Νόμος 2941/01 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κίνητρα για μετεγκαταστάσεις βυρσοδεψείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (ω) ως εξής:

 

{ω. Επιχειρήσεις βυρσοδεψείων για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές και προβλέπεται η εγκατάστασή τους.

 

Ενισχυόμενες δαπάνες:

 

i. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

ii. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και χώρων συντήρησης των προϊόντων.

iii. Η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

iv. Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών.

v. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

vi. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο εγκατάστασής του.

vii. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

viii. Οι δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

ix. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (xi), ως εξής:

 

{xi. Για τις επενδύσεις ή / και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τόσο των νέων, όσο και των παλαιών φορέων, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη των ενισχύσεων.}

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (ω) ως εξής:

 

{ω. Για τις επενδύσεις ή / και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς, παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

Περιοχή

Ποσοστό Επιχορήγησης

Ποσοστό Επιδότησης Τόκων

Ποσοστό Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Δ'

40%

40%

40%

Γ'

30%

30%

30%

Β'

30%

30%

30%

Α'

30%

30%

30%

 

ή εναλλακτικά:

 

Περιοχή

Ποσοστό Φορολογικής Απαλλαγής (Αφορολόγητο Αποθεματικό)

Ποσοστό Επιδότησης Τόκων

Δ'

100%

40%

Γ'

70%

30%

Β'

70%

30%

Α'

70%

30%

 

Η περίπτωση (υ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 που διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι την 31-12-2001, με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του νόμου 2873/2000, έχει εφαρμογή και στις επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998.

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (φ) ως εξής:

 

{φ. Για επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές.}

 

5. Στο εδάφιο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (xv) ως εξής:

 

{xv. Επενδύσεις των επιχειρήσεων βυρσοδεψείων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές.}

 

6. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι ενισχύσεις της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998, για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων βυρσοδεψείων για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων, παρέχονται με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων αυτών πραγματοποιείται εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές. Μαζί με την αίτηση από την επιχείρηση που ζητεί την παροχή ενισχύσεων, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση, υποβάλλεται η άδεια του φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής για την εγκατάστασή της.}

 

7. Στην υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998, μετά την φράση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων της περίπτωσης (ξ) της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση επιχειρήσεων βυρσοδεψείων για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, της περίπτωσης (ω) της ίδιας παραγράφου.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.