Νόμος 2941/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2601/1998 για τις Τουριστικές επενδύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση (iii) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{iii. Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), καθώς και Κέντρων Διακοπών και Παραθερισμού Αλλοδαπών, για επενδύσεις προσθήκης συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και για επενδύσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών, που γίνονται από παλαιούς φορείς, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων.}

 

2. Στο τέλος της τρίτης πρότασης της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998, προστίθενται τα εξής:

 

{ή ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον Γ' τάξης.}

 

3. Στο τέλος της τέταρτης πρότασης της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998, προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Επίσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής τέτοιων ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε Γ' τάξης.}

 

4. Στην περίπτωση (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 και μετά την τέταρτη πρόταση, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

 

{Η δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον Γ' τάξης, που λειτουργούν κατά την έννοια της παραγράφου 2, με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.}

 

5. Στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 και μετά τη φράση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, προστίθεται η φράση απευθείας.

 

Επίσης μετά τη φράση τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, προστίθεται η φράση την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

 

6. Στο τέλος της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998, προστίθενται τα εξής:

 

{Στην επταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, της παραγράφου αυτής, περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.}

 

7. Στο τέλος της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά προκειμένου για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων ΑΑ ή Α' τάξης, τα παρεχόμενα ποσοστά ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης τόκων και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης της πρώτης ομάδας ενισχύσεων ορίζονται σε 20% για τη Γ' περιοχή και σε 30% για τη Δ' Περιοχή.}

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα παραπάνω ενιαία ποσοστά ενισχύσεων παρέχονται και για δημιουργία νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών μονάδων, σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α'.}

 

9. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες παρέχονται, σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

(i) Επιχορήγηση 45%

(ii) Επιδότηση τόκων 45%

(iii) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 45%

 

ή εναλλακτικά:

 

(i) Φορολογική απαλλαγή 100%

(ii) Επιδότηση τόκων 45%.}

 

Δανειοδότηση ή αρωγή που ελήφθη από το Δημόσιο για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη παραδοσιακό ή διατηρητέο κτίριο από σεισμό δεν θεωρείται επιχορήγηση από άλλη πηγή.

 

10. Από την υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 διαγράφεται η φράση αξιοποίηση ιαματικών πηγών και στην υποπερίπτωση 2 της ίδιας περίπτωσης της ίδιας παραγράφου και μετά τη φράση καθώς και για γήπεδα γκολφ, προστίθεται η φράση και για αξιοποίηση ιαματικών πηγών.

 

11. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω μονάδων, περιλαμβανομένων και του ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ή της δημιουργίας νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων, πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. Ειδικά για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό ή για δημιουργία νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες κάτω των 50 κλινών, το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.