Νόμος 2557/97 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Θέματα οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Για την απογραφή και εκτίμηση των περιουσιών των νομικών προσώπων που καταργήθηκαν με το νόμο [Ν] 2273/1994 και σε σχέση με την αμοιβή των ορκωτών εκτιμητών, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν το Δημόσιο.

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 223/Α/1994), μετά το εδάφιο ζ' προστίθεται εδάφιο η' που έχει ως εξής:

 

{η. Στο προσωπικό της ορχήστρας που θα επιλέξει ως ασφαλιστικό φορέα του το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταβάλλεται κατ' την αποχώρησή του από την υπηρεσία (ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής) του Υπουργείου Πολιτισμού, για οποιονδήποτε λόγο, η αποζημίωση του νόμου [Ν] 966/1979 (ΦΕΚ 210/Α/1979), που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που έχει διανυθεί στο καταργούμενο με τον παρόντα νομικό πρόσωπο, την προσωρινή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και την υπηρεσία στη θέση που οριστικά εντάσσεται μέχρι την αποχώρησή του.}

 

γ. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2273/1994 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

 

{Η αποζημίωση του καλλιτεχνικού και του τεχνικού προσωπικού στις περιπτώσεις καταγγελίας της ατομικής τους σύμβασης εργασίας ή μη ανανέωσης ή συνταξιοδότησης καταβάλλεται από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) με τις προϋποθέσεις του νόμου [Ν] 966/1979, όπως κάθε φορά ισχύει. Κατά την εφαρμογή του νόμου [Ν] 966/1979 θα υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή, που καταργείται με τον παρόντα νόμο. Στις περιπτώσεις διακεκομμένης υπηρεσίας η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του συνόλου του χρόνου υπηρεσίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος έτυχε σχετικής αποζημίωσης σε προηγούμενη αποχώρηση στην καταβαλλόμενη σε αυτόν αποζημίωση δεν προσμετράται ο χρόνος για τον οποίο ήδη έχει αποζημιωθεί. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναλογικώς και για το Εθνικό Θέατρο και για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Εφόσον η διακοπή της σύμβασης δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες, θεωρείται συνεχής για τον υπολογισμό.}

 

δ. α)α) Στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2273/1994, τρίτη σειρά, η λέξη τέσσερα αντικαθίσταται με τη λέξη τρία.

 

β)β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2273/1994, καθώς και στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου η φράση του άρθρου 3 αντικαθίσταται με τη φράση του άρθρου 12.

 

ε. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 16 και 17 της παραγράφου Γ' του άρθρου 69 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους μουσικούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

 

στ. Στη θέση Αρχιμουσικού που προβλέπεται στην 1η Κατηγορία του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1993 και προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 29/1997 προστίθεται μία θέση Αρχιμουσικού, την οποία καταλαμβάνει Αρχιμουσικός που κατείχε θέση Διευθυντή Ορχήστρας κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου 2065/1992, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του.

 

Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό που κατέχει μόνιμες οργανικές θέσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 76/1993.

 

ζ. Οι προβλεπόμενες υπό στοιχεία Γ' του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1993 κανονικές και εκπαιδευτικές άδειες των μουσικών της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ) παρέχονται από τον αρχαιότερο Αρχιμουσικό της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής.

 

η. Η πλήρωση των κάθε φορά κενών οργανικών θέσεων της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής γίνεται με διαγωνισμό. Για όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού, τις εξεταστικές επιτροπές, τη δοκιμαστική υπηρεσία των επιτυχόντων διοριζόμενων μουσικών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Για τα ειδικά προσόντα ισχύουν τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 76/1993 και για την εξεταστέα ύλη τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία με τα παραπάνω θέματα και τον εσωτερικό κανονισμό της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής λεπτομέρεια.

 

2. α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 με τίτλο περιουσία και πόροι του νόμου [Ν] 645/1977 προστίθεται διάταξη ως εδάφιο γ' με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{Οι πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚΕΔ) και ιδίως το αντάλλαγμα από την πώληση λευκωμάτων και βιβλίων, την παραχώρηση των χώρων και των υπηρεσιών του για την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π. και γενικά πόσης φύσεως εκδηλώσεων πολιτιστικού ή επιστημονικού περιεχομένου, τις οποίες οργανώνουν συλλογικοί φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινούς ή παρεμφερείς με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών σκοπούς, τα έσοδα από τη φιλοξενία των συμμετεχόντων στις ως άνω εκδηλώσεις και τα εισιτήρια εισόδου του Μουσείου Σικελιανού.}

 

β. Προστίθεται διάταξη, ως εδάφιο δ', στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, με το εξής περιεχόμενο:

 

{την παρακολούθηση, την οργάνωση και το συντονισμό των υπηρεσιών του Κέντρου, σε συνεργασία με το Διευθυντή, για την πραγματοποίηση των σημαντικών πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.}

 

3. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996) προστίθεται η φράση ως εξής:

 

{στους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ7 Ζωγράφων Συντηρητών, ΠΕ10 Γλυπτών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιοζωολόγων και ΠΕ12 Φυσικών, Γεωλόγων, Βιολόγων, Γεωπόνων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και στο Επιστημονικό Προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου (Ιστορικοί Τέχνης ΠΕ1 και Καλλιτέχνες Συντηρητές ΠΕ2).}

 

β. Η παραπάνω διάταξη του νόμου [Ν] 2433/1996 εφαρμόζεται ανάλογα και στους Αρχαιολόγους και τους υπαλλήλους των κλάδων Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να επιχορηγούνται από κάθε είδους πιστώσεις νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς και ιδίως εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικοί σύλλογοι οπουδήποτε και εάν έχουν την έδρα τους, ιδίως στην περίπτωση που αναπτύσσουν σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα που χρήζει ενίσχυσης. Τα ίδια νομικά πρόσωπα μπορούν να επιχορηγούνται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, για την ανάπτυξη της πολιτιστικής τους δραστηριότητας και για την εκτέλεση έργων συντηρήσεως, στερεώσεως, αναστηλώσεως, αποκαταστάσεως, διαμορφώσεως χώρων και προστασίας των μνημείων της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα εκτελούνται βάσει μελετών εγκεκριμένων από το Υπουργεία Πολιτισμού.

 

5. Οι πέντε (5) οργανικές θέσεις φυλακτικού προσωπικού (φυλάκων, νυχτοφυλάκων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και οι 15 όμοιες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις επιμελητών, ταξιθετριών, φυλάκων, καθαριστριών του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το καταργηθέν με το νόμο [Ν] 2273/1994 νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Εθνικό Θέατρο ορίζονται σε πλήρους απασχόλησης. Το προσωπικό που υπηρετεί στις πιο πάνω θέσεις, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, κατατάσσεται σε αυτές αυτοδικαίως, εκδίδεται δε σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Ο αριθμός των κάθε έτος επιτρεπόμενων εκτός έδρας ημερών, για τους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, δύναται να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α/1995), με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές κοινή υπουργική απόφαση, σε διακόσιες είκοσι (220) ημέρες.

 

7. α. Ο υφιστάμενος κλάδος ΠΕ9 Αρχαιολογικών Γραμματέων του Υπουργείου Πολιτισμού καταργείται. Οι υπηρετούντες στον κλάδο αυτόν υπάλληλοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ2 Αρχαιολόγων σε ισάριθμες θέσεις. Οι εντασσόμενοι κατά το εδάφιο αυτό μπορούν να καταλάβουν θέση προϊσταμένου τμήματος, διεύθυνσης ή περιφερειακής υπηρεσίας μετά από διετή υπηρεσία εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

β. Οι υφιστάμενοι κλάδοι ΠΕ3 Επιμελητών Δημοσιευμάτων, ΠΕ4 Αρχαιολογικών Γραμματέων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων καταργούνται. Οι υπηρετούντες στους κλάδους αυτούς υπάλληλοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ7 Αρχαιολόγων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων σε ισάριθμες θέσεις. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Αρχαιολόγους του κλάδου ΠΕ2 του Υπουργείου Πολιτισμού εφαρμόζονται αναλόγως και αντιστοίχως και στους Αρχαιολόγους του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, οι οποίοι μπορούν να μετατάσσονται χωρίς αριθμητικό περιορισμό στο Υπουργείο Πολιτισμού σε ισάριθμες συνιστώμενες θέσεις.

 

Ο υφιστάμενος κλάδος ΑΤ2 Τεχνικών του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 318/Α/1977) καταργείται. Από τους υπηρετούντες στον κλάδο αυτόν υπαλλήλους, δύο (2) εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ8 Αρχιτεκτόνων, δύο (2) στον κλάδο ΠΕ9 Πολιτικών Μηχανικών και πέντε (5) στον κλάδο ΠΕ11 Τοπογράφων Μηχανικών σε ισάριθμες θέσεις.

 

Οι διατάξεις που ισχύουν για τους υπηρετούντες σε κλάδους Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού εφαρμόζονται αναλόγως και στους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπηρετούντες υπαλλήλους σε κλάδους Μηχανικών αντίστοιχων ειδικοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

Οι υπάλληλοι των κλάδων Μηχανικών του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων μετατάσσονται χωρίς περιορισμούς στο Υπουργείο Πολιτισμού σε ισάριθμες συνιστώμενες θέσεις.

 

Οι παραπάνω μηχανικοί διατηρούν όλα τα βαθμολογικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά ή άλλα δικαιώματα, και συνεχίζουν εφόσον επιθυμούν, με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την ασφάλιση στον ίδιο κλάδο κύριας και επικουρικής σύνταξης, νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας.

 

γ. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχειονόμων που περιλαμβάνει μία (1) θέση.

 

Προσόντα διορισμού στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχειονόμων είναι:

 

Ι. πτυχίο Αρχειονομίας ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή

ΙΙ. πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε δημόσια ελληνικά αρχεία ή μεταπτυχιακός τίτλος στην αρχειονομία.

 

δ. Κατά τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ως προσόντος διορισμού Αρχαιολόγων στο Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, εφόσον αυτά συνίστανται στη διενέργεια ανασκαφών ή άλλων συναφών εργασιών υπό την εποπτεία της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία και χορηγεί τη σχετική βεβαίωση.

 

ε. Ως καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίζεται εκείνο το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας ή σχέσης εργασίας, νομίμως διατεθέν στο Υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο προσφέρει καταδυτικό έργο στις Εφορείες Εναλίων Αρχαιοτήτων και Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του Υπουργείου αυτού. Στο προσωπικό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ωρομίσθιο.

 

Στο προσωπικό αυτό προστίθεται στην ειδικότητά του ο χαρακτηρισμός Καταδυόμενος.

 

Για το χαρακτηρισμό ως καταδυόμενου ο εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει πτυχίο Σχολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής του εξωτερικού τουλάχιστον δύο αστέρων ή ενός αστέρος και πιστοποιητικό της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπαιδευτεί σε καταδύσεις σε βάθος ίσο ή μεγαλύτερο των 36 m, και να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού εκδίδεται ο Κανονισμός Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις και τους κανόνες που διέπουν τις καταδύσεις, στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το καταδυόμενο προσωπικό, καθώς και στις υποχρεώσεις του, στα θέματα ασφάλειας καταδύσεων και ασφάλισης ατυχημάτων, υγείας και ζωής, στα θέματα ειδικών πρόσθετων αμοιβών,στις συνέπειες από τη μη τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού, καθώς και σε κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 11 και 32 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και με την παράγραφο 12 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

8. α. Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που διορίζεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

 

4. Καθήκοντα εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο ανατίθενται, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μονίμους υπαλλήλους του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που είναι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα της αναπλήρωσης του εισηγητή.

 

5. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μόνιμους υπαλλήλους του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα της αναπλήρωσης του γραμματέα.

 

6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται λεπτομερή πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα,

 

7. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις του με φυσικό ή νομικά πρόσωπα, ενώπιον κάθε αρχής και των δικαστηρίων, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, από ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος του.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγητών και των γραμματέων.}

 

β. Στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Στον Πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων χορηγείται μηνιαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών.}

 

γ. α)α) Η παράγραφος 1 στ του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 736/1977 Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Εγκρίνει δαπάνες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων μέχρι ποσού που αντιστοιχεί συνολικά σε ένα τοις χιλίοις (1‰) του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού. Εκάστη επί μέρους δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των παραπάνω διαθέσιμων πόρων.

 

Οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιούνται μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ταμείου και χωρίς άλλη διαδικασία.}

 

β)β) Στο άρθρο 8, στην παράγραφο α του νόμου [Ν] 736/1977 Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων προστίθενται περιπτώσεις, που έχουν ως εξής:

 

{β)β) Επιχορηγήσεις από τη συμμετοχή του Ταμείου σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος προερχόμενος από διεθνείς οργανισμούς και ταμεία αναπτυξιακής πολιτιστικής ενίσχυσης.

 

γ)γ) Τα έσοδα από την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων, αξιοποίηση προϊόντων και δυνατοτήτων σύγχρονης τεχνολογίας, εκμετάλλευση διαφόρων μορφών και δυνατοτήτων σύγχρονης τεχνολογίας, εκμετάλλευση διαφόρων μορφών προϊόντων πληροφορικής, συμμετοχή σε εκθέσεις με είδη που διαχειρίζεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

δ)δ) Ποσοστά από τα κέρδη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας που δύναται να συστήσει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.}

 

δ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/1990), με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος Ι.α.α)α του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 736/1977 Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΦΕΚ 316/Α/1977), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ι.α.α)α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων μπορεί να επιχορηγεί τις Υπηρεσίες του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς για έργα και εργασίες, δραστηριότητες, προμήθειες, λειτουργικές ανάγκες, αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές τόσο του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, που κατά νόμο βαρύνουν το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, όσο και προσωπικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που υπηρετεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Η διαχείριση των παραπάνω επιχορηγήσεων πραγματοποιείται από τις επιχορηγούμενες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες περί λογιστικής διαχείρισης που διέπουν τη λειτουργία τους, η δε εκκαθάρισή τους διενεργείται από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Οι επιχορηγούμενες Υπηρεσίες υποχρεούνται να τηρούν τα ποσά των επιχορηγήσεων σε ειδικούς έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς, να επιστρέφουν το αδιάθετα υπόλοιπο και τραπεζικούς τόκους στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους και να διαβιβάζουν τα απολογιστικά στοιχεία των απορροφήσεων των επιχορηγούμενων ποσών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.}

 

ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη της περίπτωσης δ)δ' της παραγράφου α' του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 736/1977, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/1989 (ΦΕΚ 436/Β/1989) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και Οικονομικών και κυρώθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 59 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/1990).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την εκκαθάριση, την περιουσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα σχετικά με τις υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης γ' και την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της [Α] ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/39840/1995 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού (ΦΕΚ 763/Β/1995).

 

στ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1854/1989 (ΦΕΚ 140/Α/1989) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) μία (1) θέση Διευθυντή με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές του Διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.}

 

Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

9. α. Η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης κινητών ή ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες της παραχώρησης.

 

β. Η αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και των κινητών ή ακινήτων αναψυκτηρίων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και βρίσκονται εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων ή λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, των μουσείων και των μνημείων, γίνεται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση εσόδων. Προς το σκοπό αυτό, το Ταμείο μπορεί να προβαίνει, ιδίως, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων και των αναψυκτηρίων, εφαρμοζόμενων και των διατάξεων του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002), όπου απαιτείται. Το Ταμείο ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητές του με δικά του μέσα, ή μέσω συμβάσεων μίσθωσης, ή δημόσιων συμβάσεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ή συμβάσεων παραχώρησης του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016), ή μέσω παραχώρησης σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016), ή μέσω ίδρυσης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση ακινήτων ή αναψυκτηρίων, σύμφωνα με την περίπτωση δ)δ' του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977). Το πρόγραμμα αξιοποίησης των ακινήτων και των αναψυκτηρίων της παρούσας, συνολικά ή τμηματικά, και οι εκάστοτε γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται με από φάση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο για το Ταμείο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) και μπορούν να τροποποιούνται με την ίδια διαδικασία.

 

Με την εγκριτική απόφαση παραχωρείται στο Ταμείο η χρήση των σχετικών ακινήτων και αναψυκτηρίων, όπου απαιτείται. Σε εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος αξιοποίησης και των όρων λειτουργίας, το Ταμείο προβαίνει κατά περίπτωση σε κάθε αναγκαία πράξη υλοποίησης, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έγκριση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η παράβαση των όρων λειτουργίας από μισθωτές, αναδόχους ή φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επιφέρει καταγγελία σύμβασης με υπαιτιότητα αυτών και επιβολή σε βάρος τους ποινικών ρητρών.

 

Οι συμβάσεις μίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις.

 

Ειδικώς ως προς τα κινητά ή ακίνητα αναψυκτήρια, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται επείγουσα ανάγκη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των ως άνω χώρων και μέχρι την εγκατάσταση διαχειριστών που θα προκύψουν από τις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή η εφάπαξ σύναψη συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, με συνολική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 18 μήνες. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από την λήξη της συμβατικής διάρκειας, το Ταμείο δύναται να συνάψει νέα σύμβαση για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των 18 μηνών.

 

Στην περίπτωση εφάπαξ σύναψης συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, προς διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ορίζει πιστοποιημένο εκτιμητή του άρθρου 1 παράγραφος γ' του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), ο οποίος προσδιορίζει ένα δίκαιο εύρος μισθώματος και το παραδίδει εμπιστευτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

γ. Μετά τη λήξη της παραχώρησης της περίπτωσης α' ή της όποιας σύμβασης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, το ακίνητο ή το αναψυκτήριο ελευθερώνεται αμέσως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή όχληση.

 

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης απόδοσης ή σε περίπτωση αυθαίρετης κατοχής ή χρήσης, ο Πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Μπορεί επίσης να εκδίδει πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, εφόσον η αποζημίωση αποκλίνει από το μέχρι τότε καταβαλλόμενο αντίτιμο. Τα πρωτόκολλα εκτελούνται αναγκαστικά 5 ημέρες μετά την επίδοσή τους. Κατά του πρωτοκόλλου επιτρέπεται ανακοπή, η οποία ασκείται μέσα σε 15 ημέρες από την επίδοσή του. Η προθεσμία ανακοπής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής δύναται να επιδίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2318/1995 (ΦΕΚ 126/Α/1995).

 

δ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, των μουσείων και των μνημείων χορηγείται αποκλειστικά από τον αρμόδιο για το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και ανακαλείται σε περίπτωση παράβασης των γενικών και ειδικών όρων λειτουργίας που καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018).

 

10. Το Κινηματοθέατρο ΠΑΛΛΑΣ της οδού Βουκουρεστίου, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που έχει εκμισθωθεί στο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού νομικό πρόσωπο Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΕΤΟΣ) είναι πολυδύναμος χώρος πολιτιστικής δράσης. Στο πλαίσιο του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών συγκροτείται πενταμελής επιτροπή διαχείρισης του ΠΑΛΛΑΣ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Προς το σκοπό αυτόν τηρείται στο Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών ειδικός λογαριασμός εξόδων και εσόδων. Η καλλιτεχνική και οικονομική διαχείριση του ΠΑΛΛΑΣ γίνεται με βάση κανονισμό, που καταρτίζεται από την επιτροπή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

 

11. α. Η αποζημίωση των μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997.

 

β. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών μπορεί να ορίζεται ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων των παραπάνω Συμβουλίων, χωρίς περιορισμό.

 

12. Οι διατάξεις του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) και του άρθρου 9 παράγραφος 2, καθώς και του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2 και 4 του προεδρικού διατάγματος 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/1992), οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με αυτές του άρθρου 24 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 26/Α/1994), επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα στα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων, καθώς και στα έργα που εκτελούνται σε μνημεία υπαγόμενα στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1469/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950) Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830. Όπου, σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτείται γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) γνωμοδοτεί το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26)β του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

13. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α/1992) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Το Ταμείο μπορεί να διαχειρίζεται πιστώσεις και κονδύλια που διατίθενται από οποιαδήποτε πηγή για τη διεξαγωγή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εξειδίκευσης, εκπαίδευσης και απασχόλησης ανέργων, στους τομείς έργων αρμοδιότητάς του ή του Υπουργείου Πολιτισμού. Στα πλαίσια αυτά, το Ταμείο συνεργάζεται τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στα προγράμματα του οποίου μπορεί να υπάγεται, καθώς και με κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α/1992) προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Συνιστάται στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων θέση Διευθυντή, την οποία καταλαμβάνει αποσπασμένος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Ο Διευθυντής προΐσταται των τμημάτων της Γραμματείας και του Λογιστηρίου. Παρακολουθεί την κίνηση, υπογράφει τα έγγραφα που απαιτούνται για την παρακολούθηση και εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την κίνηση των λογαριασμών που αφορούν στη διαχείριση των πιστώσεων των έργων, εποπτεύει και ελέγχει οποτεδήποτε τους υπόλογους - διαχειριστές των έργων του Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά κάθε εξάμηνο και έκτακτα, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.}

 

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α/1992) τροποποιείται ως εξής:

 

{Το Ταμείο διοικείται από επταμελές Συμβούλιο με τριετή θητεία, που διορίζεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α/1992) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικά αποσπασμένους και ενισχύεται ανάλογα από ιδιώτες, οι ειδικότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και οι οποίοι προσλαμβάνονται είτε με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου είτε με σύμβαση έργου, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των έργων, των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στο ταμείο.

 

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001, το προεδρικό διάταγμα 99/1992 και το άρθρο 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).}

 

ε. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α/1992) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Το Ταμείο για τη νομική του εξυπηρέτηση μπορεί να προσλαμβάνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δικηγόρο είτε με πάγια αντιμισθία είτε για ορισμένη υπόθεση.}

 

στ. Μετά το εδάφιο α' της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2021/1992 Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και άλλες διατάξεις προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των επιστημονικών επιτροπών η ομάδων εργασίας, τις σχέσεις των επιστημονικών επιτροπών η ομάδων εργασίας με τις υπηρεσιακές μονάδες και τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των αρχαιολογικών έργων που εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 7 του νόμου αυτού, τον τρόπο διαχείρισης των πιστώσεων που διατίθενται για το καθένα από αυτό σε ετήσια βάση μέσω του ταμείου, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

ζ. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2021/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.}

 

η. Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2021/1992 Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και άλλες διατάξεις αριθμείται ως άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Τα έργα συντήρησης και αναστήλωσης που εκτελούνται στον ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τελούν υπό την επιστημονική ευθύνη της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, καθώς και τα έργα συντήρησης που εκτελούνται στο Άγιο Όρος από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίζονται ως πρότυπα. Ο τρόπος οργάνωσής τους, οι εργασιακές σχέσεις, ο τρόπος πρόσληψης, οι ειδικότητες, οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας και οι πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή που απασχολείται με συμβάσεις έργου, η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διοίκηση και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με προεδρικά διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7)β του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

14. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου δευτέρου του νόμου [Ν] 2260/1994 (ΦΕΚ 204/Α/1994) η περίπτωση β' τροποποιείται ως εξής:

 

{β) Του Υπουργείου Πολιτισμού}

 

και προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.}

 

Από το επόμενο υπεδάφιο του ίδιου εδαφίου της τροποποιούμενης διάταξης του νόμου [Ν] 2260/1994 διαγράφεται η λέξη και ο αριθμός 3 και αντικαθίσταται με τη λέξη και τον αριθμό 2.

 

β. Η παράγραφος 5 της υπ' αριθμού [Α] 2390/1996 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 207/Β/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το παραπάνω έσοδο διατίθεται σε ποσοστό 50% για την κάλυψη δαπανών προστασίας, οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών και κατά το υπόλοιπο 50% στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για τη μελέτη διατήρηση ανάδειξη και προβολή του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου, Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης.}

 

γ. Στο άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 183/1995 (ΦΕΚ 96/Α/1995) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{β. Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιστημονικού - Ερευνητικού προσωπικού, κάτοχοι διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με ειδικότητα γεωλόγου ή δασολόγου ή βιολόγου.}

 

15. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης συγκροτείται ως περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού θεσπίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και διοίκησή του οι σχέσεις του με τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

16. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καταρτίζεται ο οργανισμός του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Με τον οργανισμό καθορίζονται οι σκοποί και οι τρόποι εκπλήρωσής τους και θέματα σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους, με τη διοίκησή τους, με τους κλάδους, τις θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

17. α. Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Κέντρο Εθνομουσικολογίας (ΜΕΛΜΟΚΕ), που συστήθηκε με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1948/1991 (ΦΕΚ 83/Α/1991) μετονομάζεται σε Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη - Κέντρο Εθνομουσικολογίας.

 

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διοίκηση του, τη διάρθρωση των υπηρεσιών του και τις αρμοδιότητές τους, τους πόρους, την οικονομική διαχείριση και κάθε άλλο σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του θέμα. Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να προβλέπεται η μετατροπή του σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

 

18. α. Ιδρύεται ως υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού Κέντρο Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων.

 

β. Σκοπός του Κέντρου είναι η εξειδίκευση σε θέματα συντήρησης, στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης και εν γένει προστασίας ακινήτων μνημείων, καθώς και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω τομείς.

 

γ. Η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου, τα μέσα επίτευξης του σκοπού, η έδρα και τα παραρτήματά του, τα προσόντα, ο αριθμός, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μετεκπαιδευομένων, η διάρκεια και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

19. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού αυτοτελές γραφείο με σκοπό το συντονισμό του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Πολιτισμού, της Επικράτειας Πολιτισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού το γραφείο μεριμνά ιδίως:

 

α. για την παροχή, διακίνηση και ανταλλαγή πληροφοριών πολιτιστικού χαρακτήρα σε όλη την Επικράτεια.

β. για το συντονισμό της δραστηριότητας των υφιστάμενων δικτύων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων, την αξιοποίηση της δραστηριότητας άλλων συναφών πολιτιστικών δικτύων που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό και γενικά την ενίσχυση και το συντονισμό της διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στην περιφέρεια.

 

20. α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, που συστήθηκε με τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1215/1938 όπως αυτός συμπληρώθηκε με το νόμο [Ν] 261/1943, διαλύεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις και όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού ως καθολικού διαδόχου, χωρίς καμία ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ανατίθεται σε ορκωτούς εκτιμητές η απογραφή και η εκτίμηση της περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου. Οι ορκωτοί εκτιμητές υποβάλλουν την έκθεσή τους στον Υπουργό Πολιτισμού. Όσον αφορά τα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στην περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας καταχωρεί σημείωση της παρούσας διάταξης στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες με τη Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων συνεχίζονται με τα Ελληνικό Δημόσιο.

 

γ. Το μόνιμο προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μετατάσσεται αυτοδικαίως σε συνιστώμενες με το νόμο αυτόν προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού αντιστοίχων κλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την κατά τα παραπάνω αυτοδίκαιη μετάταξη και σύσταση θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου δεν χάνει κανένα βαθμολογικό, μισθολογικό, ασφαλιστικό ή άλλο δικαίωμα. συνεχίζει, εφόσον επιθυμεί, με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την ασφάλιση στους ίδιους κλάδους σύνταξης, νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν στην Υπηρεσία που μετατάσσονται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη μετάταξή τους, υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν τον επιθυμητό κλάδο ασφάλισης και την παραμονή τους στα ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης, στα οποία υπάγονταν μέχρι την ημερομηνία της μετάταξής τους ή την υπαγωγή τους στα αντίστοιχα της υπηρεσίας στην οποία μετατάσσονται.

 

δ. Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα του καταργούμενου νομικού προσώπου μετά την εξόφληση των ανειλημμένων υποχρεώσεών του κατατίθενται στο Δημόσιο Ταμείο και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού για δραστηριότητες του τομέα των Καλών Τεχνών. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του μετατασσόμενου προσωπικού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

21. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) μετά τη λέξη λειτουργεί και πριν από τις λέξεις χάριν του δημοσίου συμφέροντος προστίθενται οι λέξεις σε δωδεκάωρη βάση.

 

22. α. Υπηρετούντες υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που έχουν προσληφθεί πριν το 1986, του κλάδου ΔΕ5 Εργοδηγών Σχεδιαστών, κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και Πτυχίου Σχολής Εργοδηγών Σχεδιαστών των σχολών ΑΤΟ Δοξιάδη, τριετούς (3) φοίτησης, που καταργήθηκαν με το νόμο [Ν] 576/1977 (ΦΕΚ 102/Α/1977), και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά σύμφωνα με το νόμο [Ν] 2470/1997 Αναμόρφωση μισθολογίου της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εντάσσονται βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών Σχεδιαστών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας.

 

β. Οι παραπάνω θέσεις είναι προσωποπαγείς και καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία των υπηρετούντων υπαλλήλων.

 

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι κατέχοντες τις τυπικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εντάσσονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο κλάδο.

 

δ. Οι υπάλληλοι που υπάγονται στην ως άνω ρύθμιση δεν εξομοιώνονται με τους πτυχιούχους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δεν υπάρχει καμία τυπική ή ουσιαστική εξομοίωση των πτυχίων τους.

 

23. Το άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής:

 

{δ) Τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το οποίο αποτελείται από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο οποίο και υπάγονται:

 

α)α. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στους χώρους του, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, σε σχολεία με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

β)β. Οι συνεργασίες, ανταλλαγές και εντάξεις στα διεθνή δίκτυα με εκπαιδευτικούς και άλλους εθνικούς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο Ευρώπης, η UNESCO το ICOM, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με σκοπό τη μελέτη και την οργάνωση προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σχετικών με τον εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου και την προώθηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

γ)γ. Η οργάνωση της επιμόρφωσης των αρχαιολόγων της αρχαιολογικής υπηρεσίας σε θέματα εκπαίδευσης στα μουσεία, παροχή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την οργάνωση εκπαιδευτικών τμημάτων οργανικά ενταγμένων στο σώμα των εφορειών και μουσείων.

 

δ)δ. Η εκπαίδευση αρχαιολόγων και μουσειολόγων ως επιμορφωτών - μουσειοπαιδαγωγών, αρμόδιων για τη διεκπεραίωση και παρουσίαση επιστημονικά τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

 

ε)ε. Η εκπόνηση ερευνητικού πρωτότυπου έργου σε θέματα της αρμοδιότητάς του (αρχαιολογία, αρχαιογνωστικές επιστήμες, εκπαίδευση, κοινωνικές επιστήμες, μουσειολογία, μουσειογραφία).

 

στ)στ. Η σύνταξη και δημοσίευση μελετών, εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με το αντικείμενό του, καθώς και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.}

 

24. α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, επιτρέπεται η έκδοση του αριθμολαχείου ΚΙΝΟ του οποίου αποκλειστικός διαχειριστής ορίζεται ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με το προεδρικό αυτό διάταγμα, ρυθμίζονται το σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του λαχείου, τον τρόπο διάθεσης των εσόδων του και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα αθλητισμού, να ρυθμίζει με απόφασή του ειδικότερα θέματα τεχνικά λεπτομερειακού χαρακτήρα σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του λαχείου.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, κατανέμονται οι εισπράξεις του αριθμολαχείου ΤΖΟΚΕΡ.

 

γ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης άδειας σε πράκτορες των παιχνιδιών του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τους όρους λειτουργίας των παιχνιδιών και των επιχειρήσεων των πρακτόρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

25. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) μετά την περίπτωση θ', προστίθενται περιπτώσεις ι' και ι)α' ως εξής:

 

{ι. Η πραγματοποίηση εκθέσεων, συνεδριών και άλλων συναφών εκδηλώσεων λόγου και τέχνης και η συνεργασία του με συναφείς φορείς.

ι)α. Η εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας ή κατοχής του θεάτρου με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως με την ίδρυση εταιρειών ή τη συμμετοχή του σ' αυτές}

 

26. Στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 311/1994 Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Για το προσωπικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας που έχει την ιδιότητα δικηγόρου μπορούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά περί πάγιας αντιμισθίας δικηγόρων.}

 

27. α. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν με απόσπαση στο Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν υπηρετήσει σ' αυτό με απόσπαση που έληξε στις 31-08-1997, επιτρέπεται να μετατάσσονται σε θέσεις κλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, για τις οποίες έχουν το απαιτούμενα προσόντα.

 

β. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, συνιστάται προσωρινή θέση με την απόφαση της μετάταξης.

 

γ. Η μετάταξη γίνεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους υπαλλήλους του κλάδου του Υπουργείου Πολιτισμού στον οποίο μετατάσσονται. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στη νέα θέση για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μετατασσομένου. Ο μετατασσόμενος υπάγεται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγονται οι υπάλληλοι του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

 

28. Με προεδρικό διάταγμα. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται τα μουσεία που συγκροτούνται ως περιφερειακές υπηρεσίες, άλλες από τις κατά τόπον αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων. Με το ίδιο διάταγμα, ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των περιφερειακών αυτών υπηρεσιών και τις σχέσεις των μουσείων με τις αντίστοιχες εφορίες αρχαιοτήτων. Τη θέση του προϊσταμένου της εφορίας και του διευθυντή του μουσείου δεν μπορεί να κατέχει το ίδιο πρόσωπο.

 

29. Ο Υπουργός Πολιτισμού αποστέλλει στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την αιτιολογία του διορισμού των διοικήσεων των νομικών προσώπων επί των οποίων εποπτεύει και σύντομα βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που διορίζονται.

 

Η θητεία συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται κατά διαφορετικό με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού λήγει με το διορισμό των νέων οργάνων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.