Νόμος 3105/03 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εξυπηρέτηση της ζήτησης και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπίας, εν όψει και της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, προβλέπεται η κατασκευή ενός Θεματικού Πάρκου παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε τμήμα δημόσιας έκτασης που παραχωρήθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας με την με αριθμό [Π] 34/2000 πράξη του υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 151/Α/2000) σε περιοχή της τέως Λίμνης Μουριά Νομού Ηλείας που οριοθετείται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α, στο υπό κλίμακα 1:5.000 τοπογραφικό διάγραμμα που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης τουριστικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.3105.03.11

n.3105.03.12

 

2. Για τον ορθολογικό σχεδιασμό της περιοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

 

α. Οι επί μέρους δραστηριότητες / χρήσεις του Θεματικού Πάρκου, καθώς και η έκταση καθεμίας από αυτές. Οι εγκαταστάσεις του Θεματικού Πάρκου δύναται να χρησιμοποιούνται παράλληλα, στο σύνολό τους ή μετρικά, ή να περιλαμβάνουν τουριστικά καταλύματα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), ένα μικρό συνεδριακό κέντρο, καθώς και άλλες πολιτιστικές χρήσεις.

 

β. Οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί στη δόμηση.

 

Ο καθοριζόμενος συντελεστής δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0.02.

 

γ. Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομής.

 

δ. Οι αναγκαίοι όροι και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και λειτουργία του έργου.

 

Προς το σκοπό αυτόν υποβάλλονται από το φορέα του έργου στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σε πέντε (5) αντίτυπα τα απαραίτητα στοιχεία και διαγράμματα για την περιγραφή και τεκμηρίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων και ιδίως Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με περιεχόμενο αντίστοιχο με αυτό που προβλέπεται για τις εγκαταστάσεις Έργων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής. Οι γνώμες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εκδίδονται και κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη στιγμή που περιέρχονται σε αυτούς τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η διαδικασία αυτή, η προβλεπόμενη κατά τα παραπάνω κοινή απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη τους. Η γνώμη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παρέχεται ύστερα από την τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας που προβλέπονται για την ενημέρωση του κοινού και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις.

 

3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 και της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπέχουν θέση προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης του έργου και έγκρισης όρων για την προστασία του περιβάλλοντος του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), αντίστοιχα, και κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης του από 03-09-1993 προεδρικού διατάγματος καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου παραλιακής περιοχής δήμων και κοινοτήτων Νομού Ηλείας (ΦΕΚ 1161/Δ/1993).

 

4. Η μεταβολή της γενικής χρήσης του χώρου (Θεματικό Πάρκο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής) και του ανώτατου ορίου οικοδομικής εκμετάλλευσης (συντελεστή δόμησης) είναι δυνατή στο πλαίσιο της έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) ή σχεδίου διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986). Η μεταβολή των όρων και των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και λειτουργία του έργου γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, και των αποφάσεων που έχουν κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθεί ή θα εκδοθούν για την εφαρμογή του.

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α. Εάν η έκταση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν πολεοδομείται, επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών (οριζοντίων και καθέτων) επί των τυχόν εγκρινόμενων μη αμιγώς τουριστικών εγκαταστάσεων, η σύσταση μόνο καθέτων ιδιοκτησιών επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και η δια συμβάσεων, καταρτιζόμενων μεταξύ του φορέα της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και τρίτων, παραχώρηση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών.

 

Προϋπόθεση για τη σύσταση των αυτοτελών κατά τα παραπάνω διηρημένων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων επί αυτών αποτελεί η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει ο φορέας της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

Όλες οι επιτρεπόμενες να εγκατασταθούν σε αυτή χρήσεις υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Δ/1988) με την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά παρακάτω. Η παραχωρούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της ενότητας Ε (ειδικές διατάξεις και περιορισμού του προαναφερόμενου διατάγματος στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η έκταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εντός των ορίων του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιεχόμενης έκτασης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, οι εκτάσεις της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης νοούνται ως ενιαίο σύνολο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.