Νόμος 3918/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Πόροι - Περιουσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας είναι:

 

α. Η ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Η επιχορήγηση αυτή αφορά τη συμμετοχή του Δημοσίου στην τριμερή χρηματοδότηση νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, βάσει του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και την κρατική συμμετοχή για τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου - εργοδότη. Οι πόροι του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου που προέρχονται από τις εισφορές εργαζομένων σε ποσοστό 2,55% και τις εισφορές του εργοδότη σε ποσοστό 5,1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των δικαιούχων του.

 

γ. Η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων, που ανέρχεται σε ποσοστό 4%. Η εισφορά 2,55% των συνταξιούχων του Δημοσίου αυξάνεται από 01-01-2012 κατά 0,70% και από 01-01-2013 κατά 0,75% και διαμορφώνεται τελικά σε 4%. Στις περιπτώσεις ασφαλιστικών οργανισμών που η εν λόγω εισφορά είναι μικρότερη από το παραπάνω τελικό ποσοστό, αυτή από 01-01-2012 διαμορφώνεται στο 4%.

 

δ. Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων φορέων και Κλάδων Υγείας που εντάσσονται, οι πρόσοδοι περιουσίας τους, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.

 

ε. Πρόσοδοι από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων και αξιών.

 

στ. Ποσά από επιβολή προστίμων και άλλων χρηματικών ποινών.

 

ζ. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και κτήσεις από άλλη χαριστική αιτία.

 

η. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συνάπτουν συμβάσεις με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, και σε αλλοδαπούς, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας καθώς και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή Τομείς Υγειονομικής Περίθαλψης για τους ασφαλισμένους τους.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για τον εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Τομέα Υγειονομικής Περίθαλψης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ορίζεται η επιμέρους διαδικασία σχετικά με:

 

(α) την παραλαβή, επεξεργασία και εξόφληση λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία, η δαπάνη των οποίων παρακολουθείται σε διακριτό ΚΑΕ, στον οποίο γίνεται καταβολή της δαπάνης που προκαλείται από τον αντίστοιχο συμβαλλόμενο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Τομέα Υγειονομικής Περίθαλψης,

 

(β) τη χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, η δαπάνη των οποίων παρακολουθείται διακριτά στους ΚΑΕ του Οργανισμού για τη φαρμακευτική περίθαλψη και ισοσκελίζεται με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού από τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή τον Τομέα Υγειονομικής Περίθαλψης και

 

(γ) τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για λοιπές παροχές, τον τρόπο υποβολής και το ύψος του εσόδου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

 

θ. Είσπραξη των ποσών επιστροφής (rebate) από φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακεία σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος νόμου.

 

ι) έσοδα ιδίως από την αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, την αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού, την αξιοποίηση των δεδομένων του Οργανισμού και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλοι φορείς, την αξιοποίηση εφαρμογών σχετικών με την υγεία οι οποίες θα αναπτυχθούν στον ιστότοπο του οργανισμού ή σε διασυνδεόμενους ιστοτόπους, την αξιοποίηση παροχής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας του σήματος του Οργανισμού, τη μεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξης προδιαγραφών και ποιοτικών δεικτών παρόχων υγείας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας παροχής ελέγχων δαπανών υγείας βασιζόμενης σε στατιστική μεθοδολογία, την αξιοποίηση διαφημίσεων στους χώρους ή στον ιστότοπο ή σε έντυπα και άλλα υλικά του οργανισμού, τη μεταβίβαση της αξίωσης των μη υπαιτίων ασφαλισμένων του εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων, την αξιοποίηση συμβάσεων υπηρεσιών προς άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την αξιοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων υγείας, την ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού, την ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών.

 

Η ατομική μηνιαία εισφορά υπέρ του Κλάδου Υγείας των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών σε ποσοστό 7,65% κατανέμεται σε ποσοστό 7,15% για παροχές σε είδος και σε ποσοστό 0,50% για παροχές σε χρήμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης μεταβίβασης των ποσών που εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

 

4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, από πιστώσεις του Κλάδου Ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και βαρύνουν τους εν λόγω Οργανισμούς. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υλοποιείται από τη Διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπόχρεων κατά τα παραπάνω Ασφαλιστικών Φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 76 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

5. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιχορηγήσει τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με το απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των μέχρι 31-12-2010 εκκαθαρισμένων οφειλών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου προς τρίτους. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου προς τρίτους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.