Νόμος 4472/17 - Άρθρο 149

Άρθρο 149: Επιδόματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

 

Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

 

α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €).

 

β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 €).

 

Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.

 

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

 

Γ. Επίδομα οργάνου, οριζόμενο ως εξής:

 

α. Αρχιμουσικός - Εξάρχων 480 €.

β. Κορυφαίος Α' 460 €.

γ. Κορυφαίος Β' 440 €.

δ. Μουσικός 390 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου δέκατου του νόμου 4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α/2017).

 

2. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, πλην των προβλεπομένων στις παραγράφους 15, 16 και 17 του άρθρου 69 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) και στην περίπτωση 14 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1993 (ΦΕΚ 33/Α/1993), και δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές, καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου δέκατου του νόμου 4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.