Νόμος 4484/17 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών συλλογικό συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο με την επωνυμία Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, με κύριο σκοπό την τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών στο σχεδιασμό και την άσκηση οικονομικής πολιτικής.

 

2. Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο, κατ' ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού και έχει τα εξής συμβουλευτικά και γνωμοδοτικό καθήκοντα:

 

α) συμβάλλει στη διαμόρφωση της οικονομικής στρατηγικής της χώρας με στόχο την εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών οικονομικής σταθερότητας, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου,

 

β) διερευνά και αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις οικονομικής πολιτικής και αναλύει το μακροοικονομικό, δημοσιονομικό και αναδιανεμητικό τους αποτέλεσμα, καθώς και τα κίνητρα που αυτές διαμορφώνουν για απασχόληση, αποταμίευση και επενδύσεις,

 

γ) παρακολουθεί και αναλύει την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας, επισημαίνει και αξιολογεί τις προκλήσεις και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές και εισηγείται μέτρα οικονομικής πολιτικής με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των ανωτέρω προκλήσεων και κινδύνων,

 

δ) συμβάλλει στη διαμόρφωση των θέσεων οικονομικής πολιτικής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, συμμετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε αυτούς και παρακολουθεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας στους ανωτέρω θεσμούς,

 

ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα μακροοικονομικής ή μικροοικονομικής πολιτικής, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οικονομικής ανάπτυξης που παραπέμπεται σε αυτό από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

 

3. Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων είναι επταμελές και συγκροτείται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 

α) Πρόεδρος και μέλη διορίζονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, πρόσωπα με διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα αντικείμενα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών, καθώς και ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του.

 

Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως μελών, προσώπων που 1 χρόνο πριν από το διορισμό τους ήταν ή εξακολουθούν να είναι εκπρόσωποι ή ανώτερα στελέχη επαγγελματικών οργανώσεων ή οργανώσεων εργοδοτών ή εργαζομένων. Με την απόφαση διορισμού, μέχρι 2 από τα 7 μέλη του Συμβουλίου, δύνανται να διορίζονται ως μέλη πλήρους απασχόλησης. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων είναι τριετής.

 

β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων επιλέγονται βάσει της επιστημονικής τους κατάρτισης και εμπειρίας και απολαύουν πλήρους επιστημονικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών τους καθηκόντων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

 

γ) Η αντικατάσταση του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης ή θανάτου μελών του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων αυτό θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο με τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον δεν απομένουν λιγότερα από 4. Η θητεία των μελών που διορίζονται σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, παύθηκαν ή απεβίωσαν λήγει μαζί με τη θητεία των υπόλοιπων μελών. Στις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων καταγράφεται και η γνώμη των μελών που μειοψήφησαν.

 

4. Για την υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων συνιστάται Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και διαρθρώνεται σε 3 επιστημονικούς Τομείς, ως εξής:

 

Τομέας Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων,
Τομέας Μικροοικονομικής Πολιτικής και Μικροπροσομοιώσεων,
Τομέας Οικονομικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

 

και επικουρεί το έργο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και σε συνεργασία με αυτές στα ακόλουθα θέματα:

 

α) διεκπεραιώνει την εφαρμοσμένη οικονομική έρευνα και ανάλυση που απαιτείται για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής πολιτικής,

 

β) αναλύει με εργαλεία μακροοικονομικών προβλέψεων τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,

 

γ) αναλύει με εργαλεία μικροπροσομοίωσης μέτρα φορολογικής και επιδοματικής πολιτικής και τα αξιολογεί ως προς το δημοσιονομικό και αναδιανεμητικό τους αποτέλεσμα και την επίδρασή τους στη συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων,

 

δ) παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγεθών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας και προετοιμάζει περιοδικά ενημερωτικά σημειώματα για τη συμπεριφορά των μεγεθών αυτών, τις προοπτικές και τους κινδύνους που αυτά αναδεικνύουν,

 

ε) συντάσσει εκθέσεις και μελέτες βάσει των οικονομικών αναλύσεων που εκπονεί, καθώς και συνοπτικά ενημερωτικά σημειώματα αναφορικά με τις θέσεις και τα συμπεράσματα περιοδικών εκθέσεων και μελετών των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, καθώς και διεθνών κέντρων εφαρμοσμένων οικονομικών ερευνών,

 

στ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δύναται να εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονομικών σε επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών,

 

ζ) συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

 

επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ευρωπαϊκών και διεθνών συναντήσεων και συσκέψεων,

 

η) υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, με εργαλείο την εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση, τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε κάθε είδους διαπραγματεύσεις, καθώς και άλλων Υπουργείων,

 

θ) συνεργάζεται με τα όργανα και τις υπηρεσίες της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Εξωτερικών, τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες ή Γραφεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς για την αποτελεσματική υποστήριξη των θέσεων της χώρας στο εξωτερικό.

 

5. Στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης συνιστώνται 15 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται ως εξής:

 

α) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, 12 εκ των 15 θέσεων καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που δύνανται να παρατείνονται αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον 3 μήνες πριν το τέλος της εκάστοτε τριετούς περιόδου, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

β) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, 3 εκ των 15 θέσεων δύναται να καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το νόμο 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016). Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση 3 ετών απόσπασης στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4440/2016. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων της παρούσας με μετακίνηση ή μετάταξη σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. Το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνει τις αποδοχές που καθορίζονται για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με την απόφαση του εδαφίου α' της παραγράφου 10 του παρόντος.

 

γ) Για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων απαιτούνται:

 

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή των Θετικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου και
μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου και
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, τοποθετούνται οι επικεφαλής των τριών επιστημονικών Τομέων της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, οι οποίοι προέρχονται από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό αυτής. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι αποσπάσεις που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

6. Για την υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης συνιστάται Γραφείο Επιχειρησιακής Υποστήριξης το οποίο στελεχώνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 

α) Για τη στελέχωση του Γραφείου συνιστώνται 5 θέσεις διοικητικών γραμματέων, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευση (ΠΕ) ή κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Γραφείου.

 

β) Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού του Γραφείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4440/2016.

 

Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση 3 ετών απόσπασης σε υπηρεσία του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κατά παρέκκλιση του νόμου 4440/2016.

 

γ) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, 3 από τις θέσεις του προσωπικού του Γραφείου, μπορεί να καλύπτονται και από υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας, που δύναται να παρατείνεται αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον 3 μήνες πριν το τέλος της τριετούς περιόδου κατά παρέκκλιση του νόμου 2190/1994.

 

7. Στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης μπορεί να πραγματοποιείται πρακτική άσκηση επ' αμοιβή, αποφοίτων μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (έως και 2 έτη μετά την αποφοίτησή τους), καθώς και διδακτορικών φοιτητών, πανεπιστημίων είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών. Ο συνολικός αριθμός εκπαιδευόμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευόμενων και οι αμοιβές τους καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Οι σχετικές αμοιβές δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 55% των μηνιαίων μεικτών αποδοχών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά.

 

8. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας για τον Πρόεδρο, τα μέλη και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ορίζεται σε ενενήντα (90).

 

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, μπορεί το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό να μεταβαίνει στο εξωτερικό για διάστημα έως 15 ημερών ετησίως, για λόγους κατάρτισης και μετεκπαίδευσης σε κρατικούς φορείς άλλων χωρών, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα ή Πανεπιστήμια σε αντικείμενα που έχουν άμεση συνάφεια με τα καθήκοντα που ασκούν στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης. Ζητήματα που σχετίζονται με τα προγράμματα ερευνητικών επισκέψεων και ανταλλαγών ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

 

9. Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων μπορεί να διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, εγχώρια ή διεθνή, σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής πολιτικής που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διοργάνωση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

 

10. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, των μελών και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), καθώς και η αποζημίωση των μελών που δεν λαμβάνουν αποδοχές από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ανά συνεδρίαση. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιχειρησιακής Υποστήριξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4354/2015. Οι τακτικές αποδοχές του Προϊσταμένου του Γραφείου δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις μεικτές αποδοχές του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως αυτές προσδιορίζονται κάθε φορά. Το προσωπικό που αποσπάται στη Μονάδα Έρευνας και Ανάλυσης μπορεί να επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης είτε τις αποδοχές που ορίζονται για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, οι αποδοχές του Προέδρου, των μελών και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων συνεχίζουν να καταβάλλονται, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2/7491/ΔΕΠ (ΦΕΚ 54/ΥΟΔΔ) απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών.

 

11. Στις λειτουργικές δαπάνες του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται οι δαπάνες για προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, οι συνδρομές επιστημονικών περιοδικών, υποδειγμάτων οικονομικών προβλέψεων και βάσεων δεδομένων, η οργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για τον Πρόεδρο, τα μέλη πλήρους απασχόλησης και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη συναφής με την εκπόνηση του επιστημονικού έργου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

 

12. Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων μπορεί να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με αντικείμενο την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς επεξεργασία.

 

Ειδικότερα, για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, παρέχεται στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων απευθείας πρόσβαση ή πρόσβαση κατόπιν αιτήματος, εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση, στα συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται, σε επίπεδο Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (μικροδεδομένα), στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (Management Information System - MIS) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα σε επίπεδο εφαρμογής μετά από διαδικασία ψευδωνυμοποίησής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 105 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016). Ανάλογη πρόσβαση με ανωνυμοποιημένο τρόπο δίνεται και στα δεδομένα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και των υπόλοιπων φορέων του Δημοσίου που τηρούν μικροδεδομένα. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων δύναται να ζητά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τη σύζευξη των μικροδεδομένων με άλλες βάσεις δεδομένων -των δημοσίων φορέων, του ασφαλιστικού συστήματος ή/και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πριν τη διαδικασία ψευδωνυμοποίησής τους.

 

13. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, καθώς και όλο το προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης και του Γραφείου Επιχειρησιακής Υποστήριξης, οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή με αφορμή την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται έως και μία πενταετία μετά τη λήξη της θητείας τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι τρίτοι που συμμετείχαν εκτάκτως σε εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή είναι δυνατή στις περιπτώσεις έρευνας διαπίστωσης τέλεσης αξιόποινης πράξης από την ελληνική δικαιοσύνη και το ελληνικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

14. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων μπορούν να δημοσιεύουν επιστημονικά κείμενα και άρθρα προσδιορίζοντας γραπτά στη δημοσίευση ότι οι απόψεις που εμπεριέχονται σε αυτήν δεν αποτελούν επίσημη θέση του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Η άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έργου από τα μέλη και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων επιτρέπεται, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της εργασίας τους στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, μετά από γραπτή άδεια του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 31 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

15. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 δεν απαιτείται εισήγηση του Προέδρου του ΣΟΕ, εφόσον αυτό δεν έχει συγκροτηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ή ο Πρόεδρός του ελλείπει. Η παρούσα ισχύει από την 01-08-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.