Νόμος 4472/17 - Άρθρο 131

Άρθρο 131: Επιδόματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

 

Α. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:

 

α. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων:

 

i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

iii. Επίκουρος Καθηγητής 400 ευρώ.

iv. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ..

 

β. Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας:

 

i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

iii. Επίκουρος Καθηγητής 400 ευρώ.

iv. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

 

γ. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και του προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 329 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012):

 

i. Σύμβουλος Α': διακόσια τριάντα (230) ευρώ.

ii. Σύμβουλος Β': διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ.

iii. Σύμβουλος Γ': διακόσια δέκα (210) ευρώ.

iv. Εισηγητής: εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.

 

δ. Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα εκατόν είκοσι (120) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 50 ευρώ.

 

ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ογδόντα (80) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 50 ευρώ.

 

στ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), εκατό ευρώ (100€).

 

Επιμελητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες και λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με διδακτορικό, διακόσια (200) ευρώ.

 

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Γ. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αναπληρωτές Πρυτάνεων, στους Κοσμήτορες και στους Προέδρους Τμημάτων των Πανεπιστημίων, οριζόμενα ως εξής:

 

i. Πρύτανης διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

 

ii. Αναπληρωτές Πρυτάνεων, διακόσια δέκα (210) ευρώ.

 

iii. Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος διακόσια δέκα (210) ευρώ.

 

Δ. Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες και τους Διευθυντές Τομέων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στους Προέδρους - Πρυτάνεις, Αναπληρωτές Προέδρους ή Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες Σχολών, Διευθυντές Σχολών, Προϊσταμένους ή Προέδρους Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και στους Προέδρους Ακαδημαϊκών Συμβουλίων και Διευθυντές Σπουδών των , οριζόμενα ως εξής:

 

i. Πρόεδρος - Πρύτανης τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, 250 €.

ii Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, 250 €.

iii. Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρύτανης τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, 210 €.

iv. Κοσμήτορας Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Κοσμήτορας Σχολής τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, 210 €.

ν. Διευθυντής Σχολής, 210 €.

vi. Διευθυντής Σπουδών Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, 200 €.

vii. Διευθυντής Τομέα Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 140 ευρώ.

viii. Προϊστάμενος ή Πρόεδρος Τμήματος, 100 ευρώ.

 

Ε. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής - ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου δέκατου του νόμου 4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

2. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού, καθώς και των αμοιβών του άρθρου 23 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) και του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003), δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.