Νόμος 4554/18

Ν4554/2018: Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4554/2018: Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 130/Α/2018), διόρθωση (ΦΕΚ 132/Α/2018), 18-07-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 2: Έναρξη ασφάλισης στον τέως Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 3: Εύλογη αμφιβολία ως προς την υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31-12-2016

Άρθρο 4: Βεβαιωμένες ή μη οφειλές οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης

 

Μέρος Β: Εργασιακές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

 

Άρθρο 5: Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

Άρθρο 6: Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης

Άρθρο 7: Άπαξ καταβολή προστίμου

Άρθρο 8: Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Κεφάλαιο Β: Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων

 

Άρθρο 9: Ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων

Άρθρο 10: Πρακτική άσκηση και μαθητεία

Άρθρο 11: Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου 80 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013)

 

Μέρος Γ: Ρυθμιστικό πλαίσιο για την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων

 

Κεφάλαιο Α: Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων

 

Άρθρο 13: Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

Άρθρο 14: Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες του Εισαγγελέα

Άρθρο 16: Διορισμός επιτρόπου ασυνόδευτων ανηλίκων

Άρθρο 17: Διορισμός υπό όρους και αντικατάσταση επαγγελματία επιτρόπου

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες του επαγγελματία επιτρόπου

Άρθρο 19: Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Άρθρο 20: Διαβίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου σε τρίτους

Άρθρο 21: Αξιολόγηση και καθορισμός βέλτιστου συμφέροντος ασυνόδευτου ανηλίκου

Άρθρο 22: Συμπληρωματική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα

Άρθρο 23: Ευθύνη επαγγελματία επιτρόπου

 

Κεφάλαιο Β: Οργανωτικές διατάξεις για το σύστημα επαγγελματικής επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων

 

Άρθρο 24: Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Άρθρο 25: Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων

Άρθρο 26: Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Άρθρο 27: Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Άρθρο 28: Διαδικασία επιλογής επαγγελματιών επιτρόπων

Άρθρο 29: Αναστολή, παύση και λήξη επιτροπείας

Άρθρο 30: Διαγραφή από το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων

Άρθρο 31: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Μέρος Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 33: Επίδομα αφερεγγυότητας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 34: Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 74 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009)

Άρθρο 36: Παραχώρηση ακινήτων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 37: Παραχώρηση ακινήτων για πολιτιστικές και λοιπές χρήσεις

Άρθρο 38: Ελεύθεροι χώροι οικισμών τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 39: Επιχορήγηση κλάδου ανεργίας - στράτευσης Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 40: Ηλεκτρονική κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 41: Αναγνώριση Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου

Άρθρο 42: Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

Άρθρο 43: Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Άρθρο 44: Αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κοινωφελείς και ανθρωπιστικούς σκοπούς

Άρθρο 45: Συμβάσεις με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου

Άρθρο 46: Κοινωνική προστασία πολιτών τρίτων χωρών

Άρθρο 47: Κοινωνικές πολιτικές από τα έσοδα του πρωτοχρονιάτικου λαχείου

Άρθρο 48: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 49: Εκκαθάριση δαπανών

Άρθρο 50: Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989)

Άρθρο 55: Απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

Άρθρο 56: Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59: Δυνατότητα ίδρυσης Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από Δήμους

Άρθρο 60: Δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου

Άρθρο 61: Ρυθμίσεις Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Άρθρο 62: Διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας Ληξιαρχική εγγραφή τέκνου

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015

Άρθρο 66: Προθεσμία έκδοσης συμψηφιστικών ενταλμάτων

Άρθρο 67: Προσθήκη άρθρου στο νόμο 2971/2001 και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αποχαρακτηρισθείσας χερσαίας ζώνης Λιμένα Πατρών

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72

Άρθρο 73: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-07-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.