Νόμος 4314/14 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 242 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) καταργείται.

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 25 του ενάτου άρθρου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5)β) β)β του άρθρου 44 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) καταργείται.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), όπως ισχύει, προστίθεται η εξής φράση:

 

{, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προ-γραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κ)ζ' ως εξής:

 

{κ)ζ) οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

5. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τις ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LEADER 2007 - 2013, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και τις 30-09-2016, για την ολοκλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων του ανωτέρω προγράμματος καθώς και για την προετοιμασία της προπαρασκευαστικής φάσης του προγράμματος LEADER/CLLD της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020. Αντίστοιχα οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τις 30-06-2016 για την ολοκλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων του ανωτέρω Άξονα 3, καθώς και για την προετοιμασία της προπαρασκευαστικής φάσης του προγράμματος LEADER/CLLD της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

6. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημόσιων τεχνικών έργων βάσει του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008), όπως ισχύει, και του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν:

 

α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

 

β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002),

 

γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση λειτουργίας του και

 

δ) τη μελέτη και δημοσιοποίηση των ευρημάτων.

 

Αν ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων κατά περίπτωση Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 58 του νόμου [Ν] 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.