Νόμος 3918/11 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Α) Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί καθολικό διάδοχο των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν ως προς τις υπηρεσίες και αρμοδιότητες που αφορούν αποκλειστικά παροχή υγείας σε είδος. Η καθολική διαδοχή του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό, καθώς και δικηγόρους με έμμισθη εντολή, εφόσον μεταφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με τον οποίο καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 της από 19-11-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 229/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδίδονται αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Οι συμβάσεις των εντασσόμενων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

4. Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, και τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών, καθώς και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας τη διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εντάσσονται στο παράρτημα αποζημιούμενων ειδών του ΕΚΠΥ ιατροτεχνολογικά προϊόντα και είδη που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, ύστερα από αξιολόγηση και επιτυχή διαπραγμάτευση και εφόσον η ένταξή τους δεν συνεπάγεται επιπλέον δαπάνη σε σύγκριση με τα ήδη χορηγούμενα προϊόντα και είδη. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συμπεριλαμβάνει στην εισήγησή της και πρόταση για απένταξη ή μη ομοειδών προϊόντων και ειδών. Η μη απένταξη αιτιολογείται ειδικώς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και εκτός ωραρίου εργασίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η παράγραφος 4 του άρθρου 254 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) εφαρμόζεται αναλόγως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013), με το άρθρο 255 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), με το άρθρο 93 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4104/1960, καθώς και οι διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 226/1973 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη σε είδος, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Η αξίωση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παραγράφεται μετά πενταετία, η οποία αρχίζει από τη γνώση του ζημιογόνου γεγονότος από τον Οργανισμό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

6. Οφειλές του Οργανισμού και φορέα κοινωνικής ασφάλισης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατόν να υπάγονται σε συμψηφισμό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφαλείας (EEL 166/2004), (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-09-2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του προηγουμένου Κανονισμού (EEL 284/2009) και (ΕΟΚ) 1408/1971 του Συμβουλίου της 14-06-1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (EEL 149/1971). Η εκάστοτε διμερής συμφωνία, με αντισυμβαλλόμενο φορέα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας ΕΟΧ και Ελβετίας, υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό Όργανο, επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και γνωστοποιείται στο Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας αυτού. Περιεχόμενο της διμερούς συμφωνίας είναι ο συμψηφισμός εκατέρωθεν οφειλών με καθορισμένη ετήσια συχνότητα και ύψος ποσού εντός του εκάστοτε αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού, χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών σε είδος ή των κατ' αποκοπή ποσών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που διευκολύνει διοικητικά τη διαδικασία, καθώς και οι προϋποθέσεις λύσεως της συμφωνίας. Οι συμβαλλόμενοι φορείς των δύο κρατών-μελών συμφωνούν και αναγγέλλουν σε ταχθείσες προθεσμίες τις εκατέρωθεν ελεγχθείσες και βεβαιωθείσες οφειλές, τις οποίες προτείνουν να υπαχθούν σε διαδικασία συμψηφισμού. Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Δαπανών Περίθαλψης Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου των τιμολογίων οφειλών και απαιτήσεων, καθώς και εκκαθάρισης των οφειλών έναντι των ξένων φορέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αντικείμενο συμψηφισμού δύνανται να είναι οι εκατέρωθεν απαιτήσεις των κρατών-μελών για αποδόσεις του κόστους παροχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36.1 και 2, 63.1 και 87.1, καθώς και 93.1, 2, 4 και 5, 94, 95, 105.1 των Κανονισμών (ΕΟΚ) υπ' αριθμόν 1408/1971 και 574/1972 αντίστοιχα, όπως επίσης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 35 και 41 του Βασικού Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, καθώς και τα άρθρα 62 και 63 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009 υπό τον Τίτλο ΙV Δημοσιονομικές Διατάξεις και που έχουν υποβληθεί δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ). Πέραν των εκατέρωθεν αποδόσεων που εμπίπτουν σε διαδικασία συμψηφισμού κατά τα οριζόμενα ως ανωτέρω, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να προβαίνουν σε αποδόσεις δαπανών βάσει των ειδικώς οριζομένων στα άρθρα 62, 66 παράγραφοι 1, 67 - 69 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 987/2009 μέσω ανταλλαγής Ατομικών καταστάσεων πραγματικών δαπανών, έντυπα Ε 125, και Ατομικών Καταστάσεων μηνιαίων κατ' αποκοπή ποσών, έντυπα Ε 127 και μέχρι την πλήρη μετάπτωσή τους σε αντίστοιχα Δομημένα Ηλεκτρονικά Έντυπα (Σειρά SEDs) που εμπίπτουν στις διατάξεις των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009. Για τη δημοσίευση εκάστοτε κειμένου διμερούς συμφωνίας τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας, ως ορίζονται στην εσωτερική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 42 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

7. Αποφάσεις καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών υγείας σε είδος, οι οποίες εκδόθηκαν, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, έως τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν παροχές που χορηγήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, διατηρούνται σε ισχύ.

 

Από 01-01-2017 παροχές υγείας σε είδος που χορηγήθηκαν αχρεώστητα αναζητούνται αποκλειστικά από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου χορήγησης των παροχών αυτών. Αξιώσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που αφορούν την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών παραγράφονται μετά εικοσαετία από την τελευταία καταβολή. Το αυτό ισχύει και για αξιώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες περιήλθαν στον φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις περί καθολικής διαδοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 34 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.