Νόμος 4173/13 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το Εποπτικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού, αρμόδιου για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους. Η θητεία του Συμβουλίου αυτού δε μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Το Εποπτικό Συμβούλιο, στη συνέχεια και κατ' εξαίρεση του άρθρου 9, διορίζει εντός μηνός τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Internet και Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, η θητεία των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015).

 

2. Μέχρι την έγκριση των κανονισμών που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, τα σχετικά ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015).

 

3. Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο Δημόσιο δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 02/11-06-2013 (ΦΕΚ 1414/Β/2012) όπως ισχύει, μεταβιβάζονται στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

 

Οι μεταβιβάσεις αυτές, καθώς και η τυχόν υπεραξία που προκύπτει, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, υπέρ οποιουδήποτε. Η απαλλαγή της υπεραξίας που τυχόν προκύπτει από τις μεταβιβάσεις αυτές παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισής της σε λογαριασμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του νόμου 2238/1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015).

 

4. Το ιδρυτικό καταστατικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015).

 

5. Μέχρι τη λειτουργία συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, το πρόγραμμα του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων εκπέμπεται χωρίς αντάλλαγμα από τον προσωρινό φορέα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3592/2007 και στη συνέχεια, εφόσον χρειαστεί, από τον πάροχο δικτύου εθνικής εμβέλειας που θα αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015).

 

6. Η προθεσμία σύνταξης και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, περιόδου 10-10-2013 έως 31-12-2014, καθώς και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το ίδιο διάστημα παρατείνονται έως την 31-03-2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 32 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.