Νόμος 3808/09 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 35 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) αναστέλλεται από την έναρξή της και μέχρι 30-04-2010. Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών, δεν επιστρέφεται.

 

2. α) Οι διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, κατά το μέρος που προβλέπουν την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

 

β) Η προθεσμία καταβολής της έκτακτης εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 3790/2009 για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής παρατείνεται μέχρι 30-04-2010.

 

γ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3790/2009 καταργείται και αναριθμείται ως παράγραφος 11, η παράγραφος 12 του ίδιου νόμου.

 

δ) Προστίθεται νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 3790/2009, που έχει ως εξής:

 

{12. Μέχρι 30-06-2010 τα τηρούμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999), Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ελέγχονται υποχρεωτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διατηρήσεως της εγγραφής τους σε αυτά. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, ανακαλείται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το πλοίο διαγράφεται από το Μητρώο και επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά που ορίζεται στις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.}

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) καταργούνται και η περαίωση των υποθέσεων που υπάγονται σε αυτές παραμένει ισχυρή από τότε που συντελέστηκε. Οφειλές από την περαίωση των ανωτέρω υποθέσεων που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 21-07-2009 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταβάλλονται μέχρι 31-01-2010 χωρίς προσαυξήσεις και άλλες εν γένει κυρώσεις.

 

4. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994, (ΦΕΚ 151/Α/1994)) έχουν εφαρμογή για πωλήσεις εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται από την 01-07-2010 και μετά. Κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται μέχρι την 30-06-2010, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999), κατά περίπτωση.}

 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008), όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, όταν αυτές έχουν αποκτηθεί μέχρι την 30-06-2010.}

 

5. Παρατείνεται μέχρι 31-12-2011 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία του Κράτους, χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που παραγράφονται εντός των ετών 2009 και 2010.

 

6. α) Επί αιτήματος συμφωνίας συνδιαλλαγής με το Δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του νόμου [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007), αρμόδιος να αποφασίζει είναι ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής, κατά τα ανωτέρω, η οποία όμως επιτυγχάνεται με άλλους πιστωτές και επικυρώνεται από το Δικαστήριο, αρμόδιο όργανο για την εξέταση αιτήματος ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο είναι η επιτροπή του άρθρου 9 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996), η οποία γνωμοδοτεί κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974), ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

 

Στην περίπτωση των φορέων των υποπεριπτώσεων β)β' και γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995), των οποίων οι εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% των συνολικών υποχρεώσεών τους, επί αιτήματος συμφωνίας με το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του 6ου και του 7ου Κεφαλαίου του νόμου [Ν] 3588/2007, όπως ισχύει, αρμόδιο για τη γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 61 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 εφαρμόζεται και για τις πτωχευτικές διανομές που γίνονται κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3588/2007.

 

γ) Οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 εφαρμόζονται αναλόγως και στις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν ή κηρύσσονται, κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3588/2007.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 58 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013).

 

7. α) Η παράγραφος 11 του άρθρου 46 του νόμου 3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και λήγει την 30-04-2010.}

 

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 3763/2009 αντί των λέξεων και την 30-09-2009 τίθενται οι λέξεις και την 31-03-2010.

 

γ) Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 46 του νόμου 3763/2009 αντί των λέξεων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος τίθενται οι λέξεις μέχρι την 27-05-2009.

 

δ) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 46 του νόμου 3763/2009 αντί των λέξεων μέχρι την 15-09-2009 τίθενται οι λέξεις μέχρι την 15-04-2010.

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/208) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από την 01-01-2011 για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2011 και μετά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.