30%

 

ή εναλλακτικά:

 

Περιοχή

Ποσοστό Φορολογικής Απαλλαγής

Ποσοστά επιδότησης τόκων (Αφορολόγητο Αποθεματικό)

Δ'

100%

40%

Γ'

70%

30%

Β'

70%

30%

Α'

70%

30%

 

Η περίπτωση (υ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 που διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι την 31-12-2001, με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του νόμου 2873/2000, έχει εφαρμογή και στις επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999), την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 3219/2004 (ΦΕΚ 13/Α/2004), τις παραγράφους 4, 5, 6 του άρθρου 7 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001), την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/1998), την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α/1999), την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), την παράγραφο 3 του άρθρου 17, τις παραγράφους 7, 8, 9, 10 του άρθρου 13, την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.