Προεδρικό διάταγμα 25/14

ΠΔ 25/2014: Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25/2014: Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων, (ΦΕΚ 44/Α/2014), 25-02-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις:

 

1. των άρθρων 14 παράγραφος 4 και 15 παράγραφοι 4 και 5 του νόμου 3979/2011 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α/2011),

 

2. του νόμου [Ν] 2472/1997 Προστασία του Ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 50/Α/1997),

 

3. του άρθρου 5 του νόμου 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45/Α/1999),

 

4. του νόμου [Ν] 2846/2000 Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 229/Α/2000),

 

5. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

6. του νόμου 3448/2006 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 57/Α/2006),

 

7. του νόμου 3861/2010 Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/2010),

 

8. του άρθρου 22, παράγραφος 3 του νόμου 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό - Έλεγχος Δαπανών (ΦΕΚ 247/Α/1995),

 

9. του νόμου 3882/2010 Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14-03-2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) (ΦΕΚ 166/Α/2010),

 

10. της υπ' αριθμόν ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1301/Β/2012),

 

11. των άρθρων 3 και 4 της υπ' αριθμόν ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο (ΦΕΚ 1317/Β/2012),

 

12. της απόφασης 2011/292/ΕΕ της 31-03-2011 σχετικά με τους κανόνες ασφάλειας για τη προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

13. της υπ' αριθμόν 2303/2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου (ΦΕΚ 1632/Β/2013),

 

14. το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,

 

15. την υπ' αριθμόν 347/2013 γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Πεδίο Εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Α: Δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων

 

Άρθρο 3: Βασικές αρχές ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εγγράφων

Άρθρο 4: Συγκρότηση Ηλεκτρονικού Αρχείου

Άρθρο 5: Τήρηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων

Άρθρο 6: Επεξεργασία και διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων

Άρθρο 7: Αποθήκευση ηλεκτρονικών αρχείων

Άρθρο 8: Ευρετηρίαση ηλεκτρονικών αρχείων

Άρθρο 9: Αναζήτηση - Προβολή αποτελεσμάτων

 

Κεφάλαιο Β: Ψηφιοποίηση εγγράφων

 

Άρθρο 10: Διαδικασία Ψηφιοποίησης Έντυπων Εγγράφων

Άρθρο 11: Εκκαθάριση και Καταστροφή Έντυπων και Ηλεκτρονικών Εγγράφων.

Άρθρο 12: Εφαρμογή των διατάξεων

Άρθρο 13: Έναρξη Ισχύος

 

Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-02-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.