Νόμος 4179/13 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Δρόμοι ή άλλα φυσικά εμπόδια ή τεχνητά έργα, καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης και εφόσον το φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο παρουσιάζει στοιχεία υψηλής επικινδυνότητας (εθνικές οδοί, επαρχιακές οδοί μεγάλης κυκλοφορίας, ποταμοί, χείμαρροι, κ.λ.π.), πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης του / των γηπέδου / γηπέδων μέσω γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης των τμημάτων με κατάλληλο τεχνικό έργο. Με το προεδρικό διάταγμα της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται τα αναγκαία, για την αποκατάσταση της λειτουργικής ενοποίησης του γηπέδου, τεχνικά έργα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή να μετατοπίζονται αγροτικές οδοί που την διασχίζουν, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για τη εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις καταργούμενες αγροτικές οδούς. Στην περίπτωση κατάργησης δημόσιων αγροτικών οδών η σχετική πρόταση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος υπογράφεται και από τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης αναπτύσσονται από τον ίδιο φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Η έκταση στην οποία αναπτύσσεται η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή σε περίπτωση που αποτελείται από περισσότερα τμήματα το μεγαλύτερο τμήμα αυτής, πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 800 στρέμματα και να είναι ιδιόκτητο κατά 80% τουλάχιστον.

 

β. Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης αποτελούν οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πρέπει να περιέχουν τουριστικές επενδύσεις που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος ανάπτυξης. Η επάρκεια των επενδύσεων αυτών κρίνεται κατά τη διαδικασία οριοθέτησης και χαρακτηρισμού Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

γ. Στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987). Εκ των ως άνω χρήσεων η χρήση κατοικίας επιτρέπεται εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τουριστικά καταλύματα κατηγορίας πέντε ή / και τεσσάρων αστέρων με συνολική δυναμικότητα τουλάχιστον 1.000 κλινών και δύο τουλάχιστον εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που αποτελούν τμήμα Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης λαμβάνονται υπόψη για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης αυτής.}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α. Στην περίπτωση που η έκταση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν πολεοδομείται, επιτρέπεται: i) η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών (οριζοντίων και καθέτων) επί των τυχόν εγκρινόμενων μη αμιγώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ii) η σύσταση μόνο κάθετων ιδιοκτησιών επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και iii) η δια συμβάσεων, καταρτιζόμενων μεταξύ του φορέα της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και τρίτων, παραχώρηση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων διηρημένων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τμήματα υφισταμένων εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία μετατρέπονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του νόμου 4002/2011 σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τμήματα των οποίων, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού, δύνανται να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται μακροχρόνια σε τρίτους.

 

Προϋπόθεση για τη σύσταση των αυτοτελών κατά τα παραπάνω διηρημένων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων επί αυτών αποτελεί η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει ο φορέας της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και η κατάρτιση με συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, κατά τα πρότυπα του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που θεσπίστηκε με την υπ' αριθμόν 125/2012 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 195/Β/2012). Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για το σύνολο των εντός της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή του διακεκριμένου τμήματος αυτής εκτάσεων και λειτουργιών ανεξάρτητα από τον τυχόν διαχωρισμό τους από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, δρόμους, ρέματα κ.λ.π.

 

Όλες οι επιτρεπόμενες να εγκατασταθούν σε αυτή χρήσεις υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Δ/1988) με την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά παρακάτω.

 

Η παραχωρούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της ενότητας Ε' (ειδικές διατάξεις και περιορισμοί) του προαναφερόμενου διατάγματος στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, έκταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εντός των ορίων του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης περιεχόμενης έκτασης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, οι εκτάσεις της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης νοούνται ως ενιαίο σύνολο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.