Νόμος 4279/14

Ν4279/2014: Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4279/2014: Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 158/Α/2014), 08-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο Β' του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 1539/1985 (ΦΕΚ 64/Α/1985), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποτελεί ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα και διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, έναν Γενικό Γραμματέα, έναν αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, έναν Ταμία και 8 συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους πρέπει την ημέρα των αρχαιρεσιών να έχουν την ιδιότητα του Αντιπροσώπου των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

2. Επικουρικοί Ιατροί

 

Α) Στο άρθρο 54 του νόμου 4272/2014, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{Η θητεία των επικουρικών ιατρών η οποία έληξε από 01-06-2014 ή λήγει εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δύναται να παραταθεί έως και 6 μήνες εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.}

 

Β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 221/Α/2013) που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4238/2014, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει 01-01-2015.}

 

Γ) Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 54 του νόμου 4272/2014 προστίθεται δεύτερο ως εξής:

 

{Οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν και παρατείνουν τη θητεία τους ως άνω δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ νέου για θέση επικουρικού ιατρού χωρίς να παραιτούνται της θέσεώς τους.}

 

Άρθρο τρίτο

 

Μετακινήσεις στελεχών της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Οι δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των στελεχών της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), όπως ισχύει, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), εφαρμοζόμενων των οικείων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εφόσον τελούν εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει από τη θέση σε ισχύ της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).

 

Άρθρο τέταρτο

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4229/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ιδιοκτήτες ή μισθωτές χώρων, όπου δίδονται θεατρικές και άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις χωρίς άδεια οφείλουν μέχρι τις 09-01-2015 να λάβουν προσωρινό ή οριστικό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου.

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από τις 09-07-2014.}

 

Άρθρο πέμπτο: Απευθείας Τιμολόγηση Διαφημιζόμενων

 

Το άρθρο 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) τροποποιείται ως εξής:

 

α. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Από 01-07-2015 η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο.

 

Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:

 

α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 30-06-2015, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι:

 

(i) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και

(ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30-09-2015,

 

β. είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 30-06-2015.

 

Αν για την εξόφληση του Μέσου μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόμιμα παραστατικά. Παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο α' παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο β' επιτρέπονται υπό τους όρους της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.}

 

β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό, που εδρεύει, εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, υιοθετεί ελεύθερα την εμπορική του πολιτική για την παροχή των πράξεων της παραγράφου 1, τηρώντας τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Κάθε τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού πράξεων της παραγράφου 1, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για ένα συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων η ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα) και σε αυτό αναγράφονται η τιμή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί από το Μέσο. Εφόσον έχει υπάρξει συμφωνία προαγοράς χώρου ή χρόνου μεταξύ διαφημιζομένου και Μέσου, τότε το τιμολόγιο εκδίδεται με βάση τα προβλεπόμενα στη συμφωνία προαγοράς. Σε περίπτωση που από υφιστάμενες διατάξεις προβλέπεται η δωρεάν παροχή χρόνου ή χώρου για προβολή προεκλογικής δραστηριότητας ή άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, αυτή υπολογίζεται με βάση το χρόνο ή χώρο που υποχρεούνται να παρέχουν τα Μέσα.}

 

γ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. (α) Η αμοιβή των διαφημιστών και των επιχειρήσεων που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου 1 βαρύνει αποκλειστικά τον διαφημιζόμενο και ουδέποτε το Μέσο.

 

(β) Οι διαφημιστές, οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου και κάθε άλλο πρόσωπο που τυχόν βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με τους διαφημιστές ή ελέγχεται από αυτούς απαγορεύεται να λάβουν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου 1 οποιαδήποτε παροχή χρηματική ή σε είδος ή ακόμη και δωρεάν, επιστροφή, επιβράβευση (χρηματική ή μη) ή άλλη έμμεση ή άμεση αμοιβή από το Μέσο σχετικά με τις υπηρεσίες προβολής που παρείχε οποιοδήποτε Μέσο στον διαφημιζόμενο.

 

(γ) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, και μόνον αφού οι πράξεις της παραγράφου 1 έχουν ήδη τιμολογηθεί από τα Μέσα προς τους διαφημιζόμενους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, οι διαφημιστές ή οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου 1, θα μπορούν να παρέχουν στο Μέσο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με αυτό, υπηρεσίες συγκέντρωσης πελατών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης (after sales services), όπως υπηρεσίες συγκέντρωσης και διαβίβασης των τιμολογίων της παραγράφου 2 από τους διαφημιζόμενους, στην οποία περίπτωση η διαχειριστική αμοιβή τους δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 4% κατ' ανώτατο όριο επί της αξίας των εξοφλημένων τιμολογίων εκάστου διαφημιζόμενου ανά ημερολογιακό έτος.}

 

δ. Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθενται τα εξής:

 

{Η δωρεάν μετάδοση οπτικοακουστικών η ηχητικών μηνυμάτων κατά την περίοδο της ψηφιακής μετάβασης δυνάμει του άρθρου 14 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007), για την ενημέρωση και ορθή πληροφόρηση του κοινού, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και αποτελεί υποχρέωση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Η μετάδοση των ανωτέρω μηνυμάτων εγκρίνεται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα προβολής, δεν θεωρείται διαφήμιση, απαλλάσσεται της καταβολής αγγελιόσημου και απαλλάσσεται κάθε φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.}

 

ε. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ο ειδικός φόρος, το αγγελιόσημο, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι για τις πράξεις της παραγράφου 1, καθώς και ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο για τις ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ πάσης φύσεως Μέσων για την αμοιβαία προβολή τους, υπολογίζεται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης. Στην περίπτωση των ανταλλακτικών συμβάσεων μεταξύ Μέσων, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι υπολογίζονται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης, η οποία έκπτωση, για τους σκοπούς υπολογισμού αυτών των φόρων, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 80% της αρχικής αξίας. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για πράξεις της παραγράφου 1 που αφορούν την προβολή επιχειρήσεων στις οποίες είτε οποιοδήποτε από τα Μέσα έχει συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο είτε που τελούν υπό κοινό έλεγχο με τα Μέσα όπου πραγματοποιούνται οι πιο πάνω πράξεις είτε ανήκουν μαζί με τα Μέσα σε όμιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει και της κείμενης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ενοποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων εταιρειών, ως εκάστοτε ισχύουν.}

 

στ. Η παράγραφος 14 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995, όπως διαδοχικά έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998), του άρθρου 22 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) και του άρθρου 31 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εκτός των κυρώσεων και ποινών που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις, επιφέρει επιπλέον και τις κατωτέρω κυρώσεις:

 

α. Σε περίπτωση παραβίασης από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις.

 

β. Σε περίπτωση παραβίασης από εφημερίδες, περιοδικά ή λοιπά έντυπα επιβάλλεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, χρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι 50.000 €, το οποίο μπορεί να διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Ειδικότερα, για τις εφημερίδες σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ' επανάληψη υποτροπή, μπορεί με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού να επιβληθεί και η κύρωση της διαγραφής από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) υπουργική απόφαση με διάρκεια από ένα μήνα μέχρι ένα έτος, αναλόγως της συχνότητας των υποτροπών.

 

γ. Σε περίπτωση παραβίασης από διαφημιζόμενους ή διαφημιστές ή άλλες επιχειρήσεις που τυχόν μεσολαβούν για την πραγματοποίηση πράξεων της παραγράφου 1, επιβάλλεται με πράξη της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, χρηματικό πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού της διαπιστωμένης παράβασης, εάν διαπιστωθεί ότι αυτοί έλαβαν ή ωφελήθηκαν με οποιαδήποτε παροχή χρηματική ή σε είδος, δωρεάν ή μη, επιστροφή, επιβράβευση (χρηματική ή μη) ή άλλη έμμεση ή άμεση αμοιβή σχετικά με τις υπηρεσίες προβολής που παρείχε οποιοδήποτε Μέσο στον διαφημιζόμενο. Το ανωτέρω χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται σε καθέναν από τους υπεύθυνους διαφημιζόμενους ή διαφημιστές ή άλλες επιχειρήσεις ή παρένθετα πρόσωπα που τυχόν μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης, της χορηγίας ή της καταχώρησης ή καταστρατηγούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 

Άρθρο έκτο: Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 

1. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, και πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 3959/2011, επιτρέπονται συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων (ενημερωτικών ή μη) της αυτής μορφής (τηλεόραση ή ραδιόφωνο) που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των συμπραττουσών επιχειρήσεων και στην πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας, ιδίως μέσω της από κοινού αξιοποίησης οικονομικών πόρων, τεχνολογικών μέσων, μέσων παραγωγής και τεχνικού εξοπλισμού ή σχετικά με τη διαχείριση, παραγωγή, εκμετάλλευση ή διανομή προγραμμάτων ή περιεχομένου, τη συλλογή, διανομή και πρακτόρευση υλικού επικαιρότητας ή για την πρακτόρευση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου για περισσότερα του ενός Μέσα, εφόσον δεν έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού.}

 

2. Στο άρθρο 5 του νόμου 3592/2007 προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

 

{16. Η οργάνωση και λειτουργία, καθώς και ο επιτρεπόμενος έλεγχος, περισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή / και ηλεκτρονικών ενημερωτικών ή μη μέσων, μπορούν να λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ομίλου Μέσων μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Στο πλαίσιο της κοινής διεύθυνσης, και υπό τον όρο της μη παραβίασης των διατάξεων του νόμου 3959/2011, τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί σταθμοί που βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, θα μπορούν:

 

α. να χρησιμοποιούν από κοινού ή να ανταλλάσσουν πόρους, όπως διευθυντικά στελέχη και απασχολούμενο δυναμικό, εξοπλισμό, τεχνικές και άλλες διευκολύνσεις,

 

β. να προωθούν στο κοινό τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των εταιρειών του ομίλου τους μέσω των ανακοινώσεων αυτοπροβολής του άρθρου 23 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010 ως ισχύει,

 

γ. να χρησιμοποιούν κοινές πηγές περιεχομένου, όπως ιδίως αρχείο οπτικοακουστικών παραγωγών, να προβαίνουν σε συμπαραγωγές και να συνάπτουν κοινές συμφωνίες για την παραγωγή ή χρήση περιεχομένου.}

 

3. α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 18 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013) προθεσμία για την ολοκλήρωση της χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου ψηφιακής ευρυεκπομπής παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31-12-2015.

 

β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής κατά τις διατάξεις του νόμου 3592/2007, οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4208/2013, δύνανται να μεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου προγράμματος με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή ισχύει από την αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καταχωρεί τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή του χαρακτήρα του προγράμματός τους, οι εν λόγω σταθμοί υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο νέο χαρακτήρα του προγράμματός τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 55 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

4. α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 17 του νόμου 4208/2013 προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31-12-2015.

 

β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών κατά τις διατάξεις του νόμου 3592/2007, οι ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν νόμιμα, δύνανται να μεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου προγράμματος με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή ισχύει από την αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καταχωρεί τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή του χαρακτήρα του προγράμματός τους, οι εν λόγω σταθμοί υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο νέο χαρακτήρα του προγράμματός τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 55 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

5. Στο άρθρο 3 του νόμου 3592/2007 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ως συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά νοείται το ποσοστό επιρροής του κοινού από τα ενημερωτικά Μέσα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, σε συνάρτηση με την ιδιοκτησία ή τη συμμετοχή σε ενημερωτικά Μέσα της αυτής ή και άλλης μορφής (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) στη σχετική αγορά ή στις επί μέρους σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιείται το ενημερωτικό Μέσο ή τα ενημερωτικά Μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά).}

 

β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου στο χώρο των ενημερωτικών Μέσων, κατά την έννοια της παραγράφου 1, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) περί ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου σε μη ενημερωτικά Μέσα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με τις διατάξεις του νόμου 3959/2011.}

 

γ. Σε ολόκληρο το άρθρο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις μέσο ενημέρωσης από τις λέξεις ενημερωτικό Μέσο.

 

6. Προστίθεται ακροτελεύτια φράση στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 3592/2007:

 

{Τα μη ενημερωτικά Μέσα μπορούν να είναι γενικής ή ειδικής στόχευσης. Γενικής στόχευσης θεωρούνται τα μη ενημερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραμμα συγκροτείται από μη ενημερωτικό περιεχόμενο διαφόρων ειδών, όπως ιδίως από συνδυασμό εκπομπών μυθοπλασίας, γενικής ψυχαγωγίας, ντοκιμαντέρ και αθλητικές μεταδόσεις. Ειδικής στόχευσης θεωρούνται τα μη ενημερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραμμα συγκροτείται από μη ενημερωτικό περιεχόμενο συγκεκριμένης στόχευσης όπως ενδεικτικά εκπομπών μυθοπλασίας, μουσικής, αθλητικών μεταδόσεων, ντοκιμαντέρ.}

 

7. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010 (ΦΕΚ 190/Α/2010) ως εξής:

 

{5. Η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς και μηνυμάτων τηλεπώλησης, για υπηρεσίες αστρολογίας ή / και μελλοντολογικών προβλέψεων, επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 21.00 και 07.00. Δεν επιτρέπεται η τηλεπώληση τέτοιων υπηρεσιών μέσω χρονοθυρίδων του άρθρου 24 παράγραφος 1 του παρόντος.}

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ανακοινώσεις που γίνονται από τηλεοπτικό οργανισμό για τα δικά του προγράμματα και δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμματα αυτά, καθώς και για τις λοιπές δραστηριότητες του τηλεοπτικού οργανισμού και αυτές των συνδεδεμένων κατά το άρθρο 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Μέσα (ενημερωτικά ή μη), ενημερωτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, παραγωγής και διανομής μουσικών ή / και οπτικοακουστικών έργων, τεχνική κατάρτιση για παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω κλάδους, καθώς και τα κοινωνικά μηνύματα, οι ανακοινώσεις χορηγίας και η τοποθέτηση προϊόντος, δεν προσμετρώνται στον ως άνω διαφημιστικό χρόνο. Οι ανακοινώσεις της παραγράφου αυτής δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα 4 λεπτά ανά ώρα. Εάν δεν εξαντληθούν τα 4 λεπτά, είναι δυνατή η μετακύλιση τυχόν αδιάθετων λεπτών αυτοπροβολής εντός του ιδίου μηνός, υπό τον όρο ότι η συνολική διάρκεια δεν θα ξεπερνά τα 6 λεπτά την ώρα.}

 

Άρθρο έβδομο: Ρυθμίσεις για τη ΝΕΡΙΤ και την Ειδική Διαχείριση της περιουσίας της καταργηθείσας Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος μεταβιβάζονται στη ΝΕΡΙΤ αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή μετά των συστατικών και των παραρτημάτων τους, καθώς και του συνόλου των κινητών εντός αυτών τα εξής ακίνητα της καταργηθείσας Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν ΟΙΚ.02/2013 (ΦΕΚ 1414/Β/2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

 

α) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050021505001, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 432. Από το εν λόγω δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής εξαιρείται το οπτικοακουστικό, έντυπο και φωτογραφικό αρχείο της καταργηθείσας Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, επί του οποίου η ΝΕΡΙΤ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 4173/2013 (ΦΕΚ 169/Α/2013), όπως ισχύει.

β) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05057000108081043, στο Δήμο Ιλίου, επί της Λεωφόρου Ραδιοφωνίας 51.

γ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190444017002, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της Λεωφόρου Στρατού 51 και Καυταντζόγλου.

δ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550149, στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Ρηγίλλης 4 και Μουρούζη 14 - 16.

ε) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550151, στο Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 136, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί επί του εν λόγω ακινήτου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

στ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050022503013, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 463.

ζ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 061675710024, στο Δήμο Πατρέων, επί της οδού Παναχαΐδος Αθηνάς 93.

η) Το ακίνητο στο Δήμο Ρόδου, επί της οδού Ρόδου, στην περιοχή Καλλιθέα.

θ) Το ακίνητο στο Δήμο Ορεστιάδας, επί της οδού Ευριπίδου και Σαράντα Εκκλησιών.

ι) Το ακίνητο στο Δήμο Ζακύνθου, επί της οδού Μουζάκη, στην περιοχή Κερί.

ι)α) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 151772402015, στο Δήμο Πύργου, επί της οδού Ολυμπίων 70.

ι)β) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 201191213008, στο Δήμο Ιωαννίνων, επί της οδού Παπαδοπούλου και Βασιλίσσης Όλγας.

ι)γ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 210253827017, στο Δήμο Καβάλας, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και Ιοκάστης.

ι)δ) Το ακίνητο στο Δήμο Λάρισας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 1.

ι)ε) Το ακίνητο στο Δήμο Βόλου, επί της Πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου.

ι)στ) Το ακίνητο στο Δήμο Κομοτηνής, στην περιοχή Μαρώνεια.

ι)ζ) Το ακίνητο στο Δήμο Σερρών, επί της οδού Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου.

ι)η) Το ακίνητο στο Δήμο Φλώρινας, επί της οδού Μεγαρόβου, στην Πλατεία Ομόνοιας.

ι)θ) To ακίνητο με ΚΑΕΚ 501340311024, στο Δήμο Χανιών, επί της οδού Έλλης 40.

κ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 240460302008, στο Δήμο Κέρκυρας, στην περιοχή Κανάλια.

κ)α. Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550150 στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ρηγίλλης 2-4.

 

Οι ανωτέρω μεταβιβάσεις, καθώς και η τυχόν υπεραξία που προκύπτει, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, υπέρ οποιουδήποτε. Για τα ανωτέρω ακίνητα, δεν απαιτείται η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν ΟΙΚ.02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

 

2. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του νόμου 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α. Για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, δημοσιεύεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ΝΕΡΙΤ. Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΝΕΡΙΤ οι υποβληθείσες υποψηφιότητες και τα συνοδευτικά στοιχεία στον Υπουργό αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

 

β. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγονται μεταξύ προσώπων εγνωσμένου ηθικού, επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, μετά από εισήγηση του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση μελών και ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Μέχρι την ολοκλήρωση του διορισμού των νέων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων μελών του, που τυχόν έχει λήξει.

 

γ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.}

 

β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του νόμου 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι εξαετής και ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 6, 3 από τα μέλη του διορίζονται για πλήρη θητεία, 2 διορίζονται για τετραετή θητεία και 2 διορίζονται για διετή θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης που διενεργείται μετά την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του στοιχείου β' της παραπάνω παραγράφου 6, παρουσία του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ή εκπροσώπου του, και προτού εκδοθεί η απόφαση διορισμού των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.}

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του νόμου 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. α. Για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, δημοσιεύεται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, που πρέπει να διαθέτουν ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω μέλη επιλέγονται μεταξύ προσώπων εγνωσμένου ηθικού, επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς με το σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΝΕΡΙΤ, με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από ένα μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Πρόεδρο, ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ένα σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζονται από τους Προέδρους των θεσμών αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας από το ίδιο πρόσωπο παραλλήλως για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την ολοκλήρωση του ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων μελών του, που τυχόν έχει λήξει.

 

β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε προβλεπόμενη αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αντιστοίχως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.}

 

4. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 15 του νόμου 4173/2013 ως εξής:

 

{4. Δεν επιτρέπεται να προσληφθεί από τη ΝΕΡΙΤ:

 

α. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή β. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέση διευθυντή ή γενικού διευθυντή, πρόσωπο που, κατά την ημερομηνία πρόσληψής του από τη ΝΕΡΙΤ είτε λαμβάνει πλήρη ή μειωμένη σύνταξη γήρατος είτε έχει καταθέσει αίτηση για τη χορήγηση πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό.

 

Τυχόν συμβάσεις που εμπίπτουν στην ανωτέρω απαγόρευση και έχουν υπογραφεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, λύονται αυτοδικαίως χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη της απαγόρευσης, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την πρόσληψή του στο αρμόδιο όργανο της ΝΕΡΙΤ. Κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, για υπογραφείσες συμβάσεις υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.}

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4Α της υπ' αριθμόν ΟΙΚ02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014), οι λέξεις μέχρι 12 μήνες αντικαθίστανται από τις λέξεις μέχρι 15 μήνες.

 

6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 42 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Το προσωπικό της παραγράφου αυτής που προσλήφθηκε σε ειδικότητες σχετικές με την παραγωγή και εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, λογίζεται ως απασχολούμενο σε υπηρεσία που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες του μήνα, καθώς και τις Κυριακές και τις αργίες. Η υποχρέωση υποβολής των οικείων δηλώσεων που προβλέπονται από την ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δηλώσεων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ισχύει για το ως άνω προσωπικό από την 01-09-2014. Στο προσωπικό που απασχολείται κατά τις Κυριακές και τις αργίες θα παρέχεται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης μέσα στην επόμενη εβδομάδα.}

 

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν ΟΙΚ02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014), οι λέξεις εντός 1 μηνός αντικαθίστανται από τις λέξεις μέχρι τις 31-01-2014.

 

Άρθρο όγδοο: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 75/2011

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου, μετά την εκλογή του προεδρείου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση, τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με μυστική ψηφοφορία.}

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 75/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, που συνέρχεται για αυτό το σκοπό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου της έδρας της περιφέρειας και τούτου για οποιονδήποτε λόγο κωλυομένου, του δημάρχου του μεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσμό δήμου, το αργότερο μέχρι τη 10η Οκτωβρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου.

 

Στην ίδια συνεδρίαση, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, εκλέγονται οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

 

2. Η πρόσκληση προς τους εκπροσώπους των δήμων και τους δημάρχους, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της παραγράφου 3, αποστέλλεται 2 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία συγκαλείται αυτή στους δημάρχους. Οι δήμαρχοι κοινοποιούν αντίγραφο αυτής, στους εκπροσώπους του δήμου τους για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 75/2011 καταργείται.

 

Άρθρο ένατο

 

1. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ', ε' και στ' του άρθρου πέμπτου αρχίζει από τις 02-01-2016.

 

2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο ένατο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 55 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 08-08-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.