Νόμος 3548/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου, εφεξής Μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο Μητρώο, ύστερα από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.

 

Η πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Μητρώο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες απαιτείται να εκδίδονται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο, οι μεν ημερήσιες επί 6 μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης καταχώρισης, οι δε εβδομαδιαίες επί 1 έτος πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

3. Προκειμένου να καταχωριστούν στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες πρέπει να πληρούν σωρευτικά και καθ' όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) να έχουν πωλήσεις κατ' ελάχιστον τετρακοσίων (400) φύλλων ανά έκδοση. Σε νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ' ελάχιστον πωλήσεις διακοσίων πενήντα (250) φύλλων ανά έκδοση,

 

β) η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για μεν τις ημερήσιες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, 16.936 cm2, για δε τις εβδομαδιαίες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, 25.404 cm2.

 

Σε νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για τις ημερήσιες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, 12.702 cm2 και για τις εβδομαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, 21.170 cm2,

 

γ) να μην είναι χειρόγραφες, να μη φέρουν εκτύπωση σε μία μόνο όψη και να μην εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή,

 

δ) να αναγράφουν σε κάθε αντίτυπο και σε μία από τις δύο πρώτες σελίδες τους την ταυτότητα της εφημερίδας και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσής της, ημερήσια ή εβδομαδιαία, την ημερομηνία σε κάθε σελίδα, τον αριθμό φύλλου, την τιμή μονάδας, την έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνων των τηλεομοιοτυπικών συσκευών και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ιδιοκτήτη, του εκδότη, του διευθυντή, τα ονόματα των συντακτών της και τον αριθμό και το δικαιούχο του σήματος, με τους οποίους έχει τυχόν καταχωριστεί ο τίτλος της εφημερίδας,

 

ε) οι περιφερειακές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του νομού ή της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικής τους ύλης. Οι τοπικές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του Δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικής τους ύλης. Ειδικά, για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του 50% νοούνται και τα σχετικά με το Νομό Αττικής και Νομό Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα,

 

στ) να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου η διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου,

 

ζ) να απασχολούν νομίμως δημοσιογράφους. Ειδικότερα, οι ημερήσιες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον 2 δημοσιογράφους ασφαλισμένους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικά, για νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, μπορεί ένας από αυτούς να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.

 

Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον 1 δημοσιογράφο ασφαλισμένο στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικά, για νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, αυτός μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.

 

Η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς του ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή υπεύθυνης δήλωσής του, όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ενός δημοσιογράφου, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί άλλος δημοσιογράφος εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγουμένου,

 

η) να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1,

 

θ) ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα. Αν η εφημερίδα ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές, ενώ, αν η εφημερίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του νόμου [Ν] 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α/2017).

 

4. α) Οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο πρέπει να συντρέχουν και σε περίπτωση μη ουσιώδους αλλαγής του τίτλου της εφημερίδας, προκειμένου η εφημερίδα να εγγραφεί στο Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος έκδοσης της εφημερίδας με τον αρχικό τίτλο συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου της παραγράφου 2, ακόμη και αν η εφημερίδα εκδίδεται με άλλον εκδότη ή ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός τίτλος δεν αποτελεί τίτλο άλλης εφημερίδας. Η διαπίστωση του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της αλλαγής του τίτλου εφημερίδας λαμβάνει χώρα κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.

 

β) Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εφημερίδων, ο πριν από τη συγχώνευση χρόνος κυκλοφορίας καθεμίας προσμετράται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρονικού διαστήματος της παραγράφου 2, εφόσον ο χρόνος καθεμίας υπερβαίνει το ήμισυ του προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου και εφόσον η κάθε συγχωνευόμενη εφημερίδα πληροί αυτοτελώς τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3. Δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του ελάχιστου χρονικού διαστήματος για καθεμία από τις συγχωνευθείσες εφημερίδες, εφόσον καθεμία από αυτές κυκλοφορούσε τουλάχιστον 5 έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η προερχόμενη από τη συγχώνευση εφημερίδα πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3.

 

γ) Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών (από Ιούνιο έως και Αύγουστο), η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο για μία φορά για 10 συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες και των εβδομαδιαίων για 15 ημέρες κατ' ανώτατο όριο. Θεωρείται δικαιολογημένη η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.

 

5. Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες υποχρεούνται, τόσο κατά την πρώτη καταχώρισή τους στο Μητρώο, όσο και για την κατ' έτος ανανέωση της καταχώρισής τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης:

 

α) ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόμενη ημέρα της κάθε έκδοσής του,

 

β) εντός 30 ημερών από την υποβολή της αρχικής αίτησης καταχώρισης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α)α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές διατάξεις. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίζεται πίνακας προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

β)β) αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων των τριμήνων που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, βεβαίωση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ' έκδοση αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή και το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου διανομής τύπου που αφορούν τις εκάστοτε εκδόσεις της. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις είτε αυτές είναι εγγραμμένες στο μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είτε όχι. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με δικά της μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα, σχετικά με τον αριθμό των κατ' έκδοση διακινούμενων φύλλων.

 

Αν ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, πέραν της πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκομίζονται σύμβαση θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας και αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του νόμου [Ν] 1809/1988 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για την παρεχόμενη υπηρεσία του διανομέα.

 

Στην περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα, δεν δημιουργείται κώλυμα ως προς την ένταξή του στο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί άλλος διανομέας εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγούμενου.

 

γ)γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για τα πρόσωπα της περίπτωσης θ' της παραγράφου 3.

 

6. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία 10 ημερών προς την εφημερίδα προκειμένου να τις παράσχει. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταχωρίζονται στο Μητρώο με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων και αναρτάται στο Διαδίκτυο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

7. Αν απορριφθεί η καταχώριση στο Μητρώο, η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων. Κατά της απόφασης αυτής οι αιτούντες μπορεί να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και επ' αυτής αποφαίνεται, μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

 

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας συνιστάται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής.

 

Η θητεία των μελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι ετήσια.

 

9. Από την 1η μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε επόμενου έτους από την πρώτη ένταξη στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν ήδη καταχωριστεί στο Μητρώο, οφείλουν να προσκομίζουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 και να ζητούν την ανανέωση της εγγραφής τους. Εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 3, ανανεώνεται η εγγραφή της εφημερίδας στο Μητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση, με απόφαση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, η οποία κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας, απορρίπτεται το αίτημα ανανέωσης. Κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 7. Επικαιροποιημένος πίνακας των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που καταχωρίζονται στο Μητρώο, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.