Νόμος 2941/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στην περίπτωση (v) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2601/1998 και μετά τις λέξεις του άρθρου 3 προστίθενται οι λέξεις καθώς και για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

 

β) Η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στην ισχύ του νόμου 2601/1998 (15-04-1998).

 

2. Η υποπερίπτωση (xviii) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{xviii. Η αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού, για τη δημιουργία, επέκταση ή/και ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στο χώρο του βιομηχανοστασίου, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.}

 

3. Οι περιπτώσεις (στ) και (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{στ. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες τα των υπαγόμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτές αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (xvii), (xviii), (xx) και (xxi) της εν λόγω περίπτωσης, καθώς και για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας της περίπτωσης (στ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ποσοστό 25% για την περιοχή Α', 30% για τις περιοχές Β' και Γ' και 35% για την περιοχή Δ', ανεξάρτητα εάν οι επενδύσεις και οι λοιπές αυτές δαπάνες γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς.

 

ζ. Για τις επενδύσεις των υπαγόμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτές αναφέρονται στην υποπερίπτωση (xix) της εν λόγω περίπτωσης, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ενιαίο ποσοστό 35% για όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α', ανεξάρτητα εάν οι επενδύσεις αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς.}

 

4. Το ελάχιστο ύψος των 50 εκατομμυρίων δραχμών, που ορίζεται στην πρώτη πρόταση της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, μειώνεται στα 25.000.000 εκατομμύρια δραχμές.

 

Στο τέλος της περίπτωσης (γ) της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση και για τις επενδύσεις επέκτασής τους πενήντα εκατομμύρια δραχμές.

 

5. Στην τέταρτη σειρά του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 και μετά τη φράση δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, προστίθεται η φράση ή των εικοσιπέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών προκειμένου για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες των υπαγόμενων επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που καθορίζονται στις υποπεριπτώσεις (xvii), (xviii), (xx) και (xxi).}

 

6. Η υποπερίπτωση (χ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{χ. Επενδύσεις που αναφέρονται στην υποπερίπτωση (xix) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (στ) της ίδιας παραγράφου.}

 

7. Στο άρθρο 6 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 34, ως εξής:

 

{34. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες που καθορίζονται στις υποπεριπτώσεις (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (στ') της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

α) Οι επιχειρηματικοί φορείς πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής να χαρακτηρίζονται ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με τη σύσταση [ΕΟΚ] 1996/280/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) Οι επιχειρηματικοί φορείς μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος μία μόνο φορά ανά υποπερίπτωση για κάθε παραγωγική τους μονάδα, στο πλαίσιο ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου του οποίου τα συνοπτικά στοιχεία υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης υπαγωγής, για επενδύσεις και λοιπές δαπάνες που αφορούν σε δύο τουλάχιστον από τις ως άνω υποπεριπτώσεις, πλην των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xix), (xxi) και περίπτωση (στ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου αυτού, για τις οποίες οι φορείς μπορούν να υπαχθούν και αυτοτελώς. Για τους φορείς της τελευταίας κατηγορίας δεν ισχύει η προϋπόθεση της (α) περίπτωσης της παρούσας παραγράφου.

 

γ) Το ενισχυόμενο ύψος επένδυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές.}

 

8. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998, καθώς και στην περίπτωση (β) της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου, μετά το στοιχείο (xviii) προστίθεται αφότου ίσχυσε ο νόμος 2601/1998 στοιχείο (xix).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.