Νόμος 3219/04 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Βελτίωση κινήτρων για επενδύσεις παλαιών και νέων φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων νέων φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2601/1998, των οποίων το ενισχυόμενο κόστος επένδυσης υπερβαίνει το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση υπαγωγής όσο και στην απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης, παρέχεται η συνολική επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά παρέκκλιση των περιορισμών των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του πιο πάνω νόμου εφόσον δημιουργούν διακόσιες (200) τουλάχιστον θέσεις εργασίας κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

 

2. Παρέχεται επίσης η συνολική επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά παρέκκλιση των περιορισμών των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, στις παρακάτω περιπτώσεις επενδύσεων νέων φορέων:

 

(α) Για την ίδρυση νέων μεταποιητικών μονάδων παραγωγής αποκλειστικά νέων προϊόντων ή / και προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 12 και 13 του ίδιου άρθρου.

 

(β) Για την ίδρυση νέων μεταποιητικών μονάδων από φορείς στο μετοχικό ή στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν κατά απόλυτη πλειοψηφία, είτε άμεσα είτε μέσω εταιρειών στις οποίες κατέχουν την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα εκτός Ελλάδας, είτε οι ίδιες είτε μέσω θυγατρικών εταιρειών με ελάχιστο κύκλο εργασιών τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ κατά μέσο όρο την προηγούμενη τριετία, εφόσον:

 

i) Το ενισχυόμενο κόστος υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής της επένδυσης και στην απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας και

 

ii) Δημιουργούν εβδομήντα πέντε (75) τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου.

 

3. Για τις επενδύσεις δημιουργίας νέων παραγωγικών γραμμών ή / και μονάδων των περιπτώσεων α', ζ', η' και θ' του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 που πραγματοποιούνται στις περιοχές Γ' και Δ' από παλαιούς φορείς, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, οι ενισχύσεις επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που προβλέπονται στο άρθρο 5 αυτού για νέους φορείς παρέχονται μειωμένες κατά 10 μονάδες και δεν ισχύουν γι' αυτές οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

 

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης υ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{υ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που πραγματοποιούνται στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου παρέχονται πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες επιχορήγησης ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.}

 

Η ρύθμιση της περίπτωσης αυτής ισχύει για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που θα υποβληθούν για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου από 01-01-2004 μέχρι την 31-12-2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.