Νόμος 4002/11 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης γίνεται μετά από αίτηση φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Η ανωτέρω γνώμη παρέχεται το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού φακέλου. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας αυτής, το ως άνω προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου. Εφόσον στην Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, ή περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου, η ένταξη των οποίων εντός των ορίων Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, το προεδρικό διάταγμα προσυπογράφουν επιπλέον και οι καθ' ύλην αρμόδιοι Υπουργοί.

 

β. Της προτάσεως για την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος προηγείται η έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

γ. Ο χαρακτηρισμός εκτάσεων ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου, με τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους. Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του νόμου 2742/1999 μπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

δ. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης μπορεί να πολεοδομούνται, στο σύνολο ή σε τμήμα τους.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και εγκρίνονται τα εξής:

 

α)α. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και η μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση, καθώς και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης.

 

β)β. Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων, με ένδειξη των τμημάτων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης που τυχόν θα πολεοδομηθούν και της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης στα τμήματα της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης που δεν πολεοδομούνται, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.

 

γ)γ. Ο φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

β. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου για την ίδρυση της. Κατ' εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού επιτρέπεται η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, χωρίς μεταβολή των προβλεπόμενων συνολικών χρήσεων ή της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α. η προκύπτουσα, λόγω της μεταβολής των ορίων, μείωση ή αύξηση της έκτασης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως και

 

β)β. δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά νομικά καθεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές με την Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης χρήσεις γης.

 

Η ως άνω εξαίρεση μπορεί να εφαρμόζεται για μία μόνο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, έστω και αν αυτή είναι πάλι μικρότερη του δέκα τοις εκατό (10%), ακολουθείται κανονικά η διαδικασία της παραγράφου 3. Δεν θεωρείται μεταβολή χρήσεως η αντικατάσταση μέρους της επιτρεπόμενης εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης συνολικής δυναμικότητας κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περίπτωσης α' της παραγράφου 1Β του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, όπως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία για τον έλεγχο της συμβατότητας της αιτήσεως με τα δεδομένα του χωροταξικού σχεδιασμού και ρυθμίζονται οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση δεν απαιτείται επίσης για τα έργα που εκτελούνται εντός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997, όπως ισχύει.}

 

4. Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή τμήματα αυτών που οριοθετήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να επαναχαρακτηρίζονται και επανοριοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η επαναοριοθέτηση είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται να μεταβληθούν τα όρια της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Εφόσον από την τυχόν μεταβολή των ορίων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν προκύπτει αύξηση της συνολικής της έκτασης και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, για τον επαναχαρακτηρισμό και την επαναοριοθέτηση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον οι πιο πάνω Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή τα τμήματα αυτών διαθέτουν σε ισχύ εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.