Προεδρικό διάταγμα 106/07 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Χορήγηση Δελτίου μόνιμης διαμονής σε μέλη οικογένειας πολίτη Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, κατά τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται ατομικό δελτίο μόνιμης διαμονής, το οποίο καλείται Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης.

 

2. Για τη χορήγηση του δελτίου μόνιμης διαμονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στις, κατά το άρθρο 9 παράγραφος 6 του παρόντος, αρμόδιες αρχές, πριν την λήξη του δελτίου διαμονής του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής.

 

(β) Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 16 αντίστοιχα, του παρόντος

 

(γ) Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ένωσης, βεβαίωση από την αρμόδια αρχή για το χρόνο διαμονής του στην Ελλάδα ή βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι ο θάνατος του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.

 

(δ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

 

3. Η αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και χορηγεί άμεσα βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση δελτίου μόνιμης διαμονής. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο εντός 15 ημερών αφότου υποβληθεί η αίτηση. Η ανωτέρω υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδει απόφαση, με την οποία χορηγείται δελτίο μόνιμης διαμονής στα μέλη οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

4. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης της παραγράφου 2 του παρόντος, εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία λήξης του δελτίου διαμονής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 50 €, ανάλογου με το πρόστιμο που επιβάλλεται για υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3386/2005. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίμου ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 42 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

5. Το δελτίο μόνιμης διαμονής ανανεώνεται ανά δεκαετία χωρίς την ανάγκη συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 13, 14 και 17 του παρόντος, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του προηγούμενου δελτίου μόνιμης διαμονής.

 

6. Η διακοπή της διαμονής η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη, δε θίγει την ισχύ του δελτίου μόνιμης διαμονής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.