Νόμος 4203/13 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου 4173/2013 (ΦΕΚ 169/Α/2013) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Internet και Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις έμμισθης εντολής, μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του νόμου 4093/2012.

 

2. Επιτρέπεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Internet και Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας, η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών προσώπων, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοτηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος, εφόσον το πρόσωπο με το οποίο συνάπτεται η σύμβαση είναι δημοσιογράφος, καλλιτέχνης κάθε ειδικότητας, ή τεχνικός ή επιστήμονας υψηλής εξειδίκευσης.

 

Στις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 6, του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).}

 

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4Β της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο της υπ' αριθμόν οίκοθεν 06/2013 όμοιας (ΦΕΚ 1675/Β/2013) για την παρακολούθηση και διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και των θυγατρικών της, που μεταβιβάσθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, θεωρείται ότι συστάθηκε νόμιμα από τις 08-07-2013, ημερομηνία σύστασής του.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4Α της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 (ΦΕΚ 1414/Β/2013) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ως ανάγκες της διαχείρισης για την εφαρμογή της παρούσας και της προηγουμένης παραγράφου λογίζονται και συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα που παράγεται, αποκτάται ή μεταδίδεται με ευθύνη του ειδικού διαχειριστή, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου φορέα, καθορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του.

 

Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΦΕΚ 283/Β/1989) της καταργηθείσας Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης εφαρμόζεται για τον ειδικό διαχειριστή.}

 

4. Στο άρθρο 4Α της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται, από την έναρξη ισχύος της υπ' αριθμόν οίκοθεν 03/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1423/Β/2013), παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Οι συμβάσεις του προσωπικού που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και την περίπτωση ι)ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 όπως ισχύει, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, επιτρέπεται να παρατείνονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, μία ή περισσότερες φορές, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και, σε κάθε περίπτωση, για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι 10 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης πρόσληψης. Μετατροπή των ανωτέρω συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, καθώς και παράτασή τους για μεγαλύτερο συνολικά χρονικό διάστημα είναι αυτοδικαίως άκυρη.}

 

5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4Β της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 92 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013), αντικαθίσταται με νέα εδάφια ως εξής:

 

{Με απόφαση του ειδικού διαχειριστή που ανακαλείται ελεύθερα, ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων με βάση οργανόγραμμα του προσωπικού ορισμένου χρόνου που απαιτείται για τις ανάγκες της διαχείρισης, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σε όσους και για όσο χρόνο ανατίθενται τέτοια καθήκοντα, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 18 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).}

 

6. Στο άρθρο 6 της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έναρξη πλήρους λειτουργίας του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, νοείται η πλήρης λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού φορέα που προβλέπεται στο νόμο 4173/2013 (ΦΕΚ 169/Α/2013), η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.