Προεδρικό διάταγμα 106/07 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Χορήγηση Δελτίου Διαμονής στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και έχουν δικαίωμα διαμονής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος, χορηγείται ατομικό δελτίο διαμονής, το οποίο καλείται Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης.

 

2. Το μέλος οικογένειας πολίτη της Ένωσης, το οποίο είναι υπήκοος τρίτης χώρας και επιθυμεί τη χορήγηση του, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δελτίου διαμονής, οφείλει να υποβάλει αίτηση στις, κατά το άρθρο 9 παράγραφος 6 του παρόντος, αρμόδιες αρχές, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξης του στην Ελλάδα, εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

(α) Είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.

 

(β) Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον πολίτη της Ένωσης.

 

(γ) Αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή του πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα.

 

(δ) Αποδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης, στις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να συντρέχει το πραγματικό αυτό γεγονός, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 περιπτώσεις (β) και (γ).

 

(ε) Αποδεικνύει, με σχετικό έγγραφο της αρμόδιας αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, ότι συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης ή ότι ζούσε υπό τη στέγη του στη χώρα καταγωγής ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 περίπτωση (α).

 

3. Η αίτηση για τη χορήγηση δελτίου διαμονής συνοδεύεται από τα απαιτούμενα προς απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 24103/2005 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 1804/Β/2005), όπως ισχύει, καθώς και από πιστοποιητικό υγείας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 9 του παρόντος.

 

4. Η, κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και χορηγεί άμεσα βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση δελτίου διαμονής. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο εντός 15 ημερών αφότου υποβληθεί η αίτηση. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας εξετάζει την αίτηση και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή λόγοι δημόσιας υγείας, εκδίδει απόφαση, με την οποία χορηγείται δελτίο διαμονής στα μέλη οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

5. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης της παραγράφου 2 του παρόντος, εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 50 €, ανάλογου με το πρόστιμο που επιβάλλεται για υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3386/2005. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίμου ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 42 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

6. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης, είναι η υπηρεσία που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005) για την παραλαβή των αιτήσεων, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.