Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αναστέλλεται έως τις 31-12-2020 ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της πράξης υπουργικού συμβουλίου 29/2014 (ΦΕΚ 264/Α/2014), με την πράξη υπουργικού συμβουλίου 51/2015 (ΦΕΚ 183/Α/2015), με την πράξη υπουργικού συμβουλίου 27/2016 (ΦΕΚ 243/Α/2016), με την πράξη υπουργικού συμβουλίου 25/2017 (ΦΕΚ 199/Α/2017), με την πράξη υπουργικού συμβουλίου 23/2018 (ΦΕΚ 220/Α/2018), με την πράξη υπουργικού συμβουλίου 49/2019 (ΦΕΚ 213/Α/2019).

 

2. Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του άρθρου 4 περίπτωση ι)ε' της παρούσας πράξης, η αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων ισχύει και για το προσωπικό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

3. Η αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων ισχύει και για το προσωπικό των φορέων της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

4. Η αναστολή διορισμών και προσλήψεων ισχύει και για τη σύναψη συμβάσεων έργου των φορέων των προηγούμενων παραγράφων με φυσικά πρόσωπα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.