Νόμος 4452/17 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αυτοχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης κ)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) προστίθεται η εξής φράση:

 

{ή για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς.}

 

2. Η περίπτωση κ)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)ζ) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών.}

 

3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των παραγράφων 1 και 2 αναγνωρίζεται μισθολογικά ως προϋπηρεσία, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, η προηγούμενη απασχόλησή του βάσει σύμβασης έργου, σε υπηρεσίες και φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους επίσημους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015. Το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτούμενος την αναγνώριση, σύμφωνα με τις συμβάσεις έργου που επικαλείται, πρέπει να είναι συναφές με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβεί τα 7 έτη. Αρμόδιο όργανο για να εξετάσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση της αιτούμενης προϋπηρεσίας ορίζεται η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.