Νόμος 4071/12 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ειδικά όσον αφορά τα μαθήματα της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών, στα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα σχολεία επιτρέπεται η κατανομή των μαθητών κάθε τάξης, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους, σε περισσότερα τμήματα. Τα ανωτέρω σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες, πλέον της μίας, ξένες γλώσσες θα διδάσκονται.}

 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2011 - 2012.

 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 682/1977, που προστέθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008), καταργείται.

 

γ) Στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.}

 

2. Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 11)β του άρθρου 59 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:

 

α)α) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/1944), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006).

 

β)β) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

 

γ)γ) Υποψηφίων: α) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, β) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, δ) τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990), ε) πολύδυμων τέκνων εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.

 

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης ii δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.}

 

3. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013, για την εισαγωγή των αποφοίτων Γενικών ή άλλου τύπου Λυκείων, σε κάθε σχολή ή τμήμα που προβλέπονται στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997, πρόσθετο ποσοστό 3 % επί των θέσεων εισακτέων καταλαμβάνεται, αποκλειστικά, από όσους αποφοίτησαν το έτος 2011, συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους και για τους οποίους ίσχυαν κατά την αποφοίτησή τους ή ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα κριτήρια που αναφέρονται στις κατηγορίες της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 3. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997.

 

Οι θέσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους που αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο, εφόσον δεν επιλέγονται στις θέσεις της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 και στις αντίστοιχες με αυτές θέσεις των ειδικών κατηγοριών της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα οκτώ πρώτα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997.

 

4. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 25 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως αυτό ισχύει, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Επίσης, οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων δεν αφορούν στις αποσπάσεις, που γίνονται δυνάμει της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1674/1986 (ΦΕΚ 203/Α/1986), της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996), της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003) και του άρθρου 25 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007). Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 01-01-2012.}

 

5. α) Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης η' του άρθρου 3 του νόμου 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) Το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή μεταπτυχιακά διπλώματα ή διδακτορικά διπλώματα.}

 

β) α)α) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004), προσωπικό αποκλειστικά αμειβόμενο στο πλαίσιο σαφούς και προσδιορισμένης εκ των προτέρων χρονικής διάρκειας ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια. Για την επιλογή του ως άνω προσωπικού, πλην του επιστημονικού, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει αντικειμενικών προσόντων που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου ή προγράμματος.}

 

β)β) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) τα τελευταία εδάφια αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια, η βεβαίωση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης του φορέα, η οποία συνοδεύεται από βεβαιώσεις του φορέα και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης, μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται αποδοχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού στη σχετική αίτηση του φορέα.}

 

γ) Στην περίπτωση ι της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) η φράση:

 

{καθώς και το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια}

 

αντικαθίσταται ως εξής:

 

{καθώς και το προσωπικό που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.