Νόμος 2545/97 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης κατά την έννοια των άρθρων 2 παράγραφος 1 εδάφιο λ' και 9 παράγραφος 12 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τις παραγράφους 2 εδάφιο ε' και 9 εδάφιο ι)β' του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994) χαρακτηρίζονται δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, όπου δημιουργείται ένα σύνολο τουριστικών εγκαταστάσεων αποτελούμενο από ξενοδοχεία διαφόρων λειτουργικών μορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), καθώς και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και γενικά υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών. Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης αποτελούν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του άρθρου 8 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016). Για τη χωρική οργάνωσή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 4447/2016.

 

β. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η δημιουργία Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και σε εκτάσεις ή τμήματα εκτάσεων, που βρίσκονται εντός ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή του Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, αλλά μόνο σε περιοχές, που καθορίζονται από τα παραπάνω σχέδια ως περιοχές τουρισμού - αναψυχής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος και εφόσον τηρείται η διαδικασία των παραγράφων 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου.

 

β. Δρόμοι ή άλλα φυσικά εμπόδια ή τεχνητά έργα, καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης και εφόσον το φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο παρουσιάζει στοιχεία υψηλής επικινδυνότητας (εθνικές οδοί, επαρχιακές οδοί μεγάλης κυκλοφορίας, ποταμοί, χείμαρροι, κ.λ.π.), πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης του / των γηπέδου / γηπέδων μέσω γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης των τμημάτων με κατάλληλο τεχνικό έργο. Με το προεδρικό διάταγμα της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται τα αναγκαία, για την αποκατάσταση της λειτουργικής ενοποίησης του γηπέδου, τεχνικά έργα.

 

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο στην περίπτωση αυτή προτείνεται και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, οδοί που διασχίζουν τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης μπορούν να μετατοπίζονται κατά το σχήμα, την έκταση και τη θέση τους για την καλύτερη λειτουργική εξυπηρέτηση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και εξασφάλιση της συνέχειας των εκτάσεών της, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις μετατοπιζόμενες οδούς. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, τα εντός των ορίων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης τμήματα των οδών αυτών, εφόσον κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού ή τρίτων, μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Η απόκτηση της κυριότητας των τμημάτων των καταργούμενων οδών από τον φορέα της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης θεωρείται δημόσιας ωφέλειας και για την ιδιοκτησιακή ενσωμάτωσή τους στην έκταση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 19 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020), με το άρθρο 21 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

2. α. Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης αναπτύσσονται από τον ίδιο φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Η έκταση στην οποία αναπτύσσεται η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή σε περίπτωση που αποτελείται από περισσότερα τμήματα το μεγαλύτερο τμήμα αυτής, πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 800 στρέμματα και να είναι ιδιόκτητο κατά 80% τουλάχιστον.

 

β. Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης αποτελούν οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πρέπει να περιέχουν τουριστικές επενδύσεις που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος ανάπτυξης. Η επάρκεια των επενδύσεων αυτών κρίνεται κατά τη διαδικασία οριοθέτησης και χαρακτηρισμού Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

γ. Στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης της κατηγορίας τουρισμός - αναψυχή, που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κατά την ημερομηνία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Εκ των ως άνω χρήσεων η χρήση κατοικίας επιτρέπεται εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τουριστικά καταλύματα κατηγορίας πέντε ή / και τεσσάρων αστέρων με συνολική δυναμικότητα τουλάχιστον 1.000 κλινών και δύο τουλάχιστον εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που αποτελούν τμήμα Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης λαμβάνονται υπόψη για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

3. α. Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης γίνεται μετά από αίτηση φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Η ανωτέρω γνώμη παρέχεται το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού φακέλου. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας αυτής, το ως άνω προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου. Εφόσον στην Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, ή περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου, η ένταξη των οποίων εντός των ορίων Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, το προεδρικό διάταγμα προσυπογράφουν επιπλέον και οι καθ' ύλην αρμόδιοι Υπουργοί.

 

β. Της προτάσεως για την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος προηγείται η έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

γ. Ο χαρακτηρισμός εκτάσεων ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου, με τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους. Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του νόμου 2742/1999 μπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

δ. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης μπορεί να πολεοδομούνται, στο σύνολο ή σε τμήμα τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

4. α. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και εγκρίνονται τα εξής:

 

α)α. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και η μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση, καθώς και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης.

 

β)β. Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων, με ένδειξη των τμημάτων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης που τυχόν θα πολεοδομηθούν και της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης στα τμήματα της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης που δεν πολεοδομούνται, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.

 

γ)γ. Ο φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

δ)δ. Ειδικές ζώνες προστασίας περιμετρικά της οριοθετούμενης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, στις οποίες μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.

 

β. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου για την ίδρυσή της. Με κοινές αποφάσεις των συναρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, επιτρέπονται, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, μεταβολές της έκτασης και των ορίων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, χωρίς μεταβολή των προβλεπόμενων συνολικών χρήσεων ή της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α. η προκύπτουσα, λόγω της μεταβολής των ορίων, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού και οριοθέτησης, μείωση ή αύξηση της έκτασης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 15% της αρχικώς οριοθετηθείσας έκτασης και

 

β)β. δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επέκτασης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά νομικά καθεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές με την Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης χρήσεις γης.

 

Δεν θεωρείται μεταβολή χρήσεως η αντικατάσταση μέρους της επιτρεπόμενης εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης συνολικής δυναμικότητας κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4276/2014 με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία για τον έλεγχο της συμβατότητας της αιτήσεως με τα δεδομένα του χωροταξικού σχεδιασμού και ρυθμίζονται οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

δ. Η μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης επιτρέπεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν κοινού αιτήματος του ήδη εγκριθέντος φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και του προτεινόμενου νέου φορέα, μετά από αξιολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού της καταλληλότητας και επιχειρηματικής επάρκειας του νέου φορέα, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 339/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 1209/Β/2012). Για την έγκριση της μεταβολής του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης υποβάλλονται προς την αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β' και ι)α' του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 339/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου μπορεί να χορηγείται προθεσμία έως 6 μήνες για τη μεταβίβαση του συνόλου των εκτάσεων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στο νέο φορέα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή, εντός της παραπάνω προθεσμίας, η κατά τα άνω μεταβίβαση, η απόφαση του πρώτου εδαφίου ανακαλείται και φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης παραμένει ο φορέας που έχει ήδη καθορισθεί με την πράξη χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

Για τη διαπίστωση της μεταβίβασης των εκτάσεων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Σε περίπτωση μεταβολής του Φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, τα δικαιώματα δε που απολαμβάνει ο αρχικός Φορέας, καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν συνεχίζονται στο πρόσωπο του νέου Φορέα.

 

ε. Ένα ή περισσότερα τμήματα ήδη εγκεκριμένης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, που έχει οριοθετηθεί και χαρακτηρισθεί με βάση τις διατάξεις και τις διαδικασίες της παραγράφου 3, μπορούν να αποσπώνται, να χαρακτηρίζονται και να οριοθετούνται ως νέα αυτοτελής Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και εφόσον τόσο στα αποσπώμενα όσο και στα απομένοντα τμήματα της αρχικώς χαρακτηρισθείσας και οριοθετηθείσας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης απομένουν ενιαίες εκτάσεις με ελάχιστη επιφάνεια 800 στρεμμάτων.

 

Για την απόσπαση τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και τον χαρακτηρισμό και οριοθέτηση αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού αίτημα από το φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά των Ομάδων Β και Γ της υπ' αριθμόν 339/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 1209/Β/2012), καθώς και τα στοιχεία του τυχόν προτεινόμενου νέου φορέα του αποσπώμενου τμήματος ή των αποσπώμενων τμημάτων Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Για την απόσπαση τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση αυτού ή αυτών ως νέας αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εκδίδεται προεδρικό διάταγμα ύστερα από έγκριση ενιαίας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.

 

Εφόσον με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται διαφορετικός φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης παρέχεται προθεσμία μέχρι 6 μήνες για τη μεταβίβαση των εκτάσεων του αποσπώμενου τμήματος ή των αποσπώμενων τμημάτων στον νέο φορέα. Σε περίπτωση που η κατά τα άνω μεταβίβαση δεν καταστεί δυνατή εντός της παραπάνω προθεσμίας, φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης παραμένει ο φορέας που έχει ήδη καθορισθεί με την πράξη χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της αρχικής Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Για τη διαπίστωση της μεταβίβασης των παραπάνω εκτάσεων στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Σε περίπτωση απόσπασης τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και χαρακτηρισμού και οριοθέτησης αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15, τα δικαιώματα δε που απολαμβάνει ο φορέας της αρχικής Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν συνεχίζονται στο πρόσωπο του φορέα της νέας αποσπώμενης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 15, 16, 17 και 22 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

5. α. Στην περίπτωση που η έκταση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν πολεοδομείται, επιτρέπεται: i) η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών (οριζοντίων και καθέτων) επί των τυχόν εγκρινόμενων μη αμιγώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ii) η σύσταση μόνο κάθετων ιδιοκτησιών επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και iii) η δια συμβάσεων, καταρτιζόμενων μεταξύ του φορέα της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και τρίτων, παραχώρηση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών.

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων διηρημένων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τμήματα δημιουργούμενων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή και τμήματα υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία μετατρέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του νόμου 4002/2011 σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τμήματα των οποίων, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται μακροχρόνια σε τρίτους.

 

Προϋπόθεση για τη σύσταση των αυτοτελών κατά τα παραπάνω διηρημένων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων επί αυτών αποτελεί η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει ο φορέας της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και η κατάρτιση με συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, κατά τα πρότυπα του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που θεσπίστηκε με την υπ' αριθμόν 125/2012 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 195/Β/2012). Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για το σύνολο των εντός της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή του διακεκριμένου τμήματος αυτής εκτάσεων και λειτουργιών ανεξάρτητα από τον τυχόν διαχωρισμό τους από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, δρόμους, ρέματα κ.λ.π.

 

Όλες οι επιτρεπόμενες να εγκατασταθούν σε αυτή χρήσεις υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Δ/1988) με την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά παρακάτω.

 

Η παραχωρούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της ενότητας Ε' (ειδικές διατάξεις και περιορισμοί) του προαναφερόμενου διατάγματος στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, έκταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εντός των ορίων του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης περιεχόμενης έκτασης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, οι εκτάσεις της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης νοούνται ως ενιαίο σύνολο.

 

β. Εάν η έκταση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης πρόκειται να πολεοδομηθεί, ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

 

γ. Σε περίπτωση που η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει εκτάσεις η τμήματα εκτάσεων που υπάγονται σε ειδικό νομικό καθεστώς (π.χ. δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π.) εφαρμόζονται επ' αυτών οι οικείες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

6. Στην περίπτωση που η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή τμήμα της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης πολεοδομείται, η πολεοδόμηση εγκρίνεται, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος οριοθέτησης και χαρακτηρισμού της παραγράφου 3, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, ύστερα από τη σύνταξη κοινού πρακτικού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στην υπό πολεοδόμηση περιοχή ή τμήμα, συμπεριλαμβανομένων και των κοινόχρηστων έργων υποδομής, ύστερα από την υποβολή ενιαίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των υπό πραγματοποίηση έργων.

 

Η μελέτη συντάσσεται από το φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία απόφαση χαρακτηρισμού και οριοθέτησής της, και πρέπει να περιλαμβάνει.

 

α. Τις χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις.

β. Τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.

γ. Τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, που καταλαμβάνουν το 50% τουλάχιστον της συνολικής προς πολεοδόμηση έκτασης, καθώς και τους οικοδομήσιμους χώρους.

δ. Τους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, οι οποίοι μπορεί να ορίζονται ανά οικοδομικό τετράγωνο ή και ανά τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη διαμόρφωση του εδάφους ή τις ανάγκες προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλες ειδικές πολεοδομικές ανάγκες. Ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 0.2 του συνόλου της έκτασης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

Η μελέτη πολεοδόμησης συνοδεύεται από πολεοδομικό σχέδιο, συντασσόμενο σε οριζοντιογραφικά και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα και έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923. Οι κοινόχρηστοι χώροι της έκτασης περιέρχονται κατά κυριότητα στον οικείο ή τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ η φροντίδα της συντήρησής τους ανήκει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

7. Οι τυχόν εγκρινόμενες κατά τις διαδικασίες των προηγούμενων παραγράφων μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 20% της συνολικής κατά περίπτωση νόμιμης εκμετάλλευσης.

 

8. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παράγραφος 1, 8 παράγραφοι 1 και 2 και 14 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Αντί του αναφερόμενου, στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, άρθρου 56 παράγραφος 2 του νόμου 998/1979 στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ίδιου νόμου.

 

9. Η εποπτεία των φορέων ίδρυσης και εκμετάλλευσης των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 (ΦΕΚ 269/Α/1995) καταργείται.

 

11. Οι απαλλαγές και εξαιρέσεις που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003).

 

12. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης σε ζώνη 500 m, καθώς και δραστηριοτήτων με μη συμβατές προς τη λειτουργία των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης χρήσεις σε ζώνη 700 m περιμετρικά των ορίων υφιστάμενων ή δημιουργούμενων Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.