Νόμος 4336/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο st

Παράγραφος ΣΤ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α/1973), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) και εν συνεχεία με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) i. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς, μετά την λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων (data protection period) σύμφωνα με τις διατάξεις φαρμακευτικής νομοθεσίας, μειώνεται στο 50% της τιμής του προϊόντος σε κατάσταση εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων. ii. Οι τιμές των γενοσήμων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής τους, μειώνονται στο 32,5% της τιμής των αντίστοιχων προϊόντων σε κατάσταση εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων.

 

Οι ως άνω διατάξεις θα εξειδικευθούν με την έκδοση υπουργικής απόφασης.}

 

β. Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας τιμολόγησης φαρμάκων γίνεται αναφορά σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας νοείται η περίοδος προστασίας των δεδομένων του προϊόντος αναφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

 

2. Η παράγραφος ε' του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 01-01-2012 έως 31-12-2018. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής που αφορά στον ακριβή τρόπο υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλλει κάθε Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο α' του παρόντος.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 67/Α/2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του νόμου 4046/2012, του νόμου 4093/2012 και του νόμου 4127/2013 και άλλες διατάξεις τροποποιείται, ως ακολούθως:

 

{7. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 5, από 01-01-2016 έως 31-12-2018, πλην της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, της οποίας η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Η ισχύς της παραγράφου 6 άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τα όρια δαπανών υγείας για τα έτη 2016 έως 2018 είναι 1.402.000.000,00 ευρώ κατ' έτος.}

 

4. Το άρθρο 15 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015) καταργείται.

 

5. Από την έναρξη ισχύος το παρόντος, στην παράγραφο 4 του άρθρου 22 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013) οι 2 τελευταίες προτάσεις αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι καθορισμένες τιμές όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, εφαρμόζονται αναδρομικά σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας έγκρισής τους.

 

Κάθε διάταξη σε νόμους ή/και υπουργικές αποφάσεις που αντιβαίνει στο άρθρο 22 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013) παύει να ισχύει.}

 

6. Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας τιμολόγησης φαρμάκων γίνεται αναφορά σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας νοείται η περίοδος προστασίας των δεδομένων του προϊόντος αναφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.