Προεδρικό διάταγμα 106/07 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Απέλαση - Προστασία από την απέλαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου να εκδοθεί απόφαση απέλασης για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, λαμβάνονται υπόψη η διάρκεια παραμονής στην ελληνική επικράτεια, του ατόμου εις βάρος του οποίου λαμβάνεται το μέτρο, η ηλικία του, η κατάσταση της υγείας του, η οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, η κοινωνική και πολιτιστική ένταξη του στην Ελλάδα και οι δεσμοί του με τη χώρα καταγωγής.

 

2. Η απέλαση πολίτη της Ένωσης ή μέλους της οικογένειας του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που έχει αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια, διατάσσεται μόνο για σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Ως προς τα αρμόδια για την απέλαση όργανα, τη διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης της απόφασης απέλασης, τις εξαιρέσεις και λοιπά σχετικά ζητήματα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των άρθρων 76, παράγραφοι 2-5, 77, 78, 79, 80, 81 και 82 του νόμου 3386/2005.

 

3. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες η απέλαση ερείδεται σε επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας, δεν διατάσσεται απέλαση πολιτών της Ένωσης, όταν τα πρόσωπα αυτά:

 

(α) έχουν διαμείνει, κατά τα προηγούμενα δέκα έτη, στην Ελλάδα ή

 

(β) είναι ανήλικοι, εκτός εάν η απέλαση είναι απαραίτητη για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της 20-11-1989.

 

4. Η προσφυγή πολίτη της Ένωσης ή μέλους της οικογένειας του στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη λήψη μέτρου απέλασης.

 

5. Η λήξη ισχύος του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, βάσει του οποίου ο ενδιαφερόμενος εισήλθε στην Ελλάδα και εκδόθηκε η βεβαίωση εγγραφής ή του δελτίου διαμονής δεν αποτελεί λόγο απέλασης.

 

6. Λόγοι γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη λήψη μέτρου απέλασης.

 

7. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση πολίτη της Ένωσης ή μέλους της οικογενείας του, ως ποινή ή ως παρεπόμενο μέτρο, σε σχέση με ποινή κράτησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, μόνο εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 21 και 22. Εάν η απόφαση απέλασης πρόκειται να εκτελεσθεί μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δύο ετών από την έκδοση της, η αρμόδια για την εκτέλεση της αρχή βεβαιώνει ότι το άτομο, το οποίο αφορά η απέλαση, εξακολουθεί να αποτελεί πραγματική απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, περαιτέρω δε, εξετάζει επίσης κατά πόσον έχει, ενδεχομένως, επέλθει ουσιαστική μεταβολή των περιστάσεων από τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απέλασης.

 

8. Δεν λαμβάνεται επ' ουδενί μέτρο επιστροφής κατά πολίτη της Ένωσης ή μελών της οικογένειας του, ακόμη και αν αυτός έπαυσε να πληροί τους όρους των άρθρων 6 παράγραφος 3, 7, 11 παράγραφος 1 και 12 παράγραφος 1 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου VI, εφόσον οι πολίτες της Ένωσης είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή εισήλθαν στην Ελληνική Επικράτεια προκειμένου να βρουν εργασία. Στην περίπτωση αυτή οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους δεν μπορούν να απελαθούν, εφόσον οι πολίτες της Ένωσης δύνανται να παρέχουν αποδείξεις ότι συνεχίζουν να αναζητούν εργασία και ότι έχουν πραγματικές πιθανότητες να προσληφθούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 42 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.