Προεδρικό διάταγμα 106/07 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής από τα μέλη της οικογένειας σε περίπτωση διαζυγίου,ακύρωσης του γάμου ή λήξης της καταχωρημένης συμβίωσης με τον πολίτη της Ένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, το διαζύγιο ή η ακύρωση του γάμου του πολίτη της Ένωσης, δεν θίγει το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογενείας του, τα οποία είναι υπήκοοι κράτους μέλους. Πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν, κατά περίπτωση, τους όρους που καθορίζονται στα στοιχεία (α), (β), (γ) ή (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος.

 

2. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, το διαζύγιο ή η ακύρωση του γάμου δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος διαμονής των μελών της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Τα εν λόγω μέλη της οικογένειας διατηρούν το δικαίωμα διαμονής, σε προσωπική βάση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

(α) εάν ο γάμος διήρκεσε, έως την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου, τρία έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα,

 

(β) εάν η επιμέλεια των τέκνων του πολίτη της Ένωσης έχει ανατεθεί στον σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, με έναν από τους προβλεπόμενους νόμιμους τρόπους,

 

(γ) εάν τούτο υπαγορεύεται από ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως στην περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος,

 

(δ) εάν ο σύζυγος που είναι υπήκοος τρίτης χώρας απολαύει, με έναν από τους προβλεπόμενους νόμιμους τρόπους, του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι στη σχετική συμφωνία ή απόφαση κρίθηκε ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο διάστημα απαιτείται.

 

Πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, κατά το άρθρο 13 του παρόντος, το δικαίωμα διαμονής των προσώπων της παραγράφου 1 και 2 διατηρείται, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν την ιδιότητα τους ως μισθωτών ή την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, ή αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειας τους, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας, καθώς και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στην Ελλάδα, ή, τέλος αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της ήδη συσταθείσης, στην Ελλάδα, οικογένειας ενός προσώπου, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η έννοια των επαρκών πόρων ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του παρόντος.

 

3. Για τη διατήρηση του δικαιώματος διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το μέλος της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές, τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) όταν πρόκειται για μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, υποχρεούνται να υποβάλουν στις κατά τόπον αρμόδιες για τον χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές, τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από:

 

απόφαση διαζυγίου με τον πολίτη της Ένωσης ή
δικαστική απόφαση ακύρωσης γάμου ή
επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια ελληνική αρχή, στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή
επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση του πολίτη της Ένωσης, σχετικά με τη λήξη της καταχωρισμένης συμβίωσης.

 

(β) όταν πρόκειται για μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, υποχρεούνται να υποβάλουν στις, κατά το άρθρο 9 παράγραφος 6 του παρόντος, αρμόδιες αρχές, τα εξής δικαιολογητικά:

 

Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου διαμονής,
Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του παρόντος,
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στον οποίον είναι ασφαλισμένοι για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, για τους ίδιους και τα προστατευμένα μέλη της οικογένειας τους, που τους βαρύνουν,
απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση διαζυγίου, ή
απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στον έτερο των συζύγων, ή
επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση, ή
έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση, από τα οποία να προκύπτει η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων όταν αυτός είναι υπήκοος τρίτης χώρας, με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα.

 

4. Τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης διατηρούν το δικαίωμα διαμονής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ενόσω πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει εύλογη αμφιβολία για το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες για το χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, όταν πρόκειται για πολίτη της Ένωσης ή μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας όταν πρόκειται για μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Οι έλεγχοι αυτοί δεν διενεργούνται συστηματικά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.