Νόμος 4484/17 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Διατυπώνει αιτιολογημένη εισήγηση για κάθε σχέδιο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, πολιτικής, προγράμματος ή πρότασης αναφορικά με τη δημοσιονομική επίπτωση στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού ή του ΜΠΔΣ του οικείου φορέα Κεντρικής Διοίκησης ή στα μη φορολογικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και στον προϋπολογισμό ή το ΜΠΔΣ των εποπτευόμενων φορέων αυτού. Η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου και αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας περισσότερων Υπουργείων, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του επισπεύδοντος Υπουργείου συγκεντρώνει όλες τις αιτιολογημένες εισηγήσεις και τις αποστέλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ειδικότερα, για σχέδιο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, πολιτικής, προγράμματος ή πρότασης, εφόσον έχει δημοσιονομική επίπτωση για τον ειδικό φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, η εισήγηση του πρώτου εδαφίου διατυπώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.}

 

2. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4270/2014, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Η μετακίνηση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της θητείας του, σε άλλη θέση, επιτρέπεται μόνον κατόπιν αίτησής του ή με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει:

 

α. Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο και την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 και 37, για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια.

 

β. Τους ενδεικτικούς ετήσιους στόχους του ελλείμματος ή του πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια.

 

γ. Τις ποσοτικές επιπτώσεις των προβλεπόμενων δημοσιονομικών και άλλων μέτρων οικονομικής πολιτικής επί του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια.

 

δ. Τα ανώτατα όρια για τις δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, για κυλιόμενη περίοδο των επομένων, από τη σύνταξη του ΜΠΔΣ 4 ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα 2 πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά.

 

ε. Τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένες δαπάνες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στην οποία περιλαμβάνεται η φαρμακευτική δαπάνη και τα επιδόματα ασθένειας για κυλιόμενη περίοδο των επόμενων από τη σύνταξη του ΜΠΔΣ, 4 ετών κάθε φορά, εκ των οποίων τα 2 πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά.

 

στ. Τον ενδεικτικό στόχο ισοζυγίου του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού.

 

ζ. Τους στόχους ισοζυγίου των ΑΔΑ, των ενοποιημένων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιόμενη περίοδο των επομένων, από τη σύνταξη του ΜΠΔΣ 4 ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα 2 πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά, οι οποίοι τίθενται στα πλαίσια της επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου και της πορείας προσαρμογής προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 και 37 και με τους οποίους είναι συνεπείς οι επιμέρους προϋπολογισμοί των άρθρων 64 και 63 αντίστοιχα.}

 

4. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α. Εκτιμήσεις τακτικών και επενδυτικών δαπανών για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και για τις ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, για το έτος προϋπολογισμού και τα 3 επόμενα έτη σε συμφωνία με τα ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα.}

 

5. Μετά την περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4270/2014, προστίθεται περίπτωση ι' ως εξής:

 

{ι. Τις εκτιμήσεις ακαθάριστων δαπανών, εσόδων και ελλείμματος ή πλεονάσματος του προϋπολογισμού των ΑΔΑ, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς για το έτος προϋπολογισμού και κατά τα 3 επόμενα έτη.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΜΠΔΣ και της επεξηγηματικής του έκθεσης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκδίδει οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες και τους κανόνες για την κατάρτιση προβλέψεων εσόδων, δαπανών και άλλων οικονομικών δεδομένων από τα Υπουργεία, τους λοιπούς εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τις ΑΔΑ. Η συλλογή και αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των προβλέψεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται μέσω των ΓΔΟΥ των εποπτευόντων Υπουργείων, κατά το πρότυπο της κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ΑΔΑ αποστέλλουν τα στοιχεία για τις προβλέψεις των οικονομικών μεγεθών τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Όταν οι προβλέψεις που υποβάλλονται από ΑΔΑ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είναι συμβατές με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατ' αρχήν επιδιώκεται συμφωνία μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της ΑΔΑ και σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μέχρι 15 Μαρτίου, οι προβλέψεις διαμορφώνονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ. Σε κάθε περίπτωση, δημοσιοποιούνται, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: το επιχειρηματικό τους σχέδιο αν υφίσταται, η αρχική πρόταση των ΑΔΑ, σύνοψη των βασικών θέσεων των εμπλεκόμενων μερών κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επίτευξης συμφωνίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της ΑΔΑ και οι τελικά διαμορφωθείσες προβλέψεις, συνοδευόμενες από έκθεση αιτιολόγησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας..

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι δεσμευτικοί στόχοι και τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον ΜΠΔΣ τηρούνται κατά την κατάρτιση των ετήσιων και των συμπληρωματικών Κρατικών Προϋπολογισμών, περιλαμβανομένων των ετήσιων προϋπολογισμών των ΑΔΑ και των ενοποιημένων ετήσιων προϋπολογισμών των υποτομέων που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση των ετήσιων και των συμπληρωματικών Κρατικών Προϋπολογισμών, καθώς και κατά την κατάρτιση οποιωνδήποτε ετήσιων ή αναθεωρημένων προϋπολογισμών οποιουδήποτε φορέα που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.}

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, σχέδιο προϋπολογισμού. Οι ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση υποβάλλουν το σχέδιο προϋπολογισμού απ' ευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Το σχέδιο του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να είναι συμβατό με τα μεγέθη που έχουν περιληφθεί στο εκάστοτε ισχύον ΜΠΔΣ, όπως διαμορφώθηκαν κατά τη διαδικασία του άρθρου 45 ή με εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εκδόθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος.}

 

9. Η παράγραφος 9 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαπιστώσει ότι τα συνολικά μεγέθη ανά υποτομέα των εποπτευόμενων φορέων ενός Υπουργείου αποκλίνουν από τους στόχους και τα ανώτατα όρια δαπανών που έχουν τεθεί, επιστρέφει τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών των φορέων στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, για την επανάληψη εντός 10 ημερών των διαδικασιών των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Με την εξαίρεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Δημοσιονομικό Συμβούλιο), αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαπιστώσει ότι τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που υποβάλλονται από τις ΑΔΑ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με την παράγραφο 5, δεν είναι συμβατά με το δεσμευτικό στόχο ή το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τη διαδικασία του άρθρου 45 ή με εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εκδόθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2, κατ' αρχήν επιδιώκεται συμφωνία μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της ΑΔΑ και σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, ο συνοπτικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και χρησιμοποιείται, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, για την κατάρτιση των ενοποιημένων προϋπολογισμών, οι οποίοι υποβάλλονται στη Βουλή ως μέρος της εισηγητικής έκθεσης του άρθρου 53.}

 

10. Το άρθρο 63 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι συνεπείς με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. Ειδικότερα, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), εφόσον υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος του προϋπολογισμού και είναι συνεπείς με το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ισχύει το όριο που έχει καθορισθεί με την απόφαση που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 147.

 

β. Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των ΑΔΑ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιοθετούνται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και είναι συνεπείς με το συνοπτικό προϋπολογισμό, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54.

 

2. Το αρμόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν υιοθετεί και το εποπτεύον Υπουργείο δεν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, παρά μόνον αν είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 και συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον ΜΠΔΣ, καθώς και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54.

 

Ειδικότερα, το αρμόδιο όργανο διοίκησης των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς δεν υιοθετεί και δεν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς, παρά μόνον αν είναι συνεπείς με τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς όπως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 και συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον ΜΠΔΣ, καθώς και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 54.

 

Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών διαπιστώσει την υιοθέτηση ή έγκριση προϋπολογισμού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, μπορεί με απόφασή του να εκδίδει εντολή μη εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

 

3. Όταν το ποσό των μεταβιβάσεων ή των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, που περιγράφεται στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού, έχει μεταβληθεί στον τελικά ψηφισθέντα από τη Βουλή Κρατικό Προϋπολογισμό, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης προχωρεί στην αναγκαία προσαρμογή του προϋπολογισμού του πριν την έγκριση αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

4. α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται συγκεκριμένοι αντικειμενικοί λόγοι και εξωγενείς παράγοντες για τους οποίους μπορεί να αναθεωρούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), η διαδικασία αναθεώρησής τους, οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να επιτρέπεται χρήση ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κάποιου από τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που οφείλεται αποκλειστικά σε κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, οφείλει να υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου αίτημα αναθεώρησης αυτού, συνοδευόμενο από σχετική τεκμηριωμένη έκθεση για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης.

 

Οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ειδικότερα, εφόσον οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με την απόφαση της παραγράφου 1, εγκρίνονται με κοινή υπουργική απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κρίνει το αίτημα αναθεώρησης βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο, και αφού έχει προηγουμένως ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ.

 

β. Οι εγκεκριμένοι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς μπορεί να αναμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον τηρείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κατ' εξαίρεση να αναμορφώνονται οι εγκεκριμένοι ετήσιοι προϋπολογισμοί και να τροποποιείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.

 

5. Αν ο προϋπολογισμός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πλην οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν εγκριθεί μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους, το εποπτεύον Υπουργείο, ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης όταν πρόκειται για ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, γνωστοποιεί τους λόγους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού από το εποπτεύον Υπουργείο, ή από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα όταν πρόκειται για ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) προκειμένου περί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής προκειμένου περί ΝΠΙΔ, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι 3 μήνες. Μετά την περίοδο των 3 μηνών, όλες οι δαπάνες πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων, δεν θεωρούνται νόμιμες.}

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση για την καταβολή της μισθοδοσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των Συντάξεων του Δημοσίου που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), οι οποίες διενεργούνται το μήνα Δεκέμβριο και βαρύνουν τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους, οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων επιτρέπεται να αναλαμβάνονται από την ημερομηνία ψήφισής του στη Βουλή των Ελλήνων.}

 

12. Το άρθρο 67 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού Προϋπολογισμού, που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του 1.000.000 € σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού φορέα του τακτικού Προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.

 

Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. προκειμένου περί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή σωρευτικά ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής προκειμένου περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

 

2. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος και δεν υπερβαίνουν τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη.

 

Ειδικότερα:

 

α) για τις ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού, απαιτείται απόφαση έγκρισης του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, ανεξαρτήτως ύψους ποσού και

 

β) για ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών Γενικές Κρατικές Δαπάνες απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

 

3. Ειδικά για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

 

4. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους απόφαση έγκρισης παρέχεται αφού ο εκάστοτε αρμόδιος προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ελέγξει και βεβαιώσει ότι δεν γίνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων δαπανών των δεσμευτικών στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

5. Στην απόφαση έγκρισης της παραγράφου 1 αναφέρονται τα εξής:

 

α. Το συνολικό ποσό της πολυετούς υποχρέωσης.

 

β. Το ποσό κατ' έτος.

 

γ. Ο ΚΑΕ ή ο αναλυτικός λογαριασμός Γενικής Λογιστικής.

 

δ. Το τυχόν προηγούμενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο ΚΑΕ ή στον ίδιο αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια της παραγράφου 1 και να καθορίζονται κατηγορίες δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.}

 

13. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 69Δ του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Από την 01-01-2017 οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και τα Ειδικά Λογιστήρια μετονομάζονται σε Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) και αναλαμβάνουν τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες για τους φορείς αρμοδιότητάς τους:

 

α. Παρέχουν τεχνική υποστήριξη στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου που εποπτεύει τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητάς τους αναφορικά με την κατάρτιση του συνοπτικού και του αναλυτικού προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τους δεσμευτικούς στόχους του ΜΠΔΣ και του Προϋπολογισμού, βεβαιώνουν τη συνέπεια των προϋπολογισμών και των αναμορφώσεων αυτών και παρακολουθούν την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων βάσει των προαναφερθέντων.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά και για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, καθώς και τους λοιπούς εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς, στους οποίους μεταβιβάζονται πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.}

 

14. Το άρθρο 70 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συνάπτονται ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας μέχρι την 15η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς του προϋπολογισμού, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

 

Στα μνημόνια περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

 

α. οι τριμηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα,

β. προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους,

γ. οι επιπτώσεις στην περίπτωση μη υλοποίησης των διορθωτικών παρεμβάσεων,

δ. ο χρόνος και το είδος των δημοσιονομικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε φορέας,

ε. δεσμεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωσή τους,

στ. ο ρυθμός αποδέσμευσης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού,

ζ. οι προθεσμίες, εντός των οποίων πρέπει να ανταποκρίνεται το Υπουργείο Οικονομικών σε ερωτήματα και διευκρινίσεις,

η. συγκεκριμένοι στόχοι για την τήρηση του λειτουργικού Μητρώου δεσμεύσεων,

θ. δράσεις με πιθανά δημοσιονομικά οφέλη.

 

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ή του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών προκειμένου περί των Α.Δ.Α. της προηγούμενης παραγράφου, οι φορείς της προηγούμενης παραγράφου, με την εξαίρεση του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών Γενικές Κρατικές Δαπάνες, υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού δαπανών τους, στη βάση του οποίου καθορίζονται τριμηνιαίοι στόχοι δαπανών, οι οποίοι μετά τη συμφωνία τους με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας της παραγράφου 1.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών, καθώς και τα υποβαλλόμενα, από τους φορείς, στοιχεία.

 

4. Στο μνημόνιο συνεργασίας της παραγράφου 1 και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης της παραγράφου 2 δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φορέας του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών Γενικές Κρατικές Δαπάνες για τον οποίο το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι τίθενται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.}

 

15. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 4270/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικότερα, η ανακατανομή των πιστώσεων του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών Γενικές Κρατικές Δαπάνες διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.}

 

16. Το άρθρο 74 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατά παρέκκλιση του κανόνα του μη ειδικού προορισμού των εσόδων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 51, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, με αποφάσεις του, να επιτρέπει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:

 

α. είσπραξη ποσών από την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε ανεξάρτητες δημόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν δικό τους προϋπολογισμό, νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

 

β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεώστητα,

 

γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης,

 

δ. είσπραξη ποσών από συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων, καθώς και στο πλαίσιο διαχείρισης του δημοσίου χρέους,

 

ε. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να εγγραφούν και να αναληφθούν πρόσθετες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60.}

 

17. Το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 75: Έσοδα και φορολογικές δαπάνες του προϋπολογισμού

 

1. Έσοδα του ετήσιου Προϋπολογισμού είναι τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται. Οι πληρωμές για την επιστροφή των δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα εμφανίζονται αφαιρετικά των εισπραχθέντων εσόδων.

 

2. Βεβαιωθέντα έσοδα του ετήσιου Προϋπολογισμού είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως επίσης και τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους που δεν έχουν εισπραχθεί. Τα βεβαιωθέντα έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους διαγράφονται από το οικονομικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους.

 

3. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους συντάσσεται έκθεση από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., επί της πορείας των δημοσίων εσόδων, της δραστηριότητας των αρμόδιων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου κατά το χρόνο που πέρασε, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει το σχετικό νομοθετικό έργο, επιπλέον δε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιβολή προστίμων επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και πίνακες παραβατών. Για μεταβατικό διάστημα 2 ετών έως τις 31.12.2019 η έκθεση θα συνεχίσει να συντάσσεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Οι φορολογικές δαπάνες περιλαμβάνουν ρυθμίσεις, από τις οποίες προκαλείται άμεσα ή έμμεσα απώλεια φορολογικών εσόδων.

 

5. Εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3, υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έκθεση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία συνοδεύει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επί της πορείας των φορολογικών δαπανών. Ειδικότερα, στην έκθεση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα εξής:

 

α. η καταγραφή των φορολογικών δαπανών που έχουν θεσπιστεί μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,

β. η ομαδοποίησή τους ανά κατηγορία φορολογίας και ομάδα δικαιούχων,

γ. η κατανομή τους σε τομείς πολιτικής,

δ. η δικαιολογητική τους βάση και η χρονική διάρκεια ισχύος τους,

ε. ο αριθμός των ωφελούμενων,

στ. ο προσδιορισμός του κόστους των φορολογικών δαπανών με βάση την απώλεια φορολογικών εσόδων που προκύπτει κατά το προηγούμενο έτος.}

 

18. Το άρθρο 98 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 98: Απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εσόδων που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Με τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου ή όμοιες μπορεί να ανατεθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων ειδικών δημόσιων υπηρεσιών και Ειδικών Ταμείων, εφόσον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι δυνατή με δικά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη εσόδων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, Α.Δ.Α. και τρίτων. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Α.Δ.Α. και τρίτων στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που εισπράττονται για λογαριασμό τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 20% των εισπραττόμενων εσόδων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.}
 

19. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 147 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από αυτό, πλην οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας, μέχρι την 301-01-κάθε έτους, με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, ως προς το υποχρεωτικό, κατ' ελάχιστον, περιεχόμενό τους. Ειδικότερα, οι Α.Δ.Α. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, μπορεί να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι την 301-01-κάθε έτους, με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, ως προς το υποχρεωτικό, κατ' ελάχιστον, περιεχόμενό τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, μνημόνια συνεργασίας σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια συνάπτονται με όλους τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όταν πρόκειται για Α.Δ.Α.

 

που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, μπορεί να ορίζονται και επιπλέον του κατά τα ανωτέρω ελάχιστου περιεχόμενου, στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας.

 

2. Όλοι οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με τους οποίος συνάπτεται μνημόνιο της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, υποβάλλουν, μέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και προκειμένου περί Α.Δ.Α., που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατ' έτος, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζουν τα προγράμματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατ' αντιστοιχία των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 70. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις και να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.}

 

20. Το άρθρο 172 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 70 υποβάλλουν πρόγραμμα μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, περικόπτεται, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες, ίσο με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόμενες στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 70 διορθωτικές παρεμβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόμενου τριμήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των πιστώσεων που έχει περικοπεί, μπορεί να επαναδιατεθεί. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις αποκλίσεων που εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.}

 

21. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Μετά την παρέλευση 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, μέσα σε επιπλέον 15 ημέρες, καταθέτει έγγραφες εξηγήσεις για τη μη υποβολή των στοιχείων, στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου.

 

Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής μπορεί να επιβληθεί στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του φορέα περικοπή του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής του, ίση με το 1/25 αυτών για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης, με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης.

 

β. Μετά την παρέλευση 1 μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με μέριμνα του εποπτεύοντος Υπουργείου, δεν καταβάλλονται στο φορέα τυχόν χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή επιχορηγήσεις ή αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ορίου μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά ποσά που σχετίζονται με την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.}

 

22. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. α. Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 147 υποβάλλουν πρόγραμμα μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων Υπουργείων, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των υποχρεώσεων προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ., περικόπτεται, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου, επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ίση με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού.

 

β. Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Α.Δ.Α., οι οποίες δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς και σύμφωνα με το άρθρο 147 υποβάλλουν πρόγραμμα μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των υποχρεώσεων, περικόπτεται, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ίση με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού, λαμβάνοντας υπόψη σχετική έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών.

 

γ. Η διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόμενες στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 70 διορθωτικές παρεμβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόμενου τριμήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των επιχορηγήσεων ή αποδόσεων που έχει περικοπεί, μπορεί να επαναδιατεθεί.}

 

5. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόμενα τρίμηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν ληφθεί τα αναφερόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 70 μέτρα, ο Υπουργός Οικονομικών ορίζει, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου, Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του οποίου καθορίζονται με την απόφαση ορισμού του. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως την εξισορρόπηση του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού και την αντιστάθμιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν και τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, τότε παύονται τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που έχουν τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) και όλα τα μέλη προκειμένου περί νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό τους οργάνου, εντός 1 μηνός από τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου.

 

Οι ανωτέρω διαδικασίες εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Α.Δ.Α. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, λαμβάνοντας υπόψη σχετική έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών.}

 

23. H παράγραφος 7 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους οφείλεται σε παράγοντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα, γίνεται σχετική αναφορά στις εισηγήσεις και εκθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 και μπορεί να μην εφαρμόζονται οι κυρώσεις των παραγράφων αυτών.}

 

24. Η παράγραφος 1 του άρθρου 175Α του νόμου [Ν] 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

}1. Για τα εκτός Γενικής Κυβέρνησης νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, που υποβάλλουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 155Α, σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 173.}

 

25.α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 156 του νόμου [Ν] 4270/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{Με το ίδιο ή με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του λογιστικού σχεδίου ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης ή και ομάδα φορέων αυτού και κάθε σχετικό θέμα.}

 

β. Στο άρθρο 156 του νόμου [Ν] 4270/2014 οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε παραγράφους 4 και 5 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το περιεχόμενο του σχεδίου λογαριασμών για τη Γενική Κυβέρνηση, για τους βαθμούς ανάλυσης των λογαριασμών πέραν αυτών που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 και κάθε σχετικό θέμα.}

 

26. α. Με κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Οικονομικών, ανοίγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος διακριτός λογαριασμός με την επωνυμία Βουλή των Ελλήνων, υπό την κατηγορία Κ.Α. 200 Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών.

 

Αρμόδιος για τη διαχείριση του ανωτέρω διακριτού λογαριασμού με την επωνυμία Βουλή των Ελλήνων είναι αποκλειστικά ο Πρόεδρος της Βουλής, διά των κατά περίπτωση υπηρεσιακών οργάνων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.

 

β. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 ισχύουν για τη Βουλή των Ελλήνων κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της.

 

27. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στο Κεφάλαιο Α' του Μέρους Πρώτου του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 27 προστέθηκε με το άρθρο δωδέκατο του νόμου 4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 27 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 403 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.