Νόμος 4484/17 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Νομική υποστήριξη προσωπικού και Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. O Πρόεδρος και το προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε περίπτωση που είτε ασκήθηκε αγωγή εναντίον τους είτε κατηγορήθηκαν για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν αποκλειστικά την άσκηση των καθηκόντων τους, δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν για νομικές υπηρεσίες και δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διατηρώντας το δικαίωμά τους να αναθέτουν τη δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξή τους σε δικηγόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 

2. Το σχετικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα και τη δικηγορική αμοιβή, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και καταβάλλεται μετά από αίτηση, η οποία υποβάλλεται σε τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών και τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών εγκρίνεται με απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής, εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά και το αιτούμενο ποσό δεν υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των Παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο Πρόεδρος ή ο υπάλληλος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος καταδικάζεται αμετάκλητα ή γίνεται αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον του, υποχρεούται να επιστρέψει στο ελληνικό Δημόσιο τη δαπάνη που σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, για την οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα, ή με την αξίωση της αγωγής, που έγινε αμετάκλητα δεκτή σε βάρος του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α/2017).

 

3. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τον Πρόεδρο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντα του, λόγω λήξης της θητείας του, παραίτησης, αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και για το προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το οποίο αποχώρησε, για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικότερα, αναφορικά με δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τα εν λόγω πρόσωπα, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, η ως άνω Επιτροπή εγκρίνει, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, την καταβολή των ανωτέρω δαπανών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.

 

4. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως αυτές του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014, εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης στην Επιτροπή. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.