Νόμος 2545/97 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Απαλλοτριώσεις - Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον καθορισμό και την οργάνωση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και με δαπάνες του, ακινήτων ή η σύσταση δουλείας ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, που περιλαμβάνονται στις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και των τυχόν, εκτός από αυτές, αναγκαίων ακινήτων για την οργάνωση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και την εκτέλεση έργων υποδομής (οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών) και κάθε άλλου απαραίτητου έργου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 

2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων (αστικών και αγροτικών) ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ' αυτών, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Η ίδρυση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής θεωρείται πάντοτε ότι αφορά δημόσια ωφέλεια. Είναι επίσης δυνατή η κήρυξη επειγουσών απαλλοτριώσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης και την αναγνώριση δικαιούχων εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις (νομοθετικό διάταγμα 797/1971).

 

4. Ο νομέας ή ο κάτοχος ακινήτων προς απαλλοτρίωση υποχρεούται να επιτρέπει την εκτέλεση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών τεχνικών εργασιών (καταμετρήσεις για σύνταξη διαγραμμάτων) για τον προσδιορισμό της έκτασης που πρόκειται να απαλλοτριωθεί. Ο φορέας υπέρ του οποίου γίνεται η απαλλοτρίωση υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία από βλάβες ή φθορές που προέρχεται από την εκτέλεση των παραπάνω τεχνικών εργασιών.

 

5. Προκειμένου περί δημόσιων δασικών εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 998/1979.

 

6. Για την πραγμάτωση των σκοπών της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής επιτρέπεται η παραχώρηση στο φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης ήδη υφιστάμενων στην περιοχή λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι 50 χρόνια με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυπλίας και με καταβολή ανταλλάγματος. Η απόφαση, στην οποία καθορίζονται και οι λοιποί όροι της παραχώρησης, εκδίδεται μετά από αίτηση του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Στην εκτέλεση έργων στον αιγιαλό ή την παραλία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 12 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940.

 

7. Ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης, έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής και με αντάλλαγμα χρήσης της ζώνης αιγιαλού - παραλίας για την κατασκευή λιμενικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια των αρμόδιων αρχών για λόγους ασφαλείας του κοινού. Στην περίπτωση που τα λιμενικά έργα εμπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, μετά την ολοκλήρωση τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας και το γήπεδο που δημιουργείται καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα. Το εν λόγω δημόσιο κτήμα, εφόσον ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής το επιθυμεί, μπορεί να εκμισθώνεται απευθείας σε αυτόν. Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.

 

8. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούμενης προς το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιμενικών έργων απαγορεύεται, εφ' όσον η χρήση αυτή παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση ή προκαλεί ζημίες. Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις και διαταγές, ώστε να παρέχεται στο φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής αποτελεσματική προστασία.

 

9. Οι διατάξεις του από [ΠΔ] 04-03-1932 προεδρικού διατάγματος (κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 5167/1931) δεν έχουν εφαρμογή στους λιμένες των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών. Η διάταξη αυτή αφορά και τις υφιστάμενες Βιομηχανικές Περιοχές της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.