Προεδρικό διάταγμα 106/07 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διαδικαστικές εγγυήσεις - Δικαίωμα προσφυγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά της διοικητικής απόφασης απέλασης είναι επιτρεπτή η άσκηση διοικητικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 77 του νόμου 3386/2005 και το άρθρο 1 περίπτωση ι)θ' της υπ' αριθμός 7004/3/40-Θ/23-04-2004 κοινής υπουργικής απόφασης Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα (ΦΕΚ 649/Β/2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την περίπτωση της επιβολής της απέλασης ως παρεπόμενης ποινής ή μέτρου ασφάλειας, με δικαστική απόφαση, εφαρμόζεται το άρθρο 74 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/2012).

 

2. Κατά της αποφάσεως που εκδίδεται επί της διοικητικής προσφυγής της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής, δελτίου διαμονής ή μόνιμης διαμονής, της ανάκλησης ή μη ανανέωσης του, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 3 του νόμου 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002), όπως ισχύει.

 

3. Όταν η διοικητική ή δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης απέλασης συνοδεύεται από αίτημα αναστολής της εκτέλεσης της, η απομάκρυνση του ενδιαφερομένου από την επικράτεια δεν μπορεί να διενεργείται πριν ληφθεί απόφαση επί του αιτήματος αναστολής, εκτός εάν:

 

η απόφαση απέλασης βασίζεται σε προηγούμενη δικαστική απόφαση ή
τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα είχαν ήδη πρόσβαση σε ένδικο μέσο ή
η απόφαση απέλασης βασίζεται σε επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του παρόντος.

 

4. Η εξέταση της διοικητικής προσφυγής περιλαμβάνει τόσο τον έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης όσο και την εξέταση των γεγονότων και των περιστάσεων επί των οποίων βασίζεται το προτεινόμενο μέτρο. Συνεκτιμώνται επίσης οι σχετικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος.

 

5. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής μπορεί να απαγορευθεί η είσοδος του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να του απαγορευθεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά τη δίκη, εκτός αν η εμφάνιση του μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή αν η προσφυγή αφορά άρνηση εισόδου στην ελληνική επικράτεια.

 

6. Για την άσκηση του ένδικου μέσου κατά της απόφασης απέλασης, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για το σκοπό αυτό, το ευεργέτημα πενίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.