Νόμος 4002/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών. Ο Προϊστάμενος ορίζεται με θητεία διάρκειας μέχρι τρία έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Η θητεία του υπαλλήλου που τοποθετείται ή αποσπάται στην ανωτέρω θέση λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Ο χρόνος της θητείας στην ανωτέρω θέση θεωρείται, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3528/2007, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Διευθυντή Υπουργείου.

 

Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από την τοποθέτηση ή απόσπασή του. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον ομοιόβαθμη ή αντίστοιχη, με βάση την εξέλιξη του οργανογράμματος, θέση του κλάδου του, η οποία τυχόν είναι κενή ή άλλως συνιστάται προσωποπαγής θέση με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, αντίστοιχη με τα τυπικά προσόντα του, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 148 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

2. Η ανωτέρω υπηρεσία έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Ενημερώνει τους επενδυτές για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο των τουριστικών επενδύσεων, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών και την ένταξη τους σε υφιστάμενα επενδυτικά προγράμματα ή σχεδιασμούς που αφορούν την προώθηση των τουριστικών επενδύσεων.

 

β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της, καθώς και για απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών νέων ή / και υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 100 κλινών, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής σε τουριστικά καταλύματα των παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, καθώς και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Συγκεκριμένα για την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα για τις τουριστικές περιοχές Καβάλας και Νήσου Θάσου, η ΕΥΠΑΤΕ είναι αρμόδια για τουριστικά καταλύματα άνω των 50 κλινών για θέματα που εμπίπτουν στη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, για χρονική περίοδο 1 έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν, παραλαμβάνει το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητα του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητες τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Ειδική Υπηρεσία κάθε αναγκαία ενημέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συμπλήρωσης τους, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων αδειών ή εγκρίσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.

 

γ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε τουριστικές επενδύσεις.

 

δ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 51 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

3. α. Εντός της ανωτέρω υπηρεσίας συνιστάται Πολεοδομικό Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Διευθυντή της υπηρεσίας αυτής. Του γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ο Προϊστάμενος ορίζεται με θητεία διάρκειας μέχρι τρία έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Η θητεία του υπαλλήλου που τοποθετείται ή αποσπάται στην ανωτέρω θέση λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Ο χρόνος της θητείας στην ανωτέρω θέση θεωρείται, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3528/2007, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος Υπουργείου. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπασή του. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον ομοιόβαθμη ή αντίστοιχη, με βάση την εξέλιξη του οργανογράμματος, θέση του κλάδου του, η οποία τυχόν είναι κενή ή άλλως συνιστάται προσωποπαγής θέση με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, αντίστοιχη με τα τυπικά προσόντα του, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

 

β. Το Πολεοδομικό Γραφείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα ή / και σκοπιμότητα, γηπέδων και οικοπέδων για την ίδρυση των τουριστικών καταλυμάτων ή ειδικών τουριστικών υποδομών.

 

β)β) Παραλαμβάνει και ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών των τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας, εγκρίνει αρχιτεκτονικές μελέτες και τηρεί το σχετικό αρχείο.

 

γ)γ) Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη χορήγηση και αναθεώρηση άδειας δόμησης τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας, τηρεί το σχετικό αρχείο και κοινοποιεί τις εκδοθείσες άδειες δόμησης, τα αντίγραφα των σχετικών φακέλων και την ταυτότητα του κτιρίου, μετά την έναρξη ισχύος της, στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου.

 

δ)δ) Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών εντός αυτών και εκδίδει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

 

ε)ε) Χορηγεί βεβαιώσεις σύνδεσης με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, καθώς και βεβαιώσεις για άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

στ)στ) Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στις πιο πάνω περιπτώσεις.

 

ζ)ζ) Ενημερώνει τους επενδυτές για τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες τακτοποίησης ή διατήρησης ή κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών και έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της διαδικασίας κατεδάφισης των αυθαίρετων ή / και επικίνδυνων κτισμάτων με κοινοποίηση προς ενέργειες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου.

 

γ. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του Πολεοδομικού Γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία συνοδεύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόμησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών. Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δόμησης του οικείου δήμου παραμένει η αρμοδιότητα έκδοσης και αναθεώρησης οικοδομικών αδειών τουριστικών εγκαταστάσεων που έλαβαν καταλληλότητα οικοπέδου ή έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 148 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 της από 04-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/2012), με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 14 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

4. α. Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων διαρθρώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης και αποτελείται από:

 

α)α. Το Τμήμα Προσέλκυσης και Ενημέρωσης Επενδυτών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων, για την πληροφόρηση και εξατομικευμένη υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επενδυτών σχετικά με τους όρους, τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, για τα τυχόν παρεχόμενα κίνητρα επενδύσεων, καθώς και για την προβολή και προώθηση των δυνατοτήτων για τουριστική ανάπτυξη σε υποψήφιους επενδυτές στο εσωτερικό και το εξωτερικό και την ανάδειξη του έργου της Υπηρεσίας.

 

β)β. Το Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή και έλεγχο των φακέλων των επενδυτών, ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις και συμπληρώσεις του φακέλου, τη διαβίβαση των φακέλων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, την παρακολούθηση, συντονισμό και συγκέντρωση των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς, τη μέριμνα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9, την παροχή στους επενδυτές κάθε απαραίτητης πληροφορίας και υπόδειξης για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων και την υπόδειξη λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία.

 

γ)γ. το Πολεοδομικό Γραφείο, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 3.

 

β. Στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων συνιστώνται 28 οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου. Στις θέσεις αυτές μπορούν να τοποθετούνται υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή να μετατάσσονται με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης υπάλληλοι από το Δημόσιο, καθώς και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι θέσεις αυτές δύνανται να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως ισχύει, η δε διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής:

 

5 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
1 θέση του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χωροτακτών Μηχανικών,
2 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών,
1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων Μηχανικών,
2 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος,
1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,
4 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού,
2 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,
2 θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,
1 θέση του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικής,
1 θέση του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δομικών Έργων ή Τοπογραφικών Εφαρμογών,
4 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού,
2 θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού.

 

γ. Με απόφαση του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού οι οργανικές θέσεις κατανέμονται και ανακατανέμονται στα τμήματα της Ειδικής Υπηρεσίας. Με όμοια απόφαση μπορούν να εξειδικεύονται τα καθήκοντα των επί μέρους τμημάτων, τα προσόντα των προϊσταμένων, καθώς και κάθε αναγκαίο σχετικό θέμα για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 148 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

5. Οι συνιστώμενες κατά την προηγούμενη παράγραφο θέσεις μπορεί να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε 3 έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.

 

6. Ο Προϊστάμενος της ανωτέρω υπηρεσίας υποβάλλει, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και στον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού απολογιστική έκθεση για το έργο που υλοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Στην πιο πάνω έκθεση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά πλήρη στοιχεία για τις επενδυτικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία και αυτές που διεκπεραιώθηκαν, το χρόνο διεκπεραίωσης, τις αιτήσεις που καθυστέρησαν ή απορρίφθηκαν και τους λόγους της καθυστέρησης ή απόρριψης, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προέκυψαν κατά τη σχετική αδειοδοτική διαδικασία.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτείται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, η διάρκεια της θητείας και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 148 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.