Νόμος 4213/13 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της χώρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρείται ενιαίος κατάλογος εγγραφής επικουρικών ιατρών στον οποίο εγγράφονται, κατά ειδικότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους ιατροί που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία επταετία από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

 

Η τοποθέτηση των επικουρικών ιατρών από τον προαναφερόμενο κατάλογο γίνεται με απόφαση του Διοικητή της εκάστοτε Υγειονομικής Περιφέρειας, με βάση τις ανάγκες των νοσοκομείων αρμοδιότητάς του.

 

Οι επιμέρους λεπτομέρειες για τον τρόπο επιλογής, την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, τη διαδικασία εγγραφής σε αυτόν των υποψηφίων, καθώς και τα σχετικά με τη δημοσιότητα της σχετικής προκήρυξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας. Ο υφιστάμενος, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, κατάλογος επικουρικών ιατρών παραμένει ως έχει και μεταφέρεται αυτούσιος σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες.

 

Οι διατάξεις των εσωτερικών περιπτώσεων γ', δ', ε' του εσωτερικού αριθμού 2, του άρθρου 2, του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) παραμένουν σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

2. Στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013), διαγράφονται οι λέξεις στη Γ' Ζώνη σύμφωνα με την Υ10Α/ΓΠ (ΦΕΚ 1145/Β/2011) και οι λέξεις στη Γ' Ζώνη ως ανωτέρα, όπου αυτές απαντώνται στη διάταξη.

 

3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει την 01-07-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 64 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.