Προεδρικό διάταγμα 106/07 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Παρεκκλίσεις για τα πρόσωπα τα οποία δεν εργάζονται πλέον στην Ελλάδα και για τα μέλη των οικογενειών τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 13, οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής πριν τη συμπλήρωση των πέντε ετών συνεχούς διαμονής, στις εξής περιπτώσεις:

 

(α) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και κατά το χρόνο παύσης της εργασίας τους στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει την ηλικία που ορίζεται από το εθνικό δίκαιο για την απόκτηση δικαιωμάτων σε σύνταξη γήρατος, ή είναι μισθωτοί και έχουν παύσει να ασκούν μισθωτή δραστηριότητα λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι εργάσθηκαν στην ελληνική επικράτεια τουλάχιστον τους προηγούμενους δώδεκα μήνες και έχουν διαμείνει σε αυτή συνεχώς για περισσότερα από τρία έτη. Αν δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα σύνταξης γήρατος σε ορισμένες κατηγορίες ασκούντων ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οι ενδιαφερόμενοι θεμελιώνουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους,

 

(β) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και διέμεναν συνεχώς για περισσότερα από δύο έτη στην Ελλάδα, εφόσον έπαυσαν να εργάζονται εξαιτίας μόνιμης ανικανότητας προς εργασία. Αν η ανικανότητα αυτή είναι συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή άλλης επαγγελματικής ασθενείας, που παρέχει ευεργέτημα το οποίο αναγνωρίζεται στον ενδιαφερόμενο εν όλω ή εν μέρει από τον αρμόδιο φορέα της Χώρας, δεν επιβάλλονται όροι στη διάρκεια της παραμονής.

 

(γ) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και μετά τη συμπλήρωση τριών ετών συνεχούς απασχόλησης και διαμονής στη Χώρα, ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος και διατηρούν ως τόπο διαμονής τους την Ελλάδα, όπου και επιστρέφουν, καταρχήν, καθημερινώς ή τουλάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως.

 

Για τους σκοπούς της απόκτησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα στοιχεία α και β, οι περίοδοι απασχόλησης στο κράτος μέλος όπου εργάζεται ο ενδιαφερόμενος λογίζονται ως περίοδοι απασχόλησης που πραγματοποιήθηκαν στη Χώρα.

 

Οι περίοδοι ακούσιας ανεργίας, που έχουν καταγραφεί από την αρμόδια υπηρεσία απασχόλησης, οι περίοδοι διακοπής δραστηριότητας που δεν οφείλονται στη βούληση του ενδιαφερομένου καθώς και οι απουσίες από την εργασία ή η διακοπή δραστηριότητας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, λογίζονται ως περίοδοι απασχόλησης.

 

2. Οι όροι της διάρκειας παραμονής και απασχόλησης που προβλέπονται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1, καθώς και ο όρος της διάρκειας διαμονής που προβλέπεται στο στοιχείο (β) της παραγράφου 1, δεν ισχύουν αν ο (η) σύζυγος του μισθωτού ή του ασκούντος ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, έχει την ελληνική ιθαγένεια ή απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια λόγω γάμου με τον εν λόγω μισθωτό ή τον ασκούντα ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

 

3. Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα μέλη της οικογένειας μισθωτού ή ασκούντος ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, που διαμένουν μαζί του στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, πριν από τη συμπλήρωση των πέντε ετών συνεχούς διαμονής, εφόσον ο ίδιος ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα έχει αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Σε περίπτωση που ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα απεβίωσε ενόσω ακόμη εργαζόταν αλλά πριν αποκτήσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα βάσει της παραγράφου 1, τα διαμένοντα μαζί του μέλη της οικογένειας του ανεξαρτήτως ιθαγένειας, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, με την προϋπόθεση ότι:

 

(α) ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα διέμενε συνεχώς, μέχρι τον θάνατο του, επί δύο έτη στην ελληνική επικράτεια, ή

 

(β) ο θάνατος του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, ή

 

(γ) ο επιζών σύζυγος έχει απολέσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου του με τον μισθωτό ή τον ασκούντα ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.