Νόμος 3592/07 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Με την απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ' επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Η εκπομπή ψηφιακού προγράμματος υπόκειται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6.

 

β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

 

2. Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματος τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6.

 

3. α) Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, πέραν των υφιστάμενων ψηφιακών προγραμμάτων της, υποχρεούται, μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της, να εκπέμπει ψηφιακά το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση μπορεί να αναθέτει σε φορείς του δημόσιου τομέα την παραγωγή προγράμματος που θα εκπέμπεται ψηφιακά, το κόστος του οποίου αναλαμβάνουν οι φορείς αυτοί. Μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης μπορεί να αναμεταδίδονται διεθνή ξενόγλωσσα προγράμματα.

 

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζεται ετησίως το κόστος συμμετοχής στην εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που εκπέμπονται ψηφιακά μέσω της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία. Το κόστος αυτό περιέρχεται στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία που θα έχει την ευθύνη μετάδοσης των προγραμμάτων τους με ψηφιακή τεχνολογία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)θ του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

4. Η μετάδοση και πολυπλεξία του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναλαμβάνεται από φορέα που θα συσταθεί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που μεταδίδονται ψηφιακά ή από φορέα με τους οποίους αυτοί θα συμβληθούν, εξαιρουμένης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)ι του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

5. Μετά την αδειοδότησή της αναλογικής τηλεόρασης, όσοι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας αδειοδοτηθούν θα συνεχίσουν παράλληλα να εκπέμπουν ψηφιακά το αδειοδοτημένο αναλογικό τους πρόγραμμα, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13 για την αδειοδότησή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Όσοι εξ αυτών δεν αδειοδοτηθούν θα αποδώσουν τις αναλογικές τους συχνότητες και θα παύσουν να εκπέμπουν το αναλογικό τους πρόγραμμα ψηφιακά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)δ του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και οι συχνότητες αναλογικής εκπομπής των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, που θα απελευθερωθούν ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που πρέπει να πληρούν οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί, οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής και διαμορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων σε επίπεδο Επικράτειας και γεωγραφικών περιοχών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε σταθμούς τηλεόρασης, καθώς και η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών. Κριτήριο για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνοτήτων αποτελεί ο καθορισμός των ελάχιστων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός. Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης της περιοχής για την οποία χορηγείται η δυνατότητα μετάδοσης επίγειας ψηφιακής εκπομπής.

 

Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα προβλεφθεί με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα, που θα καθοριστούν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, υπό τις νέες προδιαγραφές.

 

7. α) Οι φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μπορούν μετά την έκδοση του Χάρτη Συχνοτήτων της προηγούμενης παραγράφου να μεταδίδουν συνδρομητικά, παράλληλα με τη συνδρομητική αναλογική τους εκπομπή, το υφιστάμενο αναλογικό τους πρόγραμμα με επίγεια ψηφιακή εκπομπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 10 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει. Για το σκοπό αυτόν με την απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και οι συχνότητες αναλογικής εκπομπής των συνδρομητικών τηλεοπτικών φορέων που θα απελευθερωθούν ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους συνδρομητικό πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους συνδρομητικό πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

Εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως της προηγούμενης παραγράφου, όσες αναλογικές συχνότητες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών με αναλογική μορφή απελευθερώνονται και χρησιμοποιούνται από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

 

β) Οι αναλογικές συχνότητες για τη μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών με αναλογική μορφή οι οποίες απελευθερώνονται κατά τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 14 διατίθενται προς χρήση με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ισχύς της παρούσας παύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4038/2012.

 

γ) Κατά τα λοιπά, ως προς την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών εφαρμόζεται ο νόμος [Ν] 2644/1998, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)ι)γ του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορεί κατά περίπτωση να καθορίζονται ημερομηνίες διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία από τα επιτρεπτά κέντρα ψηφιακής εκπομπής που προβλέπονται στο Παράρτημα V της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 21161/2008 (ΦΕΚ 1680/Α/2008), όπως ισχύει, ή στην προβλεπόμενη απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.