Νόμος 4474/17

Ν4474/2017: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4474/2017: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 80/Α/2017), 07-06-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου της 08-12-2015 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος

 

Κεφάλαιο Β: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 7: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Φορολογικές διατάξεις για τις θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (ΕΟΚ)

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4389/2016

Άρθρο 12: Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων

Άρθρο 14: Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Άρθρο 15: Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής ειδικής δήλωσης εισφοράς από εταιρείες του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975

Άρθρο 16: Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ακινήτων

Άρθρο 17: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 965/1980

Άρθρο 18: Τροποποίηση των άρθρων 295 έως 319 του νόμου [Ν] 4072/2012

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4370/2016

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 3606/2007

Άρθρο 21: Τροποποίηση του άρθρου 192 του νόμου 4389/2016

Άρθρο 22: Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων στους Δήμους Αγράφων, Χερσονήσου, Οιχαλίας, Ιθάκης και Νέστου και στο Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 23: Παραχώρηση δημόσιου κτήματος στο Δήμο Σπετσών

Άρθρο 24: Παραχώρηση δημόσιων κτημάτων στο Δήμο Ρόδου

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου 21 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 920/1939

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β

Άρθρο 27: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 28: Λειτουργία παιδικών χαρών σε χώρους του Δημοσίου και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 62 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 30: Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις του νόμου 2971/2001

Άρθρο 34: Τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παράρτημα VII

Παράρτημα VIII

Παράρτημα IX

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-06-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.