Νόμος 4490/17

Ν4490/2017: Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4490/2017: Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 150/Α/2017), 11-10-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Δήλωση της Αρμόδιας Αρχής της Ελλάδας, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 27-01-2016, για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η επισυναπτόμενη στη Δήλωση αυτή Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, των οποίων τα κείμενα της Δήλωσης σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα, της ΠΣΑΑ σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, και σε μετάφραση όλων των ανωτέρω στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής.

 

Μέρος Δεύτερο

 

Μέρος Τρίτο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο ένατο: Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του νόμου 4144/2013

 

1. Το άρθρο 14 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Συνεργασία Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του άρθρου 24 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓΣΔΟΕ) καθίστανται - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - εκ παραλλήλου αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-ΕΤΑΜ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, έχουν αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).}

 

2. Το άρθρο 15 του νόμου 4144/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 15: Διαδικασία Ειδικού ελέγχου

 

1. Τα έγγραφα, βιβλία, πιστοποιητικά και πάσης φύσεως άδειες, καθώς και κάθε στοιχείο, που με οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα ελεγκτικά όργανα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΕΤΑΜ και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, επιδεικνύονται υποχρεωτικά και στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας και στους ελεγκτές της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων που θα διενεργούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14.

 

2. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ύστερα από τη διενέργεια του ελέγχου του άρθρου 14, υποχρεούνται να συντάξουν και στη συνέχεια να υποβάλουν τη σχετική έκθεση, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, στις υπηρεσίες, που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Οι πράξεις επιβολής κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κατά περίπτωση. Αν από τη σχετική έκθεση διαπιστώνεται η μη αναγραφή εργαζομένων στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000), επιβάλλονται άνευ ετέρων από τον Προϊστάμενο του κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 27397/122/2013 (ΦΕΚ 2062/Β/2013).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

Άρθρο δέκατο: Μισθολογικές ρυθμίσεις

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 130 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

 

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ' ΠΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 55%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ' ΠΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 56%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β' ΠΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 59%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α' ΠΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 62%.}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 130 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) διαμορφώνεται σε ποσοστό 55% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 130 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) διαμορφώνεται σε ποσοστό 55% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.}

 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 130 του νόμου 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

 

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ' Κλάδος I ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Κλάδος II ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Κλάδος II ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 50%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ' Κλάδος I ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Κλάδος II ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Κλάδος II ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 51%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β' Κλάδος I ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Κλάδος II ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Κλάδος II ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 52%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α' Κλάδος I ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Κλάδος II ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Κλάδος II ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 54%.}

 

5. Η υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα εκατόν είκοσι (120) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 50 ευρώ.}

 

6. Η υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ογδόντα (80) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 50 ευρώ.}

 

7. α) Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 149 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γ. Επίδομα οργάνου, οριζόμενο ως εξής:

 

α. Αρχιμουσικός - Εξάρχων 480 €.

β. Κορυφαίος Α' 460 €.

γ. Κορυφαίος Β' 440 €.

δ. Μουσικός 390 €.}

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 149 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, πλην των προβλεπομένων στις παραγράφους 15, 16 και 17 του άρθρου 69 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) και στην περίπτωση 14 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1993 (ΦΕΚ 33/Α/1993), και δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές, καταργούνται.}

 

8. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την 01-01-2017.

 

Άρθρο ενδέκατο: Ρύθμιση ζητημάτων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εφαρμόζει την πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών και σε δανειολήπτες του, τα δάνεια των οποίων έχουν τιτλοποιηθεί δυνάμει του άρθρου 9 του νόμου 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006).

 

Άρθρο δωδέκατο

 

Στο τέλος του άρθρου 34 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017) προστίθεται παράγραφος 27 ως εξής:

 

{27. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στο Κεφάλαιο Α' του Μέρους Πρώτου του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).}

 

Άρθρο δέκατο τρίτο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017)

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος ή ο υπάλληλος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος καταδικάζεται αμετάκλητα ή γίνεται αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον του, υποχρεούται να επιστρέψει στο ελληνικό Δημόσιο τη δαπάνη που σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, για την οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα, ή με την αξίωση της αγωγής, που έγινε αμετάκλητα δεκτή σε βάρος του.}

 

2. Στο άρθρο 47 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/20) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

 

{15. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 δεν απαιτείται εισήγηση του Προέδρου του ΣΟΕ, εφόσον αυτό δεν έχει συγκροτηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ή ο Πρόεδρός του ελλείπει. Η παρούσα ισχύει από την 01-08-2017.}

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του νόμου 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και τις 31-10-2017.}

 

2. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4446/2016, η φράση 90 αντικαθίσταται με τη φράση 15.

 

β. Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4446/2016, όπου αναφέρεται η φράση 90 αντικαθίσταται με τη φράση 15.

 

γ. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) έχει γίνει μέχρι την κατάθεση του παρόντος και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 90 ημερών από την κοινοποίηση για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τις 30-09-2017.

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις και της ΠΣΑΑ, που κυρώνεται αναφορικά με οποιεσδήποτε δύο Αρμόδιες Αρχές, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του Τμήματος 8 αυτής.

 

Η πρώτη υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα θα αφορά το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων με έναρξη την ή μετά την 01-01-2016.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.