Προεδρικό διάταγμα 106/07 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στους πολίτες της Ένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξης τους, υποχρεούνται μετά τη λήξη του τριμήνου να εμφανίζονται αυτοπροσώπως, στις αρμόδιες για το χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, για καταγραφή. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενεργούν σχετική εγγραφή και χορηγούν άμεσα βεβαίωση για την πράξη τους, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εγγραφέντος και η ημερομηνία εγγραφής. Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση εγγραφής τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

2. Για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής απαιτείται να προσκομισθούν στις ανωτέρω αναφερόμενες αρχές, ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και

 

(α) βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει απασχόληση σε μισθωτή δραστηριότητα ή άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας από τους πολίτες της Ένωσης για τους οποίους έχει εφαρμογή το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο (α),

 

(β) επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο (β), για τους πολίτες της Ένωσης που εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή,

 

(γ) απόδειξη για την εγγραφή τους σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, καθώς και δήλωση ή άλλο ισοδύναμο μέσο, από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους, εφόσον πρόκειται για τους πολίτες που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο (γ). Στη δήλωση, για την απόδειξη κατοχής από μέρους του ενδιαφερόμενου επαρκών οικονομικών πόρων, δεν απαιτείται να αναφέρεται το συγκεκριμένο ύψος αυτών.

 

3. Για τον υπολογισμό της κατοχής επαρκών πόρων από μέρους των ενδιαφερομένων, λαμβάνονται υπόψη αφ' ενός η προσωπική κατάσταση του ενδιαφερομένου, αφ' ετέρου το ύψος της χορηγούμενης στην Ελλάδα ελάχιστης σύνταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 42 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

4. Για να χορηγηθεί βεβαίωση εγγραφής στα μέλη της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης, που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση των εξής στοιχείων:

 

(α) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,

 

(β) επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσμού συγγένειας,

 

(γ) ακριβές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης που συνοδεύουν ή έρχονται να συναντήσουν, εφόσον έχει χορηγηθεί,

 

(δ) ακριβές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως των τέκνων του πολίτη της Ένωσης και / ή του (της) συζύγου του, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλικίας,

 

(ε) για τα άνω των 21 ετών τέκνα του πολίτη της Ένωσης και / ή του (της) συζύγου του, καθώς και για τους απευθείας ανιόντες, έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι συντηρούνται από τον πολίτη της Ένωσης, για δε τα λοιπά μέλη της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 περίπτωση (α), έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι ζούσαν υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη σοβαρών λόγων υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης.

 

(στ) έγγραφη απόδειξη για την ύπαρξη σταθερής σχέσης με τον πολίτη της Ένωσης, στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (β).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.