Νόμος 4262/14 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις για την ειδική διαχείριση της περιουσίας της καταργηθείσας Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 78 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) μετά τη λέξη εφαρμόζονται προστίθενται οι λέξεις από 11-05-2013.

 

β. Στο τέλος του άρθρου 78 του νόμου 4174/2013 προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής:

 

{Με εξαίρεση τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) δεν εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν για το σύνολο του προσωπικού και των εν γένει απασχολούμενων της καταργηθείσας Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.}

 

2. Στο άρθρο 2 της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οποιαδήποτε δήλωση, κατάσταση ή άλλο έγγραφο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013)), όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, για την υποβολή των οποίων υπόχρεα πρόσωπα είναι οι αναφερόμενες στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας εταιρείας, υποβάλλονται νομίμως και χωρίς τις συνέπειες της εκπροθέσμου υποβολής προς την αρμόδια φορολογική αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

 

Εντός της ίδιας προθεσμίας καταβάλλονται και οποιαδήποτε ποσά οφείλονται από φόρο, τέλη ή άλλη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών προς τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μη επιβαρυνόμενων με οποιοδήποτε πρόστιμο, προσαύξηση ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.}

 

3. Στο άρθρο 4Β της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού του παρόντος άρθρου, ο τρόπος σύνταξης των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων που τον αφορούν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του.}

 

4. Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4Β της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, οι λέξεις μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία του νέου φορέα αντικαθίστανται από τις λέξεις μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης.

 

5. Η εκτέλεση και υλοποίηση έργων, δράσεων και προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, των οποίων φορέας ή τελικός δικαιούχος ήταν η καταργηθείσα Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ή θυγατρική της εταιρεία, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της τελευταίας, δύναται να ανατεθεί στον ειδικό διαχειριστή, σύμφωνα με την πιστοποίηση Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ειδικός διαχειριστής υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εν λόγω έργα, δράσεις και προγράμματα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

6. Το προσωπικό που ορίζεται στην παράγραφο 7 της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013), το οποίο απασχολήθηκε ή απασχολείται υπερωριακά από την έναρξη της ειδικής διαχείρισης, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυκτερινές ώρες μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου φορέα, λαμβάνει τις σχετικές αμοιβές σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο πέμπτο και έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως ισχύει. Η οικεία αμοιβή για την παραπάνω απασχόληση - ορίζεται ίση με το 80% της ωριαίας αμοιβής, των διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011, βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό τρέχοντος έτους και καταβάλλεται εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

 

Στα μέλη της Επιτροπής που ορίστηκαν με την υπ' αριθμόν Δ5Β1118512/2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης στις 27-11-2013 και μέχρι 20-11-2014, ημερομηνία παράδοσης του έργου της, η οποία βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 4Β της ΟΙΚ 02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

 

Το προσωπικό της παραγράφου αυτής που προσλήφθηκε σε ειδικότητες σχετικές με την παραγωγή και εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, λογίζεται ως απασχολούμενο σε υπηρεσία που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες του μήνα, καθώς και τις Κυριακές και τις αργίες. Η υποχρέωση υποβολής των οικείων δηλώσεων που προβλέπονται από την ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δηλώσεων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ισχύει για το ως άνω προσωπικό από την 01-02-2015. Στο προσωπικό που απασχολείται κατά τις Κυριακές και τις αργίες θα παρέχεται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου έβδομου του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

7. Για τη μετακίνηση εκτός έδρας του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) καθορίζεται σε 120 ημέρες και ισχύει από τη δημοσίευση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης διάταξης. Οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης του προσωπικού αυτού εκδίδονται από τον ειδικό διαχειριστή ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα. Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών μετακίνησης, διανυκτέρευσης και εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης διατίθενται με απόδοση λογαριασμού και υποβολή σχετικών παραστατικών, μη αποκλειόμενης και της προπληρωμής και εγκρίνονται απολογιστικά από την Επιτροπή Διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 4Β της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 4173/2013 (ΦΕΚ 169/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του άρθρου 2 του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της ΝΕΡΙΤ Ανώνυμη Εταιρεία ανταποδοτικό τέλος ύψους 3 € μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν προμήθεια 0,5% επί των εισπράξεων για τον υπολογισμό, ενσωμάτωση σε λογαριασμό, είσπραξη, και απόδοση του αναλογούντος ποσού στη ΝΕΡΙΤ Ανώνυμη Εταιρεία. Τα ποσά που εισπράττονται, μετά την αφαίρεση της προμήθειας 0,5%, αποδίδονται στη ΝΕΡΙΤ Ανώνυμη Εταιρεία εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία υπάρχει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος για τις παροχές από τις οποίες ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

 

Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται:

 

(α) το Ελληνικό Δημόσιο,

(β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

(γ) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αμιγείς επιχειρήσεις τους, τα αμιγή ιδρύματά τους και οι ενώσεις τους,

(δ) οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού (ενοριακοί, μοναστηριακοί, εξωκλήσια κ.λ.π.) και δόγματος, οι Ναοί και οι χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13, παράγραφος 2 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών και τα νεκροταφεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροδοτούμενων τάφων,

(ε) οι προμηθευόμενοι ηλεκτρική ενέργεια για την κατανάλωση ρεύματος που χρησιμοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες,

(στ) οι προμηθευόμενοι ηλεκτρική ενέργεια για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ανά παροχή ηλεκτρική ενέργεια αξίας έως 10 € μηνιαίως,

(ζ) κάθε άλλη περίπτωση που βάσει ισχύουσας κατά το χρόνο κατάργησης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης διάταξης απαλλασσόταν από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους (εισφοράς) της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987).

 

Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόμια του Δημοσίου ή εξομοιώνονται με το Δημόσιο.

 

Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η υπ' αριθμόν 46/2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 3371/Β/2013). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Ανώνυμη Εταιρεία, το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και την προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στα σχετικά επίσημα οικονομικά στοιχεία της ΝΕΡΙΤ Ανώνυμη Εταιρεία και με την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.}

 

9. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4Α της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013), οι λέξεις 10 μήνες αντικαθίστανται από τις λέξεις 12 μήνες.

 

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4Α της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, προστίθεται έβδομο εδάφιο ως εξής:

 

{Με πράξη του ειδικού διαχειριστή είναι δυνατόν να προσδιορίζονται συγκεκριμένα καθήκοντα των προσώπων που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και να παρέχεται σε αυτά εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών με τα ανατιθέμενα καθήκοντα εγγράφων και πράξεων.}

 

11. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις και των θυγατρικών της προστίθεται η λέξη εκπροσωπούμενο.

 

12. Τυχόν περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και μελετών καθώς και πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές καταβλητέο για κάθε επιμέρους δαπάνη ποσό, που έχουν υπογραφεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος από τον ειδικό διαχειριστή του άρθρου 4Α της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό δεσμεύουν και παράγουν τα αποτελέσματά τους από την ημερομηνία υπογραφής τους, υπό την προϋπόθεση της ανάρτησης στο διαδίκτυο εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.