Νόμος 4325/15 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του νόμου 3812/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και μετά από αίτηση του αρμόδιου φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κ)γ', ως εξής:

 

{κ)γ) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών.}

 

3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα Διαύγεια. Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων, το συμβατικό ποσό της αμοιβής καταλογίζεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον λαβόντα και στο φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη σύμβαση για λογαριασμό της διοίκησης, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.

 

Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του νόμου 4314/2014 χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, αποστέλλονται υποχρεωτικά εντός 1 μηνός, από τη δημοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.