Νόμος 4075/12 - Άρθρο 58

Άρθρο 58


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Οι υγειονομικές διατάξεις εκδίδονται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας ή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ή του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ή του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών ή του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ή των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, η εκτέλεση των οποίων ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά - ελεγκτικά όργανα.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει υγειονομικές διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιολογικές μολύνσεις. Ρητά ορίζεται πως η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως αυτό προσδιορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.}

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{8. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο Περιφερειάρχης, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη γνωμοδότηση-εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία, πρόσκαιρα ή οριστικά, κάθε επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος, καθώς και τη χρήση οικίας ή άλλου χώρου που χρησιμοποιείται για διαβίωση αν μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι ως άνω επιχειρήσεις, οικίες και χώροι, κλείνουν υποχρεωτικά χωρίς άλλες διατυπώσεις και σφραγίζονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Κατ' εξαίρεση για κλείσιμο επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και για αναστολή της άδειάς τους πάνω από 30 ημέρες απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 43 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275/Β/1938) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 (ΦΕΚ 73/Α/1940) ή κατ' εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 €, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 3 του νόμου 3904/2010 (ΦΕΚ 218/Α/2010).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 60/Α/2013).

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικά, τα εισπραχθέντα ποσά του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών μηνός Μαρτίου 2012 δύνανται να αποδοθούν, από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι την 30-06-2012. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γίνει χρήση της παράτασης, δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση του ποσοστού 0,25% από τις εισπράξεις, που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Οι αναλυτικές καταστάσεις θα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι την 12-04-2012.}

 

6. α) Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3808/2009 (ΦΕΚ 227/Α/2009) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση των φορέων των υποπεριπτώσεων β)β' και γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995), των οποίων οι εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% των συνολικών υποχρεώσεών τους, επί αιτήματος συμφωνίας με το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του 6ου και του 7ου Κεφαλαίου του νόμου [Ν] 3588/2007, όπως ισχύει, αρμόδιο για τη γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από την ένσταση της διζήσεως, με την απόφαση αυτή, επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.}

 

γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

 

{Προς εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου με ενέργειες των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών η πλήρης υποκατάσταση του Ελληνικού Δημοσίου επέρχεται αφ' ενός αυτοδίκαια από το νόμο για το εγγυημένο τμήμα των οφειλών που βεβαιώνεται στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και αφ' ετέρου με έγγραφη συμβατική εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο, από τις τράπεζες, όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, με σκοπό την επιδίωξη της είσπραξης αποκλειστικά από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

 

Οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες που πραγματοποιούν εισπράξεις με χρησιμοποίηση των ασφαλειών των τραπεζών υποχρεούνται να αποδίδουν τα ποσά που αναλογούν στις δανείστριες τράπεζες για το μη εγγυημένο τμήμα των ανεξόφλητων απαιτήσεών τους με βάση τα στοιχεία της βεβαιώσας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.}

 

7. Στο άρθρο 2 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Μέχρι τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται στο Ταμείο να χορηγεί από το δεσμευμένο τομέα του δάνεια προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες κοινωφελούς χαρακτήρα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 256/1984 (ΦΕΚ 101/Α/1984).}

 

8. α. Το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και μέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά το μέρος και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών.

 

β. Προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηματικών προκαταβολών, το συνολικό ύψος των κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο οφειλών βεβαιώνεται είτε με επίσημα έγγραφα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είτε με επίσημα έγγραφα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με επίσημα αντίγραφα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και μέχρι του ύψους της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων από τους φορείς, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό, σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου εδαφίου του παρόντος άρθρου.

 

δ. Προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηματικών προκαταβολών, το συνολικό ύψος των κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεων βεβαιώνεται είτε από τα επίσημα στοιχεία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης είτε με επίσημα έγγραφα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ε. Οι κάθε είδους μεταβιβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά το ποσό της έκπτωσης που επιτυγχάνεται λόγω της χορήγησης των ανωτέρω προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

 

στ. Εάν φορέας της Γενικής Κυβέρνησης καθυστερεί την εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας πέραν των 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής αυτού, η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε βάρος πιστώσεων που μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διατάκτη, σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξόδου του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών Γενικές Κρατικές Δαπάνες. Η μεταφορά των πιστώσεων γίνεται από τον προϋπολογισμό του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης που καθυστερεί την πληρωμή ή εποπτεύει τον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης που καθυστερεί την πληρωμή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών αυτών σε βάρος του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών Γενικές Κρατικές Δαπάνες, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όπως ιδίως ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής των προκαταβολών της περίπτωσης γ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α/2017), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 352 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 και ιδίως στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 55 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), όπως και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται αναδρομικά από το χρόνο ισχύος τους.

 

Για τα μέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013, δεν απαιτείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007). Αντίθετα, για τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013).

 

10. α) Στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 19 του προσφάτως ψηφισθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, μετά τη λέξη Εσωτερικών διαγράφεται η λέξη και, τίθεται κόμμα και μετά τις λέξεις Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστίθενται οι λέξεις και Προστασίας του Πολίτη.

 

β) Το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 131 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007, όπως ισχύει, διαγράφεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.